Azon munkavállaló (továbbiakban: Munkavállaló) munkáltatója az adatkezelő (továbbiakban: Munkáltató vagy Adatkezelő), akinek közeli hozzátartozója az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatások kedvezményezettje. Az Adatkezelő pontos megjelölése az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatásokkal kapcsolatos tájékoztató e-mailben található meg.

Az Edenred Magyarország Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com) Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatásokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatása, hogy a Munkáltatók rendelkezésére bocsátja online felületét (https://csaladikartya.edenred.hu), ahol a Munkáltató által biztosított Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatások nyilvántartása érhető el. Ezen a felületen történik az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatások és az Edenred Családi Kártyák online adminisztrációja.

Az INSTANT CAFETERIA Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 9700 Szombathely, Fürdő utca 4., elektronikus elérhetőség: edenred@csaladikartya.hu) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetését végzi és támogatást nyújt az online felülettel kapcsolatosan.

Az adatkezelésben érintettnek minősül az Adatkezelő Munkavállalója és a Munkavállaló által kedvezményezettként megjelölt, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó (a továbbiakban: Kedvezményezett). A Munkavállaló pontos megjelölése, aki a nyilatkozata alapján a Kedvezményezett hozzájárulása birtokában adta meg a Kedvezményezett e-mail-címét az adatkezeléshez, az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatásokkal kapcsolatos tájékoztató e-mailben található meg. Az adatkezelésben továbbá érintettnek minősül a 18 év alatti Kedvezményezettnek a Ptk. 2:12. §-a szerinti törvényes képviselője.

Kártyabirtokos közeli hozzátartozója (Munkavállaló) tekintetében:
Családi név; utónév; titulus; születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; munkavégzés helye; feltöltött összeg; adóazonosító jel; egyedi azonosító száma; egyedi azonosító típusa; e-mail-cím

Kedvezményezett tekintetében:
Családi név; utónév; titulus, születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; nem; állampolgárság; állandó cím; levelezési cím; feltöltött összeg; adóazonosító jel; tajszám; e-mail-cím; rokonsági fok munkavállalóval; Családi Kártya szériaszáma; Családi Kártyán szereplő név; telefonszám

18 év alatti Kedvezményezettnek a Ptk. 2:12. § szerinti törvényes képviselője tekintetében:
Családi név; utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; cím

Az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatásokkal kapcsolatos, Munkáltatót terhelő, a NAV felé történő adóbevallási kötelezettség teljesítésének elősegítése (08-as és M30-as nyomtatvány kitöltése).

Az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatásokkal kapcsolatos, Munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] körében megvalósuló adatkezelés.

Az Edenred Családi Kártya családtámogatási juttatások folyósításának évét követő 8 évig.

Az adatokhoz a Munkáltató azon képviselője fér hozzá, aki a munkáltatói felülethez hozzáféréssel rendelkezik (HR vagy bérszámfejtéssel foglalkozó munkatársak). A Munkáltató a nyilatkozatok alapján elkészült 08-as bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé továbbítja.

Tájékoztatás kéréséhez való jog. Tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról.
Másolat kéréséhez való jog. Másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail-cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Helyesbítéshez való jog. Kérelmére az Adatkezelő a kérésének megfelelően módosítja, pontosítja a személyes adatát.
Korlátozáshoz való jog. Ön kérheti a személyes adatainak zárolását, ha
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.
A joggyakorlás közös szabályai. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu; +36-1-3911400; www.naih.hu), vagy az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.