Az EDENRED által kibocsátott kártyák elfogadására vonatkozó általános szerződési feltételek %-ban meghatározott díjú szerződéshez (továbbiakban EDENRED Kártya ÁSZF)

I. Fogalmak meghatározása

I.1. Az „EDENRED” alatt az Edenred Magyarország Kft., székhelye: (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház G recepció) értendő.

I.2. „Elfogadóhely“ az a természetes vagy jogi személy, aki jogosult a kártyatulajdonosoknak árut eladni, vagy nekik szolgáltatásokat nyújtani, aki az EDENRED által kibocsátott kártyákat a kártyatulajdonosoktól a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának megfizetésére elfogadja.

I.3. „Kártyatulajdonos“ az a személy, akinek az Elfogadóhely a saját tevékenysége keretében árut szállít vagy szolgáltatást nyújt.

I.4. „Szerződés“ alatt az EDENRED kártyák elfogadására vonatkozó – az EDENRED és az Elfogadóhely között létrejött – kölcsönös együttműködést értjük, amely a szerződő felek EDENRED kártyák Elfogadóhely általi, az Elfogadóhely által leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának kifizetése céljából történő, elfogadásával kapcsolatos kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozza.

I.5. „EDENRED kártya vagy Kártya“ alatt olyan, nem átruházható, mágneses csíkkal vagy chippel ellátott, az EDENRED által kibocsátott, elektronikus kártya értendő, amely a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának megfizetésére használható a Mastercard kártyákat elfogadó POS terminálok segítségével.

I.6. „POS terminál“ alatt az áru vagy szolgáltatás árának kifizetésére szolgáló fizető terminál értendő, amely a Mastercard hálózat elektronikus kártyáival működik.

II.1. Elfogadóhely kötelezi magát, hogy az üzleteiben folytatott tevékenysége során és a kártyatulajdonosnak történő áruszállítás vagy szolgáltatás nyújtás folyamán betartja az általánosan kötelező jogszabályokat és más előírásokat.

II.2. Elfogadóhely teljes mértékben felel a kártyatulajdonosnak, az áruszállítással vagy szolgáltatással kapcsolatos okozott kárért. Ezért a kárért EDENRED semmilyen esetben és mértékben nem vállal felelősséget.

II.3. Elfogadóhely kötelezi magát, hogy üzleteiben elfogadja a kártyatulajdonostól a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának vagy annak egy részének az EDENRED kártyával történő kifizetését.

II.4. EDENRED kötelezi magát arra, hogy az EDENRED kártyát elfogadó üzletek listáján feltünteti Elfogadóhely azon üzleteit, amelyekben az Elfogadóhely a kártyatulajdonostól elfogadja az ár teljes egészének vagy egy részének az EDENRED kártyával történő kifizetését.

II.5. Elfogadóhely köteles haladéktalanul értesíteni az EDENRED-et minden, a tudomására jutott, EDENRED kártyát érintő elvesztésről, lopásról, vagy más jogellenes kártya használatról, vagy annak gyanújáról.

II.6. Az Elfogadóhely a szerződés megkötésével igazolja, hogy tudomásul vette azt a tényt, hogy az EDENRED jogosult minden olyan körülményt jelenteni a rendőrségnek, illetve más hatóságnak, amely az EDENRED kártyának a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának vagy az ár részének a kifizetése céljából történő elfogadásával kapcsolatos jogsértő tevékenységre vagy állapotra utal. Az Elfogadóhely kötelezi magát, hogy az EDENRED-nek, valamint az említett hatóságnak haladéktalanul minden szükséges segítséget a rendelkezésére bocsát.

II.7. Elfogadóhely jogosult üzletpolitikájának megfelelő kedvezmények nyújtására a szolgáltatást igénybe vevők részére. Elfogadóhely garantálja, hogy a Kártyabirtokost semmilyen hátrány nem éri más, készpénzzel vagy bankkártyával fizető vásárlóval szemben.

II.8. Elfogadóhely kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős így az EDENRED-et nem terheli felelősség.

II.9. Amennyiben Elfogadóhely és Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor az EDENRED az Elfogadóhely vagy Kártyabirtokos írásos kérelmére és a tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben Elfogadóhely részére kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget az EDNERED részére.

II.10. Elfogadóhely kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tranzakció törlése/módosítását, illetőleg az eredeti állapot visszaállítását kizárólag valós okokra alapítottan és a Kártyabirtokossal együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető. Az Elfogadóhely kötelezettséget vállal a számviteli és adózási előírások alapján szükséges kötelezettségeknek (pl. Kártyabirtokos részére helyesbítő számla megküldése) a kérelem benyújtásával egyidejűleg történő teljesítésére, valamint arra, hogy azokat az EDNERED kérésére bemutatja.

