Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya elfogadására vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos 2022.01.25-tól
(továbbiakban: „ÁSZF”)

1. Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya vagy Kártya: a Kibocsátó által kibocsátott, a Rendelet és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) bekezdés szerinti Széchenyi Pihenő Kártya, amely nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott, műanyag (plasztik) készpénz-helyettesítő fizetési eszközként kerül kibocsátásra. Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés szerinti munkáltatói juttatás korlátozott rendeltetésű fizetési számlán kerül jóváírásra, amely a Kártyabirtokos számára kizárólag a juttatások terhére teszi lehetővé fizetési megbízások megtételét.

2. Kártyabirtokos: az Ügyféllel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy, aki az SZJA törvény 71. § (1) b) pontja szerinti támogatás kedvezményezettje, és a Kibocsátóval kötött keretszerződés alapján a Kártya használatára jogosult, valamint a Kártyabirtokos azon közeli hozzátartozója, aki számára társkártya kerül kibocsátásra.

3. Kibocsátó: a PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU SA-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A Kibocsátó olyan pénzforgalmi szolgáltató, aki a Rendeletben meghatározottak szerint a Kártya kibocsátására és annak felhasználásához kapcsolódó tevékenység végzésére jogosult.

4. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-266926; adószám: 10884979-2-41, a továbbiakban: Edenred), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
5. Rendelet: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet.

6. Szerződés: a Kibocsátó és a Rendelet 1. § 3. pontja szerinti Szolgáltató között létrejött szerződés, amely alapján a Szolgáltató a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások megfizetését teszi lehetővé a Kártyával.

7. Szolgáltató: a Rendelet 1. § 3. pontja szerint a Kibocsátóval (pénzforgalmi szolgáltatóval) szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Rendeletben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét.

8. Ügyfél vagy Munkáltató: az a természetes vagy jogi személy munkáltató, aki a Kártyabirtokos részére az SZJA törvény 71. § (1) b) pontja szerinti támogatást nyújtja.

1. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltatók részére a Kártya elfogadásának általános szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF a Kibocsátó, a Programgazda és a Szolgáltató közötti jogviszonyt szabályozza (a továbbiakban: Felek, bármelyikük: Fél). A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt a Kártyabirtokos ÁSZF szabályozza. A Szerződést a Szolgáltató a Kibocsátóval két módon kötheti meg:
1.1. Papír alapú szerződéskötés:
1. a Szolgáltató kitölti és aláírja, majd visszaküldi a Programgazda részére az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya Elfogadói szerződés elnevezésű mintaszerződést;
1.2. Elektronikus úton kötött Szerződés:
1. a Szolgáltató sms-ben vagy e-mailben kap egy egyedi linket, amely a Szolgáltatót a szerződéskötési platformra irányítja;
2. a Szolgáltató a platformon kitölti a céges és a kapcsolattartói adatait, valamint nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötésére jogosult, amely után a megadott adatokkal elektronikus formában elkészül a Szerződése;
3. a Szolgáltató a Szerződés végig olvasását követően elektronikusan aláírja a Szerződést;
4. a Felek között a Szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a szerződéskötési szándékát az aláírás véglegesítésével megerősíti, és ezzel a Szerződést megköti;
5. a Szerződés rögzítésre kerül, amely írásbeli szerződésnek minősül, és a Kibocsátó vagy a Programgazda tartós adathordozón megküld a Szolgáltató részére.
2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szabályainak ismeretében köti meg a Szerződést a Kibocsátóval. A jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. A Kibocsátó csak olyan Szolgáltatóval köt Szerződést, amely Szolgáltató a tevékenységi körébe tartozó, a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokat, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási körét meghatározó egyéb rendeletekben vagy más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat tudja nyújtani, vagy terméket tudja értékesíteni a Kártyabirtokos részére. A Rendeletben meghatározott szolgáltatások listáját jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú mellékletben felsorolt szolgáltatások Rendelet szerinti aktualizálása nem minősül jelen ÁSZF módosításának. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Szerződés (mind a papír, mind az elektronikusan kötött szerződések tekintetében) kizárólag az Elfogadóhelyi szerződés 1. számú mellékletben megjelölt tevékenységek/kódok tekintetében jön létre. Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott és korábban megadott tevékenységek/kódok tekintetében változás következik be, akkor a Szolgáltató azt köteles jelezni a Programgazda részére legkésőbb a változás bekövetkezte előtt 3 munkanappal, amelyet az aktuális tevékenységeket/kódokat tartalmazó 1. számú melléklet Programgazda részére való ismételt megküldésével tud megtenni.
4. A Szolgáltató a Kártyabirtokos rendelkezésére álló, Kártyán lévő pénzeszközt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át.
5. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatása nyújtása során betartja az általánosan kötelező jogszabályokat és más előírásokat. A szabályok be nem tartásából eredő károkért a Szolgáltató felel, így ez a Kibocsátó és a Programgazda mindennemű felelősségét kizárja.
6. A Szolgáltató kijelenti és elfogadja, hogy a Kártya használatával megfizetett jogügyletnek sem a Kibocsátó, sem a Programgazda nem részese, az tőlük függetlenül, kizárólag a Szolgáltató és a Kártyabirtokos között jön létre. A Szolgáltató teljes mértékben felel a Kártyabirtokosnak a szolgáltatással kapcsolatos okozott kárért, és kifejezetten mentesíti a Kibocsátót és a Programgazdát minden közvetlen vagy közvetett kár alól, amely a Kártyabirtokost éri, és a Szolgáltató közvetlenül köteles Kártyabirtokosnak okozott minden kárért helytállni.
7. Ha a Szolgáltató olyan szolgáltatást is nyújt, amely nem tartozik a Rendeletben felsorolt szolgáltatások közé, köteles erről a Kártyabirtokos választásának megfelelő külön bizonylatot kiállítani és átadni a Kártyabirtokosnak, ellenértéke pedig nem egyenlíthető ki a Kártya használatával.
8. A Szolgáltató köteles folyamatosan együttműködni a Kibocsátóval és a Programgazdával a Kártyával kapcsolatos visszaélések számának csökkentése érdekében.
9. A Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Kibocsátónak vagy a Programgazdának a Kártya elfogadásából olyan pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan a Szolgáltatónál történt tranzakciók duplikálásából, csalárd tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatkérésből ered, az ebből adódó kár a Szolgáltatót terheli. Kibocsátó és/vagy Programgazda jogosult kárigényét beszámítás útján is érvényesíteni.
10. A Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából vagy a Rendeletnek nem megfelelő szolgáltatás ellenértékének a Kártyával történő megfizetéséből ered, a Szolgáltató és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Kibocsátót és a Programgazdát nem terheli felelősség.
11. A Felek megállapodnak és a Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés teljesítése során a Kibocsátó helyett és nevében a Programgazda vagy alvállalkozó is eljárhat, ennek megfelelően a Szerződéses jogviszony alapján a Kibocsátót terhelő egyes kötelezettségeket a Programgazda vagy alvállalkozó láthatja el.
12. A Felek megállapodnak és a Szolgáltató kifejezetten elfogadja, hogy a Kibocsátó saját belátása szerint veheti igénybe a Programgazdát vagy alvállalkozót, azonban a Programgazda vagy alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga látta volna el.
13. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját nevében jogosult, megfelel a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan jogszabály(ok)ban előírt feltételeknek, a jelen szerződés alapján lebonyolított gazdasági események során saját nevében, saját javára jár el, illetőleg kijelenti, hogy tevékenységét a reá irányadó jogszabályi előírások alapján, az esetlegesen szükséges hatósági engedélyek birtokában, jogszerűen végzi. Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda kérése esetén a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyeket bemutatni.
14. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Kártyabirtokos részére kizárólag a tevékenységi körébe tartozó, a Rendeletben és a Szerződésben meghatározott, jogszerűen elszámolható szolgáltatást biztosít a Kártyával történő ellenérték megfizetése körében.
15. Amennyiben a Szolgáltató és a Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó a Szolgáltató vagy a Kártyabirtokos írásos kérelmére és a tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató részére kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha a Szolgáltató a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
16. A Szolgáltató kifejezetten vállalja, hogy a Kártyabirtokos felé esetlegesen fennálló visszatérítési kötelezettségét kizárólag a Kibocsátón/Programgazdán keresztül rendezi, ezen esetekben haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Kibocsátóval/Programgazdával.
17. A Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tranzakció törlését/módosítását, illetőleg az eredeti állapot visszaállítását kizárólag valós okokra alapítottan és a Kártyabirtokossal együttesen előterjesztett, egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a számviteli és adózási előírások alapján szükséges kötelezettségeknek (pl. Kártyabirtokos részére helyesbítő számla megküldése) a kérelem benyújtásával egyidejűleg történő teljesítésére, valamint arra, hogy azokat a Kibocsátó kérésére bemutatja.
18. A Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és a Kártyabirtokos közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint az ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igény érvényesítése nem képezheti a Kibocsátóval vagy a Programgazdával való elszámolásnál beszámítás alapját, így a Szolgáltató és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Kibocsátóval vagy a Programgazdával szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Kibocsátó és a Programgazda kifejezetten teljeskörűen kizárja.

