A Passion for Customers program célja az ügyfélélmény növelése egy olyan eszköz segítségével, amely lehetővé teszi az Edenred számára a felmérések kezelését, elemzését és az ügyfelek visszajelzéseinek osztályozását azok megértése érdekében. Az eszköz profilalkotást végez, hogy meghatározza, milyen intézkedéseket kell hozni az elégedettség növelése érdekében.

 • Az Edenred Csoport mint adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a Medallia révén személyes adatainak alábbi kategóriáit gyűjti és használja:
  bármely ügyfél esetében: személyazonossággal és magánélettel kapcsolatos adatok (azaz családi név, utónév, lakcím, magán telefonszám, születési dátum stb.)
 • vállalatok esetében: szakmai életre vonatkozó adatok (pl. foglalkozás, munkahelyi cím, munkahelyi telefonszám, vállalkozás típusa stb.)
 • digitális látogatók esetében: informatikai azonosító adatok (pl. IP-cím, eszközinformációk, böngészőinformációk stb.)

Személyes adatait az Edenred a következő célokból kezeli:

 • az ügyfelek igényeinek és elégedettségének, valamint a termékek és szolgáltatások kínálatával kapcsolatos trendeknek a tanulmányozása céljából, ideértve a következőket:
  • sztenderd ügyfélprofilok meghatározása és az információk csoportosítása
  • trendelemzés szegmentálás, szűrés, profilok összehasonlítása és időbeli nyomon követése révén
  • az ügyfélkommunikáció személyre szabása, különös tekintettel az ügyfélkommunikáció előzményeire
  • kereskedelmi lehetőségek azonosításának támogatása az egyéni visszajelzések alapján
 • az értékesített termékek és a nyújtott szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek azonosítása ügyfélélmény alapján:
  • az értékesített termékek és a nyújtott szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek azonosítása az ügyfelek visszajelzései alapján
  • a működtetés során felmerülő karbantartási igények azonosítása (informatikai incidensek felkutatása, az eszközök megfelelő működésének ellenőrzése, hibaelhárítási támogatás)

Ezen adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 • az Edenred jogos érdeke: az Edenred jogos érdeke, hogy az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásai fejlesztése, az ügyfelek elégedettségének növelése és új üzleti lehetőségek azonosítása érdekében ügyfél-visszajelzések elemzésére szolgáló platformot alkalmazzon.

Személyes adataihoz az Edenred Csoport arra felhatalmazott munkatársai férnek hozzá, akik személyre szabott, a legszükségesebb körre korlátozott hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.

Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az szükséges, azaz az alábbi vállalatoknak és ezek alvállalkozóinak, akiket az Edenred Csoport kifejezetten felhatalmazott a nyújtott szolgáltatás teljesítésére:
– Medallia, az üzemeltetést és a technikai támogatást biztosító SaaS-megoldás szolgáltatója.

Az összes adat a Medallia Frankfurtban (Németország) található szervereinek adatbázisában kerül tárolásra (a backup szerverek pedig a hollandiai Amszterdamban találhatók).
Az Edenred Csoport biztosítja, hogy a Medallia keretében gyűjtött személyes adatait nem továbbítják az Európai Unión kívülre az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának vagy személyes adatainak biztonságát és védelmét garantáló, megfelelő és kielégítő biztosítékok hiánya esetén.

Személyes adatait 3 évig kezeljük és tároljuk. Ezen időszak után a személyes adatok egy automatikus eljárás szerint törlésre kerülnek.

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult az adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére és törlésére. Bizonyos körülmények között és az alkalmazandó jogszabályokban foglaltak szerint Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, és kérheti annak korlátozását.

Az érintett jogainak gyakorlása

Hozzáférési jog
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatairól. Ebben az esetben az Edenred írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelési célokból és mennyi ideig kezel, milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok módosítását.

Törléshez való jog
Az Edenred az érintett kérelmére törli a személyes adatokat, ha:

 • az érintett tiltakozik a jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzett adatkezelés ellen és az Edenred a tiltakozásnak helyt ad,
 • ­az érintett arról tájékoztatja az Edenredet, hogy a felügyeleti hatóság vagy a bíróság megállapította valamely adatkezelésük jogellenességét.

Amennyiben az Edenred nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és az Edenred az érintett tiltakozásának helyt ad, akkor az Edenred minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatait átvevő adatkezelőket is tájékoztassa a törlési kötelezettségről.

Korlátozáshoz való jog
Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha:

 • ­az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
 • az Edenrednek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Edenred döntést hoz az érintett tiltakozása alapján.

Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén a Edenred megvizsgálja azt, hogy az érintett által hivatkozott tények, érvek miatt az Edenrednek van-e lehetősége arra, hogy a személyes adatokat törölje vagy a nyilvánosságra hozatalt megszüntesse.

A joggyakorlás közös szabályai
Az Edenred az érintett kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem elutasítása esetén az Edenred a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az elutasítás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Edenred fenntartja azt a jogot, hogy ha megalapozott kétsége van a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Edenred meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés vagy az Edenred Csoport eljárása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (hivatalos honlap címe: www.naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve az adott ország bíróságához fordulhat.

Az „Érintetti joggyakorlás” űrlap (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/) benyújtásával gyakorolhatja érintetti jogait, terjeszthet elő egyéb kérést vagy panaszt.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy panaszt nyújthat be személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a helyi adatvédelmi hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Elérhetőségei:

 • postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefonszám: +36 (1) 391 1400
 • honlap címe: http://www.naih.hu.