II.11. Elfogadóhely kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és a Kártyabirtokos közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint ezzel kapcsolatos kérelem továbbá ebből származó igény érvényesítés nem képezheti az EDENRED-del való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek az EDENRED-del szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége ezzel kapcsolatos felelősségét az EDENRED kifejezetten teljeskörűen kizárja

III.1. Elfogadóhely köteles a kártyatulajdonostól elfogadni az EDENRED kártyát a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének megfizetésére és köteles az EDENRED kártyával fizetett összeget beszámítani az áru vagy szolgáltatás árába.

III.2. Elfogadóhely vállalja, hogy az EDENRED kártya matricát, mely az igénybe vehető szolgáltatásra utal, üzletének/üzleteinek bejárati ajtaján, jól látható helyen elhelyezi.

III.3. Elfogadóhely vállalja, hogy új üzlet megnyitásáról vagy a szerződés mellékletét képező listán szereplő üzlet bezárásáról (megszüntetéséről) annak időpontjától számított 3. munkanapon belül írásban, ajánlott levél formájában értesíti az EDENRED-et.

III.4. Elfogadóhely nem jogosult a kártyatulajdonosnak, az áru vagy szolgáltatás árának, vagy az ár részének az EDENRED kártyával történő kifizetésekor készpénzben fizetni, abban az esetben sem, ha az áru vagy szolgáltatás ára alacsonyabb, mint az EDENRED kártyával fizetett összeg. Elfogadóhely nem jogosult a kártyatulajdonos felé készpénzfizetést eszközölni az Elfogadóhely üzletében történt bármilyen EDENRED kártyával való fizetéskor.

III.5. Az Elfogadóhely, miután a kártyatulajdonos felmutatta az EDENRED kártyát áru vagy szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének a megfizetése céljából, a POS terminál segítségével kapcsolatba lép az EDENRED kártya központjával és kérelmezi az áru vagy szolgáltatás árának vagy az ár egy részének a megtérítését. A kapcsolatteremtés és a kifizetés kérelmezése az EDENRED kártya POS terminál leolvasójába való behelyezésével vagy a kártya érintésével a POS terminál chippel kommunikáló részéhez megtörténik. Az EDENRED-kártyás, POS terminálon keresztüli, sikertelen kapcsolatfelvétel esetén, vagy abban az esetben, ha a kártyatulajdonos helytelen PIN-kódot ad meg (amennyiben a terminál azt kéri), az Elfogadóhely nem jogosult elfogadni a kártyatulajdonostól az EDENRED kártyát az áru vagy szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének a megfizetése céljából.

III.6. Az Elfogadóhely köteles elutasítani az EDENRED kártya elfogadását az áru vagy szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének a megfizetése céljából, ha a bemutatott EDENRED kártya érvénytelen, láthatóan megváltoztatott, hamisított vagy egyéb jogsértő módon lett kezelve.

III.7. Az Elfogadóhely jogosult felszólítani a kártyatulajdonost az ár, illetve az ár részének az EDENRED kártyával történő kifizetését igazoló bizonylat aláírására és a kártyatulajdonos köteles az Elfogadóhely felszólítására az említett okiratot aláírni.

III.8. Az Elfogadóhely köteles biztosítani, hogy a szerződés hatályosságának időtartama alatt valamennyi üzletében legalább egy POS terminál működőképes legyen. Abban az esetben, ha az Elfogadóhely objektív okok miatt nem lesz képes teljesíteni ezt a kötelezettségét, az Elfogadóhely köteles haladéktalanul megtenni az összes szükséges intézkedést ezen objektív okok megszüntetéséért, illetve megoldására és az említett kötelezettség teljesítésének folytatására.

IV.1. Az EDENRED kötelezi magát arra, hogy biztosítja a kártyatulajdonos által az Elfogadóhelynek az EDENRED kártyával kifizetett, leszállított áru vagy szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének megtérítését, oly módon, hogy a POS terminált üzemeltető banknak téríti meg a fizetésre felhasznált összeget. Elfogadóhely a POS terminált üzemeltető bankkal kötött megállapodása értelmében jut, a kártyahasználattól számított szerződés szerinti időterminuson belül, a kártyatulajdonos által kifizetett összeg, banki jutalékkal csökkentett összegéhez.

IV.2. Az EDENRED kártyatulajdonos által az Elfogadóhelyen kifizetett összeg banki jutalékkal csökkentett összegével Elfogadóhely a POS terminál üzemeltetőjével történő Mastercard kártya elszámolással együtt, a kártyahasználattól számított szerződés szerinti időterminuson belül számol el.

IV.3. Minden jogos, a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás hibájára vonatkozó, a kártyatulajdonos által az Elfogadóhely üzletében benyújtott reklamáció, vagy a kártyatulajdonosnak a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának visszafizetésére vonatkozó, az Elfogadóhellyel szembeni jogos igénye esetén az Elfogadóhely köteles a szükséges lépéseket megtenni és a reklamációt kezelni.