1. A Programgazda a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a kártyaelfogadást jelölő megfelelő marketinganyagokat.
2. A Programgazda a Szolgáltatót feltünteti a kártyaelfogadó szolgáltatók listájában a következő adatokkal: elfogadóhely neve, címe.
3. A Kibocsátó lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára, hogy a Kártya felhasználása révén a mindenkori aktuális egyenleg erejéig a hatályos jogszabályoknak megfelelően szolgáltatást vásárolhasson a Szolgáltatónál.
4. A Kibocsátó a Kártya használatát lehetővé teszi a szerződött Szolgáltatók részére POS terminállal, telefonos azonosítással és jóváhagyással, valamint internetes engedélyezési rendszerrel.

1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben vállaltak teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Szolgáltató az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyák elfogadása és az azokkal való fizetés esetén ismételten kifejezetten nyilatkozik, hogy elfogadja az ÁSZF-et.

2. A Szolgáltató köteles az adataiban (cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma) és elfogadóhelye adataiban (beleértve üzemeltetésében) beálló változásról, továbbá a kapcsolattartói (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 3 munkanapon belül a Programgazdát írásban, a megváltozott adatok bevalto.szepkartya@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni.

3. A Szolgáltató teljes kártérítési felelősséggel tartozik a bejelentés késedelmes teljesítéséből vagy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért, következményekért.

4. A Szolgáltató köteles a Kártyabirtokostól a Kártyán a Kártyabirtokos rendelkezésére álló pénzösszeget az általa nyújtott és a Rendeletben, valamint az ÁSZF 1. számú mellékletében felsorolt szolgáltatások ellenértékeként elfogadni.

5. A Szolgáltató jogosult üzletpolitikájának megfelelő kedvezmények nyújtására a szolgáltatást igénybevevők részére. A Szolgáltató garantálja, hogy a Kártyabirtokost semmilyen hátrány nem éri más, készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő egyéb fizetési eszközzel fizető vásárlóval szemben.

6. A jogosulatlan kártyahasználatból eredő kockázat a Szolgáltatót terheli, ideértve az általa nyújtott szolgáltatás ellenértéke beszedésének kockázatát is. Szolgáltató az általa a Kártyabirtokosnak okozott kárért köteles helytállni.

7. A Szolgáltató a belső szabályzata szerinti értékhatár felett a Kártyabirtokostól jogosult kérni a személyazonosításra alkalmas okirat bemutatását, amelynek megtagadása esetén jogosult a Kártya elfogadását visszautasítani. Az azonosítás körében köteles a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzeti és Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseinek betartására.

8. A Szolgáltató a számvitelre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott módon köteles megőrizni a tranzakciós bizonylatot (slipet) és a szolgáltatás igénybevételét igazoló bizonylat egy példányát, amelyet a Kibocsátó vagy a Programgazda kérésére köteles bemutatni.

9. A Szolgáltató köteles a Programgazda által rendelkezésére bocsátott Kártyaelfogadást jelölő marketinganyagokat jól látható helyen elhelyezni, beleértve az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére való lehetőségek közti felsorolásokat, például a pénztárgépnél, weblapon vagy egyéb helyen.

10. A Szolgáltató köteles biztosítani a Kártya elfogadását és rendelkeznie kell a Kártyával történő tranzakció lebonyolításához az alábbi lehetőségek legalább egyikével:
10.1. POS terminállal,
10.2. a Szolgáltató és a Kártyabirtokos egyidejű jelenlétében telefonos azonosítással és jóváhagyással,
10.3. internetes engedélyezési rendszerrel.

11. A Szolgáltató köteles a POS termináloknak a Kártya elfogadására történő felkészítését kezdeményezni, valamint a felkészítés megtörténtét ellenőrizni.

12. A Szolgáltató a Kártyabirtokos részére történő bizonylat kiállításával szavatolja, hogy a Kártyabirtokos a szolgáltatást igénybe vette, és a Kártyabirtokos részére nyújtott szolgáltatás kizárólag a Rendeletben meghatározott jogszerűen igénybe vehető szolgáltatás.

13. A Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda írásbeli felhívására 3 munkanapon belül a Kibocsátó számlájára átutalni azon tranzakció összegét, amellyel kapcsolatosan a Kártyabirtokos a tranzakciót követő 60 napon belül kifogást emelt és kérelmezte annak visszafizetését. A Kibocsátó vagy a Programgazda akkor helyezi vissza a Kártyabirtokos alszámlájára a tranzakció összegét, ha a Szolgáltató utalása jóváírásra került és a tranzakció egyébként ellentétes a Szerződéssel vagy az ÁSZF-fel, a Kártyabirtokos vitatta a tranzakció jogosságát és azt megfelelően alátámasztotta, a tranzakció egyéb okból érvénytelen volt.

14. Ha a Kártyabirtokos nem ismeri el a tranzakció jogosságát és a Kibocsátó és/vagy Programgazda a Kártyabirtokossal és a Szolgáltatóval történő egyeztetést, a szükséges dokumentáció bekérését és megvizsgálását követően a Kártyabirtokos reklamációját jogosnak találta, Kibocsátó és/vagy a Programgazda a szerződéses jogviszony alapján jogosult írásban felkérni a Szolgáltatót, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül utalja Kibocsátó számlájára a tranzakció (vásárlás) összegét, amennyiben a tranzakció (vásárlás) az igény bejelentést megelőzően legfeljebb 13 hónappal történt. A 13 hónapon túli, jelen pont szerinti tranzakciók esetén az igény már nem érvényesíthető. Ha a Szolgáltató nem teljesíti az utalást Kibocsátó és/vagy a Programgazda írásbeli felhívásától számított legkésőbb 30 napon belül, a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogosult a későbbi elszámolások során levonni az érintett összeget, amennyiben erre nincs lehetősége, akkor behajtást kezdeményezni, illetve a Szolgáltatóval fennálló szerződését felmondani. Amennyiben a Kártyabirtokos reklamációjának jogossága már azelőtt megállapítást nyer, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a Szolgáltatónak a tranzakció ellenértékét elutalta volna, akkor a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogosult az érintett összeget az elszámolás során a Szolgáltatónak történő utalás összegéből levonni.

1. A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak felszámítható díj mértékét a Rendelet szabályozza, ezért a Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a díjat a mindenkor hatályos Rendelet szerint egyoldalúan módosítsa, mely módosítás nem minősül az ÁSZF módosításának. A Rendeletben meghatározott díj módosításáról, így az ÁSZF díjat érintő ezen módosításáról a Kibocsátó vagy a Programgazda a www.szepkartya.edenred.hu vagy a www.edenred.hu honlapon tájékoztatja a Szolgáltatót.