IV.4. Minden díj, illeték és egyéb, harmadik személy által, a POS terminál beszerzésével, üzembe helyezésével, működtetésével, karbantartásával, javításával vagy használatával kapcsolatban számlázott díjak, valamint bármely, a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás árának, vagy az ár egy részének megfelelő, az Elfogadóhelynek EDENRED kártyával fizetett összeg kifizetésével kapcsolatos, harmadik személy által kiszámlázott költségek teljes egészében az Elfogadóhelyet terhelik és nem jogosult ezek megtérítésére az EDENRED által valamint ezek nem számíthatók be vagy vonhatók le a tranzakció névértékéből vagy a kezelési költségből.

IV.5. Az EDENRED az Elfogadóhely által a kártyatulajdonosnak vagy harmadik személynek történő áruleszállítás vagy szolgáltatás közvetítéséért, kártya-tranzakciónként, a tranzakció névértékére számítva kezelési költséget számít fel. A felszámított egységes kezelési költség mértéke 6% +ÁFA. A kezelési költség az egységesen megállapítottól eltérhet. Ennek mértékét a felek által megkötött szerződés törzsszövege tartalmazza. A kezelési költségről az EDENRED havonta legalább egyszeri alkalommal számlát állít ki. A számla fizetési határideje 8 nap.

IV6. EDENRED a díjakat és költségeket a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében módosíthatja. A százalékos díj 1 százalékpontot meg nem haladó mértékű módosítása nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként.

IV.7. Elfogadóhely kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére e-számla kerüljön kibocsátásra 2019. február 25-től. EDENRED az e-számlákat automatikus úton, központi e-mail címről (edenred@szamlakozpont.hu) küldi az Elfogadóhely részére a szerződéses adatlapon meghatározott és az Elfogadóhely által megadott emailre.

IV.8. Az Elfogadóhely köteles az EDENRED-nek megtéríteni a jelen IV.5 pontjában vagy szerződés törzsszövegében feltüntetett kezelési költséget az EDENRED bankszámlájára történő banki átutalással.

IV.9. Amennyiben Elfogadóhely EDENRED felé történő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, EDENRED jogosult az Elfogadóhely más, papír-alapú utalványai beváltásából eredő pénzösszegekből a kezelési költséget fedező összeg visszatartására.

V.1. Jelen szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben.

V.2. Jogvita esetén a Felek az EDENRED székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki.

V.3. Az EDENRED jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben, ha az Elfogadóhely megszegi bármely a jelen EDENRED kártyák ÁSZF-ben feltüntetett kötelezettségét.

V.4. A szerződés érvényességének megszűntével nem szűnnek meg azok a szerződésből eredő jogok, kötelezettségek és követelések, amelyek a szerződés érvényességének lejárta előtt keletkeztek, és ugyanúgy nem szűnik meg a szerződés vagy annak mellékletei rendelkezéseinek az érvényessége, amelyek tartalmából vagy céljából egyértelműen kiderül, hogy érvényességük tovább tart a szerződés érvényességének lejárta után is.

VI.1. Az Elfogadóhely nem jogosult átadni vagy átruházni a jogait, tartozásait vagy követeléseit, amelyek a szerződésből következnek, vagy keletkeztek, harmadik személyre az EDENRED beleegyezése nélkül.

VI.2. Az EDENRED tekintettel a jogszabályok, a piaci helyzet, az üzletpolitika megváltozására vagy saját döntése alapján jogosult módosítani, kiegészíteni, érvényteleníteni vagy helyettesíteni a jelen EDENRED kártyák ÁSZF-ét. Az EDENRED köteles az EDENRED kártyák ÁSZF módosításáról, érvényességének feltüntetésével, értesíteni az Elfogadóhelyet oly módon, hogy azt a saját internetes oldalán, az aszf.edenred.hu oldalon teszi közzé.

VI.3. Amennyiben az Elfogadóhely nem ért egyet az EDENRED kártyák ÁSZF módosításával, az Elfogadóhelynek joga van az EDENRED kártyák ÁSZF módosításának hatályba lépése utáni 14 napon belül a fent említett okból írásban elállni a szerződéstől. A 14 napos határidő lejárta után az Elfogadóhely joga a szerződéstől való elállásra megszűnik. Abban az esetben, ha az Elfogadóhely rendesen és időben, a jelen pont értelmében, nem él azzal a jogával, hogy elálljon a szerződéstől, az Elfogadóhely automatikusan egyetért az EDENRED kártyák ÁSZF módosításával.

VI.4. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Ez az EDENRED kártyák ÁSZF 2022. október 1-jén lép érvénybe és hatályba