2. Felek megállapodnak, hogy a Kártya használatával kapcsolatos díj elszámolásának alapja a Kártya használatakor a szolgáltatás Kibocsátóhoz továbbított ellenértéke, amelyet a Kártyával megfizettek.

3. A Kártya használatának Szolgáltatót terhelő díja tranzakciónként a Rendelet által meghatározott mindenkori legmagasabb mérték + áfa, de legalább 12 forint + áfa.

4. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a 3. pont szerinti díjat havonta, a Szolgáltató által továbbított – az igénybe vett szolgáltatások bruttó összege alapján számított – a Kártyával megfizetett szolgáltatások ellenértékének összértéke után, a tárgyidőszak utolsó napján vagy a tárgyidőszakot követő hónapban számlázza ki Szolgáltató részére.

5. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a díjról a Szolgáltató választása szerint papír alapon vagy elektronikus úton küldi meg a számlát a Szolgáltató részére.

6. Az áfa mértéke a mindenkor hatályos, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint kerül megállapításra.

7. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy – egyoldalú nyilatkozattal – a Rendelet által meghatározott legmagasabb mértékben állapítsa meg a díj mértékét.

8. A telefonos azonosítással és jóváhagyással, valamint az internetes rendszeren keresztül megvalósuló Kártyával történt fizetések ellenértékét a Kibocsátó úgy fizeti meg a Szolgáltatónak, hogy a Kártyával történő fizetés Kibocsátó által történt elfogadásának napját követő 4 munkanapon belül – a Kibocsátót megillető díjazás levonásával – egy összegben, forintban átutalja a Szolgáltató részére a Szolgáltatóval kötött Szerződésben megjelölt bankszámlára.
POS terminálon keresztül megvalósuló Kártyával történt fizetések ellenértéke a Szolgáltató és a POS terminált szolgáltató bank között létrejött szerződés alapján kerül átutalásra a Szolgáltató részére, amelyre sem a Kibocsátónak, sem a Programgazdának nincsen ráhatása.

9. Az ellenérték átutalásának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Kibocsátónál vagy a Programgazdánál nem tett észrevételt a tranzakció vonatkozásában, és nincsen a Kártyabirtokos részére történő visszatérítéssel kapcsolatos kérelem kivizsgálás alatt.

1. A Kibocsátó és a Szolgáltató megállapodnak, hogy mindegyik Fél (a jelen pont tekintetében a Felek/Fél fogalmak kizárólag a Kibocsátóra és a Szolgáltatóra értendő) köteles az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által biztosított kifejezett felhatalmazás alapján, vagy erre tekintettel megalkotott magyar jogszabályok, más adatvédelmi tárgyú jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott dokumentumok, illetve az adatkezelőre vonatkozó magatartási kódexek betartására.
2. A Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szerződés keretében egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen ÁSZF és a szolgáltatás szerződés létesítése, fenntartása és teljesítése körében használják fel.
3. A Felek külön-külön önálló adatkezelőnek minősülnek, így a Felek önállóan kötelesek gondoskodni az érintettek megfelelő tájékoztatásáról.
4. A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésének jogalapja az adatkezelők, azaz a Felek jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződés megkötés vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a Szerződés teljesítése érdekében a Felek munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a másik céggel vagy annak kijelölt munkavállalójával. A szerződés megfelelő teljesítése a Felek érdekének is tekinthető. A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a Felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és munkavállalókat, akik közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos személyes adatok közlését, amely észszerű elvárás is az üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, kapcsolattartók magánszférájára. Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az egyik Fél a másik Fél munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, e-mail-címét és telefonszámát kezeli. Az egyik Fél, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója jogosult megismerni azt, hogy a Fél kit tart nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az adatok helyesbítését, törlését. Emellett a Feleknek lehetősége van új kapcsolattartót is megadni.
5. A személyes adatokat a Felek között történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói ismerhetik meg, akikkel megfelelő titoktartási megállapodást, valamint amennyiben szükséges, a Fél a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést kötött.
6. A Felek vállalják, hogy a szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottak végre és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32. cikkében meghatározottak szerint gondoskodnak.
7. A személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint érintetti joggyakorlással kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatosan a Felek az általuk végzett adatkezelések tekintetében kötelesek intézkedni, illetve segíteni a másik Felet, amennyiben egy megkeresés a másik felet is érinti.
Felek megállapodnak abban, hogy a Kártyabirtokosok adatainak tekintetében önálló adatkezelőként járnak el, így saját érdekkörükben önállóan határozzák meg az adatkezelés céljait, eszközeit és önállóan felelnek az adatkezelés biztonságáért. Amennyiben a Kártyabirtokosok olyan kérelemmel fordulnak bármelyik Félhez, amelyben a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat kívánják gyakorolni (pl. hozzáférés jogát, korlátozás jogát, törlés jogát) úgy saját érdekkörükön belül kezelik a kérelmet. Amennyiben a kérelemmel érintett személyes adatot a másik Fél (is) kezeli, úgy a kérelemről haladéktalanul értesítik a másik Felet is annak érdekében, hogy a kérelem határidőn belül elbírálható legyen és amennyiben intézkedés szükséges, úgy azt érdemben elvégezhesse mindkét Fél a saját nyilvántartási rendszereiben.
8. Természetes személy Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a szerződésben rögzített személyes adatait, valamint a szerződéskötéskor átadott, illetve a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a szerződéses jogviszony fennállása után is a szerződés tárgyához kapcsolódó, a Kibocsátó és/vagy a Programgazda részére átadott iratokat, szolgáltatott személyes adatokat kezeli.

1. Amennyiben a Szolgáltatónak a Kártya működésével kapcsolatos észrevétele merül fel, azt a Programgazda által biztosított telefonos Ügyfélszolgálaton jelezheti.
Az Edenred Ügyfélszolgálat telefonszáma: a +36 1 413 3333 (nyitvatartás a www.edenred.hu honlapon érhető el).
2. Az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya elfogadásával kapcsolatos további részletekről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitvatartási idő stb.) a Programgazda a www.szepkartya.edenred.hu vagy a www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.
3. Amennyiben Kártyabirtokos panasz elbírálásával kapcsolatban a Kibocsátó és/vagy a Programgazda írásban megkeresi a Szolgáltatót vagy dokumentumot kér be a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles választ adni. Ha a Szolgáltató elmulasztja a válaszadást, a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az ügyben a rendelkezésére álló információk alapján hoz döntést és intézkedik.

1. Jelen ÁSZF 2022. január 25-én lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és a vonatkozó Szerződés az irányadó.
2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu oldalon kerül közzétételre.
3. A Kibocsátó jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 60 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.szepkartya.edenred.hu vagy a www.edenred.hu oldalon. Nem minősül az ÁSZF egyoldalú módosításának az, ha jogszabályváltozás miatt az ÁSZF valamely feltétele módosul, az ilyen rendelkezések a vonatkozó jogszabálymódosítás Magyar Közlönyben kihirdetett hatálybalépése napjától hatályosak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Szolgáltató által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései és a Szerződésben foglaltak az irányadók. Az V. részben meghatározott díjjal kapcsolatos szerződésmódosítás esetére nem vonatkozik a jelen pont szerinti 60 napos határidő, amennyiben az a Rendeletben történt változás következménye.
4. Jelen ÁSZF-től Felek írásban, a Szerződésben térhetnek el egyező akarattal.
5. A Felek között a jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségeken szóban (élőszóban, telefonon), e-mailen vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailen tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldemény az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Programgazda vagy a Kibocsátó a Magyar Posta Zrt-t vagy futárszolgálatot vesz igénybe, akkor a Szolgáltató nem hivatkozik arra, hogy a Szolgáltató nem kapott értesítést az igénybe vett postai szolgáltató általi kézbesítés megkísérlésének sikertelenségéről.

1. Jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.
2. A Kibocsátó vagy a Programgazda jogosult a kártyaelfogadást a Szolgáltató összes vagy meghatározott elfogadóhelyén átmenetileg felfüggeszteni, vagy mérlegelése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
2.1. a Szolgáltató elfogadóhelyén vagy több elfogadóhely esetében ugyanazon elfogadóhelyen a Kártyabirtokosok panasza és kifogásolt tranzakciók száma vagy értéke 10%-kal meghaladja a hasonló szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóknál felmerült panaszokat,
2.2. a Szolgáltatónál ugyanazon elfogadóhelyén 24 órán belül ugyanazon kártyával kettőnél több visszaélés történt.
3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Rendelet és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
4. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
5. A Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog) nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.
6. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése a Szolgáltató számára érvényes és a Szolgáltatót kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan. Szolgáltató köteles a Kibocsátó vagy a Programgazda kérése esetén a cégkivonatát és az aláírási címpéldány másolatát megküldeni a Kibocsátó vagy a Programgazda részére.
7. A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.
8. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.
9. Szolgáltató a szerződés szerinti jogait kizárólag a Kibocsátó és/vagy a Programgazda előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.
10. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2022. január 10.

A Rendeletben meghatározott szolgálatatások listája

 

Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szálláshely alszámla terhére elszámolható szolgáltatások:
– szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
– belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
– a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
– fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
– máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);

Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátás alszámla terhére elszámolható szolgáltatások:
– éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
– egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
– szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
– fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
– máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);
– belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),

Vendéglátás alszámla terhére 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer esetén:
– élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.11)
– zöldség, gyümölcs kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.21)
– hús-, húskészítmény kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.22)
– hal kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.23)
– kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.24)
– egyéb élelmiszer-kiskereskedelem (TEÁOR’08 47.29)
– élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme (TEÁOR’08 47.81)

Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére elszámolható szolgáltatások:
– egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
– előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
– múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
– növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
– vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
– máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
– fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
– testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
– egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
– belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
– egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
– sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
– sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
– sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
– szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
– szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
– helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás),
– belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése).

 

Több elfogadóhely (telephely) esetén elfogadóhelyeként töltendő ki!

ELFOGADÓHELY NEVE:
CÍME:
ÜZLETVEZETŐ NEVE:
TELEFONSZÁMA
E-MAIL CÍME:
WEBOLDAL(VAGY FACEBOOK):
MID(KERESKEDŐI AZONOSÍTÓ):
TID (POS TERMINÁL AZONOSÍTÓ):
(MINDEN TID-ET KÉRÜNK FELTŰNTETNI!)
AKTIVÁLANDÓ ZSEBEK
SZÁLLÁSHELY     ☐ VENDÉGLÁTÁS     ☐ SZABADIDŐ     ☐

 

SZÁLLÁSHELY

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 55.10.,55.20.,55.30.)
BELFÖLDI UTAZÁSKÖZVETÍTÉS ÉS BELFÖLDI UTAZÁSSZERVEZÉS (TEÁOR’08 79.11-BŐL BELFÖLDI SZÁLLÁSHELY FOGLALÁSA ÉS BELFÖLDI UTAZÁS FOGLALÁSA, 79.12-BŐL BELFÖLDI ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT UTAZÁSI CSOMAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE)
A SZÁLLÁSHELYEN IGÉNYBE VEHETŐ ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL EGYÜTTESEN FIZETHETŐ BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS
FIZIKAI KÖZÉRZETET JAVÍTÓ SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 96.04-BŐL A GYÓGYFÜRDŐK TEVÉKENYSÉGE)
MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.29-BŐL A STRANDSZOLGÁLTATÁS)

 

VENDÉGLÁTÁS

ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS (TEÁOR’08 56.10.)
EGYÉB VENDÉGLÁTÁS (TEÁOR’08 56.29.)
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.)
FIZIKAI KÖZÉRZETET JAVÍTÓ SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 96.04-BŐL A GYÓGYFÜRDŐK TEVÉKENYSÉGE)
MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.29-BŐL A STRANDSZOLGÁLTATÁS)
BELFÖLDI UTAZÁSKÖZVETÍTÉS ÉS BELFÖLDI UTAZÁSSZERVEZÉS (TEÁOR’08 79.11-BŐL BELFÖLDI SZÁLLÁSHELY FOGLALÁSA ÉS BELFÖLDI UTAZÁS FOGLALÁSA, 79.12-BŐL BELFÖLDI ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT UTAZÁSI CSOMAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE)

 

VENDÉGLÁTÁS ALSZÁMLA TERHÉRE 2022. FEBRUÁR 1. ÉS 2022. MÁJUS 31. KÖZÖTT ÉRTÉKESÍTETT ÉLELMISZER ESETÉN

ÉLELMISZER JELLEGŰ BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM (TEÁOR’08 47.11)
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS KISKERESKEDELME (TEÁOR’08 47.21)
HÚS-, HÚSKÉSZÍTMÉNY KISKERESKEDELME (TEÁOR’08 47.22)
HAL KISKERESKEDELME (TEÁOR’08 47.23)
KENYÉR-, PÉKÁRU-, ÉDESSÉG-KISKERESKEDELEM (TEÁOR’08 47.24)
EGYÉB ÉLELMISZER-KISKERESKEDELEM (TEÁOR’08 47.29)
ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYÁRU PIACI KISKERESKEDELME (TEÁOR’08 47.81)

 

A jelen ÁSZF és a Szerződés, valamint a Rendelettel kapcsolatosan alkalmazandó Élelmiszer definíciója és az ide sorolandó termékek:
A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti
a) I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

SZABADIDŐ

EGYÉB HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS (TEÁOR’08 86.90-BŐL A FIZIOTERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁS, A DENTÁLHIGIÉNIAI KEZELÉS, A DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS, A TERHESGONDOZÁS ÉS AZ EGYÉB, MÁSHOVÁ NEM SOROLT HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS)
ELŐADÓ-MŰVÉSZET (TEÁOR’08 90.01.)
MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 91.02.)
NÖVÉNY-, ÁLLATKERT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET MŰKÖDTETÉSE (TEÁOR’08 91.04.)
VIDÁMPARKI, SZÓRAKOZTATÓPARKI TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.21.)
MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.29-BŐL A SZABADIDŐPARK- ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS, SÍPÁLYA ÉS SPORTHAJÓKIKÖTŐ SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT A SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETŐJE ÁLTAL NYÚJTOTT, A PIHENÉST, SZABADIDŐT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSE)
FIZIKAI KÖZÉRZETET JAVÍTÓ SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 96.04.)
TESTEDZÉSI SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 93.13.)
EGYÉB SPORTTEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.19-BŐL A VERSENY- ÉS LOVAGLÓISTÁLLÓK TEVÉKENYSÉGE, A SPORTHORGÁSZAT ÉS A SPORTESEMÉNYEK, A SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNYEK NEVEZÉSI, REGISZTRÁCIÓS DÍJA)
BELVÍZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (TEÁOR’08 50.30.)
EGYÉB FOGLALÁS (TEÁOR’08 79.90-BŐL AZ IDEGENVEZETÉS)
SPORTLÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE (TEÁOR’08 93.11-BŐL A SPORTPÁLYÁK BÉRLÉSE, USZODABELÉPŐ ÉS -BÉRLET ÉRTÉKESÍTÉSE)
SPORTEGYESÜLETI TEVÉKENYSÉG (TEÁOR’08 93.12.)
SPORT, SZABADIDŐS KÉPZÉS (TEÁOR’08 85.51.)
SZABADIDŐS, SPORTESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSE (TEÁOR’08 77.21.)
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.)
HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS (TEÁOR’08 49.10-BŐL KIZÁRÓLAG A KESKENYNYOMKÖZŰ VASÚTON TÖRTÉNŐ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS)
BELFÖLDI UTAZÁSKÖZVETÍTÉS ÉS BELFÖLDI UTAZÁSSZERVEZÉS (TEÁOR’08 79.11-BŐL BELFÖLDI SZÁLLÁSHELY FOGLALÁSA ÉS BELFÖLDI UTAZÁS FOGLALÁSA, 79.12-BŐL BELFÖLDI ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT UTAZÁSI CSOMAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE)