Kártyabirtokos ÁSZF – Edenred Családi Juttatási Kártya program
Hatályos 2023. január 10-étől

A Kártyabirtokos ÁSZF elfogadása és az online szerződéskötés előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et. Az alábbi információk az Ön által használt Kártya Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) tartalmazzák és Önnek a Kibocsátóval fennálló jogviszonyát szabályozzák. A többes szám első személyű megfogalmazások a Kibocsátóra utalnak. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket Ön az online szerződéskötés során fogadja el. Az ÁSZF értelmezésével kapcsolatban, ill. ha annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal az ÁSZF 19. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén.

Aktiválás: a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az IOS-en és Androidon elérhető Edenred mobilalkalmazással elvégzett művelet, amely során a Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártya használatához szükséges regisztrációs, ügyfél-átvilágítási, online szerződéskötési és aktiválási folyamatot el tudja végezni.
Díj: a Kártyával kapcsolatosan a Kártyabirtokost terhelő, jelen ÁSZF 10. pontjában szereplő díjak és költségek.
Edenred Családi Juttatási Kártya vagy Kártya: olyan nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. Kártyatípusok:
a) Edenred Társ Kártya
b) Edenred Gyerek Kártya (14-18 év kor között)
c) Edenred Szülő Kártya
Edenred Elfogadóhely Matrica: az Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Edenred mobilalkalmazás: a Programgazda Edenred mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy a Kártyabirtokosok aktiválják a Kártyát és elektronikus formában regisztrálhassák az Edenred Kártyáikat, illetve nyomon követhessék személyes kiadásaikat.
Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
EMPS Megállapodás: a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás, amely a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képzi.
Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató: olyan harmadik feles fizetési pénzforgalmi szolgáltató, amelyet a Felügyelete felhatalmazott, hogy Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek az Ön kifejezett hozzájárulásával egy különálló megállapodás alapján, amelyet Ön kötött vele.
Erős ügyfél-hitelesítés vagy EÜH: az Európai Unió belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második (2015/2366/EU) irányelve, az úgynevezett PSD2 irányelv, kötelezővé teszi az erős ügyfél-hitelesítést, amelynek célja többek között az online/elektronikus fizetési műveletek biztonságosabbá tétele. Az EÜH egy olyan további biztonsági intézkedés, amely ellenőrzi, hogy Ön valóban jóváhagyta a Kártya és/vagy a Számla használatával kapcsolatos Tranzakciót vagy más cselekményt. Ennek keretében minden Kártyabirtokosnak meg kell adnia a telefonszámát, amelyre a Szolgáltató minden online/elektronikus fizetési művelet kezdeményezésekor egyedi kódot küld, és ezen kódot a Kártyabirtokosnak az online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyásához be kell írni a megfelelő online felületen.
Érintéses fizetés: olyan fizetési mód, amely a Kártyabirtokosok részére lehetővé teszi a fizetést a Kártya POS terminál olvasójához történő hozzáérintésével. A jogszabály által meghatározott tranzakciós összeget meg nem haladó tranzakciók esetében PIN-kód megadását nem igényli.
Ft: magyar forint, Magyarország hivatalos pénzneme.
Felügyelet: Belgiumban a Belga Nemzeti Bank vagy más európai pénzforgalmi szolgáltató felett felügyeletet ellátó felügyelet.
Inaktivitás: amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják.
Kártya: a Szerződés keretében az Ügyfél ÁSZF és az EMPS Megállapodás (2. számú melléklet) szerint az Ön részére kibocsátott minden Kártya (Kártyák).
Kártyabirtokos vagy Ön: az a természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra került, és aki a Kibocsátóval szerződést köt, amellyel a Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.
Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Kártyát a Kártyabirtokosoktól áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
Kártyaszám: az Ön Kártyájának elülső oldalán található 16 jegyű szám.
Kibocsátó: PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
PIN: személyes azonosítószám, PIN-kód.
POS: értékesítési hely.
Program: a Családi Juttatási Kártyaprogram, melynek keretében a Kártya használatát biztosíatjuk Önnek.
Programgazda: az Edenred magyarországi leányvállalata, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, neve: Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.,), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
Rendelkezésre álló egyenleg: az Ön Kártyája tekintetében felhasználás céljára még rendelkezésre álló fedezet értéke.
Számla: az Ön Kártyájához rendelt, az elérhető pénzösszeget nyilvántartó funkció (nem betéti, megtakarítási vagy egyéb bankszámla).
Számlainformációs Szolgáltatás: olyan online szolgáltatás, amely összesített információt nyújt Önnek egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál (pl. bankok) lévő számlájával kapcsolatosan.
Szerződés: a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező Kártyabirtokos ÁSZF és mellékletei, illetve ezek időről időre kiadott új változatai.
Teljes levonandó összeg: a teljes tranzakciós összeg, beleértve – magán a Tranzakción túl – minden kapcsolódó díjat, költséget és adót.
Törvényes képviselő: a Ptk. szerint meghatározott törvényes képviselő.
Tranzakció: minden, az Ön Kártyájával lebonyolított POS vagy online kereskedelmi értékesítés, valamint az ATM-mel végzett és az ATM berendezések által felajánlott, a Programgazda és a Kibocsátó által a Kártya típusától függően engedélyezett egyéb szolgáltatások igénybevétele.
Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Programgazdával és a Kibocsátóval szerződést kötött, amelynek keretében a Kártya legyártásra került.
Ügyfélszolgálat: az Ön Kártyájával kapcsolatos kéréseket, ill. szolgáltatás-igényléseket intéző kapcsolattartó központ. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit jelen ÁSZF 19. pontjában találja.
www.edenredkartya.hu oldal, saját fiók: a Weboldal azon felülete, melyen regisztrálva online hozzáférést kaphat saját Számlájához, és megtekintheti Rendelkezésre álló egyenlegét és számlatörténetét. A www.edenredkartya.hu oldal naprakész információkkal szolgál Önnek számlájáról. Eléréséhez internetkapcsolat szükséges.
www.edenred.hu: az Edenred weboldala, melyen a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató is megtalálható.

2.1. Az Ön Kártyája egy Elektronikus Pénzzel újratölthető kártya. Nem hitel- vagy betéti kártya. A Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik, így megtakarításra nem, fizetésre és ATM-mel végzett műveletekre használható (készpénzfelvétel kivételével), de minden esetben csak a Szerződésben, illetve az www.edenred.hu oldalon elérhető mindenkor hatályos Ügyfél ÁSZF-ben és az EMPS Megállapodásban meghatározott feltételek mellett. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt az EMPS Megállapodás is szabályozza, amely jelen ÁSZF 2. számú melléklete.
2.2. Az Ön Kártyáját a MasterCard International Incorporated engedélye alapján a Kibocsátó állította ki. Ez a Kártya egy Elektronikus Pénz termék. A jelen Kártyához tartozó Elektronikus Pénzt a Kibocsátó biztosítja, a Kibocsátó elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységét és pénzforgalmi szolgáltatását pedig a Belga Nemzeti Bank szabályozza. Az Ön Kártyahasználattal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az Ön és a Kibocsátó között létrejött jelen Szerződés az irányadó; Ön nem áll jogviszonyban a MasterCard International-lel, ill. annak kapcsolt vállalkozásaival. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatosan problémát észlel, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal vagy az Ügyféllel. A Kártyára összeg feltöltése az Ügyfél megrendelésére történik, magyar forintban a jelen dokumentumban, illetve az Ügyfél ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. A Kártya a Kibocsátó tulajdonát képezi.
2.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek magyar nyelven kerültek rögzítésre, és csak magyar nyelven elérhetőek. Vállaljuk, hogy a Kártyájával, ill. Számlájával kapcsolatos ügyekben magyar nyelven tartjuk Önnel a kapcsolatot.
2.4. Ellenőrzési és biztonsági célokból, mint például az Erős ügyfél-hitelesítési intézkedések alkalmazása, néhány személyes adatot be kell kérnünk Öntől, ideértve az Ön mobiltelefonszámát is. Az Erős ügyfél-hitelesítési intézkedések adminisztrációjának céljából ezeket az adatokat harmadik fél szolgáltatóinknak továbbítjuk.

3.1. A Kibocsátó a Szerződés megkötését megelőzően – egyedi kód megküldésével egyidejűleg – teljesíti az előzetes tájékoztatási kötelezettségét és megküldi a Kártyabirtokos részére a Kártyabirtokos ÁSZF-et és a Díjakat.
3.2. A Kártyabirtokos a www.edenred.hu oldalon vagy az Edenred Mobilalkalmazásán elérhető elektronikus regisztrációs folyamat során a számára megküldött egyedi kódnak a szerződéskötési felületen történő megadásával kezdi meg az online szerződéskötési folyamatot. Az egyedi kód beírásával a Kártyabirtokos kifejezetten kéri, hogy a Programra vonatkozó szerződés a Kártyabirtokos és a Kibocsátó között elektronikus úton létrejöjjön.
3.3. A Szerződés akkor jön létre a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között, ha a Kártyabirtokos az egyedi kódot a Programgazda felületén megadja, elvégzi a szerződéskötési folyamatot, amely során a jelölő négyzet bejelölésével is kifejezetten elfogadja a Szerződést. Az egyedi kód megadása és a jelölő négyzet bejelölése nélkül a Szerződés nem jön létre, így a Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártyát nem tudja használni.
3.4. A 14 – 18 éves Kártyabirtokosok esetében a Törvényes képviselő köteles a szerződéskötési folyamatot elvégezni, és a Szerződés kizárólag akkor jön létre, ha a Törvényes képviselő beleegyezését adta a Szerződés megkötéséhez.

4.1. Amikor megkapja a Kártyát, azt azonnal alá kell írnia.
4.2. A Kártya kizárólag Aktiválása után használható. Aktiváláskor a kézhez vett kártyához mellékelt tájékoztatón leírtak szerint járjon el. Az aláírás és/vagy Aktiválás elmaradásából a Kibocsátót és a Programgazdát semmilyen felelősség nem terheli.
4.3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Kibocsátó köteles ügyfél-átvilágítást végezni minden Kártyabirtokos tekintetében. A Kibocsátó ezen kötelezettségét az Aktiválási folyamat során teljesíti.
4.4. A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás befejezéséig a Kibocsátó a Pmt. alapján nem köteles a Kártyát aktiválni, vagy a Kártyát ideiglenesen blokkolhatja és az azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggesztheti. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF 15. pontjában kikötött felelősségkizárásai és -korlátozásai szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő Aktiválás megtagadására vagy ideiglenes kártya blokkolására, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek.
4.5. A Kártya Aktiválása után Ön kap egy 4 számjegyű PIN-kódot. PIN-kódját tartsa mindig biztonságos helyen, azt soha ne adja ki senkinek, és a PIN-kód beütésekor is ügyeljen arra, hogy azt mások ne tudják leolvasni. PIN-kódját harmadik félnek nem adjuk ki. Ha elfelejti PIN-kódját, látogasson el a www.edenredkartya.hu weboldalra vagy nyissa meg az Edenred mobilalkalmazását, és válassza a PIN-kód megtekintése lehetőséget.
4.6. Gondoskodjon Kártyájának a www.edenredkartya.hu weboldalon történő regisztrációjáról. Így veheti igénybe a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatást.
4.7. Amennyiben Ön szeretne, igénybe vehet egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltatót, aki Számlainformációs Szolgáltatást nyújt Önnek a Kártyájával kapcsolatosan. Javasoljuk, hogy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató igénybevétele előtt ellenőrizze, hogy a Felügyelet engedélyezte-e számára a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtását. Önnek minden alkalommal kifejezetten hozzá kell járulnia vagy meg kell osztania a Számla adatait az Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltatóval, amikor annak hozzá kell férnie a Számlához annak érdekében, hogy a Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek. Kérjük, mindig mérlegelje annak következményeit, ha megosztja a Számla- vagy személyes adatait.
4.8. Amikor egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató hozzáférést kér az Ön Számlájához a Számla adatait felhasználva annak érdekében, hogy Számlainformációs Szolgáltatást nyújtson Önnek, azt feltételezzük, hogy Ön erre felhatalmazta. Felhívjuk a figyelmét, hogy kötelesek vagyunk hozzáférést biztosítani az Ön Számlájához, amennyiben ezt egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató kéri és ezt csak meghatározott esetekben utasíthatjuk vissza.
4.9. Amennyiben megtagadjuk az Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató számára az Ön Számlájához való hozzáférést, a visszautasítás után azonnal tájékoztatjuk Önt a visszautasítás okáról, kivéve, ha ezt jogszabályi vagy biztonsági okokból kifolyólag nem tehetjük.

Prémium szolgáltatás

4.10. Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi az Edenred Családi Juttatási Kártya családtámogatási juttatások nyilvántartását elősegítő online adminisztrációs felületet, amellyel a juttatások adminisztrációja teljes mértékben online módon és egyszerűen történik (továbbiakban: Prémium Szolgáltatás), akkor a Kártyabirtokos részére az Ügyfél a Programgazda közreműködésével állítja ki az M30-as nyomtatványt.
4.11. A Prémium Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Kártyabirtokos az online felületen teljesítse a regisztrációs folyamatot és megadja minden szükséges adatát.
4.12. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az M30-as nyomtatványt az Ügyfél az online felület igénybevételével adja át a részére. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Programgazda az Ügyfél megbízásából digitális aláírással látja el az M30-as nyomtatványt, amelynek a kiállításáról a Programgazda e-mailben tájékoztatja a Kártyabirtokost. A Kártyabirtokos az e-mail értesítést követően tudja letölteni az aláírt M30-as nyilatkozatot. A Kártyabirtokos az M30-as nyomtatvány online letölthető formában való átvételéhez az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
4.13. A Prémium Szolgáltatás részeként a Kártyabitokosnak lehetősége van meghatalmazást adni a Kártya átvételére azon közeli hozzátartozója részére, aki az Ügyfél munkavállalója.

 

5.1. Egyes kártyatípusok kizárólag azon Kártyaelfogadóknál használhatók, akik a Programgazdával szerződéses viszonyban állnak, vagy a Kártya elfogadását a Programgazda az elfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. Az egyes Kártyatípusokkal igénybevehető termékeket és szolgáltatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. Egy adott Kártya tekintetében rendelkezésre álló egyenleg kizárólag az azon a Kártyán feltüntetett termék- és szolgáltatáskörök ellenértékének teljes vagy részleges kiegyenlítésére használható fel. A Kártyák rendeltetésellenes használatáért a Kibocsátó és a Programgazda nem vállal felelősséget. Az Ön Kártyája és az annak tekintetében Rendelkezésre álló egyenleg kizárólag magyar forintban lebonyolított Tranzakciókra használható, ide nem értve a készpénzre vagy számlapénzre való beváltást vagy átváltást.
5.2. Az Ön Kártyája ún. újratölthető kártya, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél által szabadon újra feltölthető a Kártyájához rendelt egyenleg. A Tranzakciók hitelesítéséhez a Teljes levonandó összegnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg. A Kártyát nem használhatja a Kártya lejárati napja után, sem pedig akkor, ha a Teljes levonandó összeg meghaladja a Rendelkezésre álló egyenleget. Ha valamely Tranzakció bármilyen oknál fogva az Ön Kártyájának Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb összeggel kerül feldolgozásra, Ön köteles a Kibocsátó részére – a tőle kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül – visszafizetni azon összeg(ek)et, mely(ek)kel a Teljes levonandó összeg az Ön rendelkezésre álló egyenlegét meghaladja. Amennyiben az összeget a Kibocsátótól kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti vissza, a Kibocsátó jogosulttá válik arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, jogi lépést, ideértve a Kártya további használatának felfüggesztését is.
5.3. Kártyájával az Elfogadóhelyeken lebonyolítani kívánt Tranzakciókat esetenként PIN- vagy (online Tranzakciók esetén) CVC kódja megadásával hitelesítheti. Érintéses tranzakció a jogszabály által meghatározott fizetési érték alatt PIN-kód nélkül érvényesíthető. Minden Ön által hitelesített Tranzakcióért Ön felelős. A Tranzakciót érintéssel is jóváhagyhatja úgy, hogy a Kártyát hozzáérinti ilyen fizetést támogató olvasóhoz. Egymást követően öt (5) érintéses tranzakciót hajthat végre, amelyek után a további érintéses tranzakciók elutasításra kerülnek, vagyis a tranzakció engedélyezéséhez Önnek meg kell adnia a PIN-kódját. Kérjük, ügyeljen arra, hogy általában már nem lehetséges a Tranzakció megállítása annak jóváhagyása után és miután azt a Kibocsátó megkapta. A Kibocsátó visszautasíthatja a Tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes vagy törvénysértő (pl. lopott Kártyával végzett Tranzakció).
5.4. A Kártyabirtokos a Rendelkezésre álló egyenlegét bármikor lekérdezheti a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban vagy telefonon.
5.5. Biztonsági okokból az Elfogadóhelyek kötelesek a Kibocsátótól az Ön Tranzakcióihoz minden esetben engedélyezést kérni POS vagy VPOS terminálon keresztül. Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek elvárhatják, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlege nagyobb legyen, mint maga az Ön által végrehajtani kívánt Tranzakció. Öntől kizárólag a végrehajtott Tranzakció tényleges és végleges értéke kerül levonásra. A Kereskedők akkor kérik ezt, ha megtörténhet, hogy több fedezetre lesz szükségük, mint amekkorát Ön eredetileg el kívánt költeni. Például:
5.5.1. Szállodák és autóbérlés: mivel az Elfogadóhelyek nem tudják előre pontosan megmondani, hogy mekkora lesz az Ön végszámlája, felhatalmazást kérhetnek az Ön Rendelkezésre álló egyenlegénél nagyobb fedezet levonásához.
5.5.2. Internetes Elfogadóhelyek: egyes internetes Elfogadóhelyek oldalai regisztrációkor vagy a fizetési szakaszban fizetési engedély iránti kérést küldhetnek Önnek, hogy ellenőrizzék a fedezet rendelkezésre állását; ez ideiglenesen érintheti az Ön Rendelkezésre álló egyenlegét. Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy egyes oldalak az áruk kiszállításáig nem vonják le a kifizetendő összeget. Rendelkezésre álló egyenlegének lekérdezésekor, kérjük, vegye figyelembe a lehívható fedezet effajta lehetséges változásait is, és ezek ismeretében állapítsa meg, hogy van-e a Kártyáján a vásárlásainak fedezetére elegendő összeg. A Kártya nem használható olyan online fizetéshez, ahol az elszámolás pénzneme nem magyar forint.
5.6. 3D Secure alkalmazása
5.6.1. A 3D Secure az internetes vásárlásoknál alkalmazott fizetési azonosítási szabvány, mely magasabb szintű biztonságot jelent áruk vagy szolgáltatások online vásárlásakor a technológiát alkalmazó kereskedőknél. Ez az Erős ügyfél-hitelesítés egyik formája. Az online fizetések biztonságának növelése érdekében Önnek mindinkább a 3D Secure alkalmazásával kell megerősítenie személyazonosságát online fizetések során.
5.6.2. A 3D Secure használata során:
• Önnek rendelkeznie kell internet hozzáféréssel
• Önnek rendelkeznie kell mobiltelefonnal
• Önnek jó mobilszámot kell megadnia
• az Ön mobiltelefonjának alkalmasnak kell lennie szöveges üzenetek fogadására
Fontos meggyőződnie arról, hogy az általunk tárolt személyes adatai (különös tekintettel a mobiltelefonszámára) naprakészek-e. Ezt ellenőrizheti a MyEdenred felhasználói fiókjába történő belépéssel a Profil szerkesztése menüpont választásával.
5.6.3. Amennyiben olyan online vásárlást folytat, amelyhez hitelesítés szükséges, akkor Ön a 3D Secure ellenőrző képernyőre kerül.
5.6.4. Önnek a vásárlás befejezéséhez meg kell adnia a mobiltelefonjára szöveges üzenet formájában küldött egyszer használatos jóváhagyó kódot (továbbiakban: jóváhagyó kód). A jóváhagyó kód megadására Önnek meghatározott idő és meghatározott számú próbálkozás áll rendelkezésére. Amennyiben nem adja meg helyesen a jóváhagyó kódot, úgy nem tudja befejezni az online vásárlást.
5.6.5. A jóváhagyó kód csak annál az online vásárlásnál érvényes, amely vonatkozásában érkezett.
5.6.6. A 3D Secure használatával hitelesített minden tranzakciót Ön által engedélyezett tranzakciónak tekintünk.
5.6.7. A 3D Secure szolgáltatás díja jelen ÁSZF 10.2. pontjában kerül meghatározásra. Ön felel a mobiltelefon-szolgáltatója által felszámított SMS-díjakért.
5.6.8. A Kibocsátó a vonatkozó jogszabályok értelmében nem engedélyezi az online/elektronikus fizetési műveleteket azon Kártyák tekintetében, ahol a Kártyabirtokos nem adta meg a mobiltelefonszámát az online/elektronikus fizetési műveletek Erős ügyfél-hitelesítésének elvégzésére, vagy nem írja be az SMS-ben érkezett kódot, amelyet az Erős ügyfél-hitelesítés során kapott. Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Kártyabirtokos mulasztása következtében történő online/elektronikus fizetési műveletek blokkolása semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek a Kibocsátó és a Programgazda részéről.
5.7. A Kártya személyazonosság igazolására nem használható.
5.8. A Kártyák által biztosított szolgáltatások Kártyatípusonként eltérőek az alábbiak szerint:
5.8.1. Edenred Társ Kártya: jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások vásárlására vehető igénybe.
5.8.2. Edenred Gyerek Kártya: jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások vásárlására vehető igénybe.
5.8.3. Edenred Szülő Kártya: jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások vásárlására vehető igénybe.
5.9. Kártyáját nem használhatja fel utazási csekkek kiváltására, pénzváltásra, Elfogadóhelyektől készpénz visszatérítésre, hitelkártyákkal, banki hiteltúllépésekkel vagy hitelszerződésekkel kapcsolatos kintlévőségek kiegyenlítésére, szerencsejáték céljára, társkereső- és escort szolgáltatásokra, illetve automata üzemanyagtöltő állomásokon és tüzelőanyagértékesítő helyeken.
5.10. Az Ön Számláján található Rendelkezésre álló egyenleg nem kamatozik.

6.1. Ön nem tud a Kártyájára fedezetet feltölteni. A feltöltésre kizárólag az Ügyfél jogosult a Kibocsátón keresztül. Amennyiben az Ügyfél további fedezetet kíván feltölteni az Ön Kártyájára, úgy ezen összeg az Ügyfél a Programgazdának megküldött megrendelésének átvétele és az Ügyfél általi befizetésnek a Kibocsátóhoz való beérkezését követően kerül jóváírásra az Ön Kártyáján a Rendelkezésre álló egyenlegen.
6.2. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Rendelkezésre álló egyenlegének – a fenti 6.1 ponttal összhangban történő – frissítési gyakorisága teljes mértékben a Programgazda és a Kibocsátó üzletmenetétől függ.

7.1. Az Ön Kártyájának lejárati dátuma Kártyájának elülső oldalára nyomtatva található. Kártyáját annak lejárata után nem használhatja.
7.2. A Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy kéri-e a Kártya megújítását. A Kibocsátó a Kártya megújítása után Kártyaújragyártási díjat számít fel. A Kártyaújragyártási díj mértékét az Ügyfél ÁSZF díjszabási melléklete tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített, lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárata után véglegesen zárolja és a Szerződés megszűnik. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességének lejárata után 5 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.
7.3. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható.
7.4. A Kártya lejárata után semmilyen Tranzakció nem kerül feldolgozásra, a Rendelkezésre álló egyenleg zárolásra kerül, amennyiben az Ügyfél nem kéri a Kártya megújítását.
7.5. A Kártyára feltöltött és zárolt összeg visszaigénylése a hatályos jogszabályok, valamint a szerződéses feltételek mindenkori betartásával szerint lehetséges.
7.6. Annak érdekében, hogy Ön minden, a Kártyájára feltöltött összeget még a Kártya lejárata előtt megfelelően fel tudjon használni, a Programgazda mindent megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt az Ön által a www.edenredkartya.hu oldalon regisztráció során megadott elérhetőségek bármelyikén.
7.7. A Kártyával kapcsolatosan 12 hónap Inaktivitás után a Kibocsátó a 10. pont szerinti inaktivitási díjat számít fel. A Kibocsátó a Szerződés megkötését követően jogosult az Inaktivitási díjat felszámítani a Kártyabirtokosnak.

8.1. Az Ön Kártyájának hitelesítését korlátozhatjuk vagy megtagadhatjuk, ha a Kártya használata a jelen Szerződés megszegésére irányul vagy irányulhat, ill. ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy Ön vagy valamely harmadik fél valamilyen, a Kártyával kapcsolatos bűncselekményt vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
8.2. Amennyiben ki kell vizsgálnunk valamely, a Kártyával lebonyolított Tranzakciót, Ön köteles ebben velünk, ill. szükség esetén bármely más hivatalos szervvel együttműködni.
8.3. Ön Soha:
8.3.1. ne engedje, hogy más személy használja az Ön Kártyáját vagy bármilyen módon hozzáférjen ahhoz,
8.3.2. ne írja fel a Kártyájára vagy máshová a PIN-kódját, CVC számát, jelszavát, a Kártyával, Számlával, Honlap azonosító adatokkal kapcsolatos egyéb biztonsági információt,
8.3.3. ne adja ki vagy tegye más módon hozzáférhetővé PIN-kódját más személy számára: sem szóban, sem úgy, hogy a kód megadásakor az mások által megfigyelhető legyen, sem egyéb más módon,
8.3.4. ne ossza meg vagy tegye más módon hozzáférhetővé a Kártyát, Számlát vagy Honlap hozzáférési adatokat harmadik személyek részére, kivéve, ha a harmadik fél egy Engedélyezett Számlainformációs Szolgáltató és Ön igénybe kívánja venni a Számlainformációs Szolgáltatását.
8.4. Ön felelős minden olyan Tranzakcióért, melyet Ön a PIN- vagy CVC kódja vagy EÜH révén hitelesített, vagy érintéses tranzakció esetén nem lehet bizonyítani, hogy harmadik személy nem férhetett hozzá a Kártyához.
8.5. Ön vállalja, hogy kártalanít és mentesít bennünket, valamint partnereinket és az ezekkel közös cégcsoportba tartozó vállalatokat minden, a jelen ÁSZF kikényszerítése érdekében tett jogi lépés költségei, és/vagy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése vagy a Kártya Ön általi vagy Ön által hitelesített csalárd felhasználása vonatkozásában.
8.6. A Kártyabirtokos a Tranzakció teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a Tranzakció teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a Kártya megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a Terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja
8.7. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az olyan jogkövetkezményekért, amely a Kártya nem jogszerű használatából ered az Elfogadóhely és/vagy a Kártyabirtokos felelős, így a Programgazdát vagy a Kibocsátót nem terheli felelősség.
8.8. Amennyiben az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos között létrejött jogviszony keretében bármilyen okból a Kártyabirtokos részére történő visszatérítés válik szükségessé, akkor a Kibocsátó és a Programgazda az Elfogadóhely vagy a Kártyabirtokos írásos kérelmére és a Tranzakció beazonosítást követően teljesíti a jóváírást azzal, hogy amennyiben az Elfogadóhely részére a kifizetés már megtörtént, akkor kizárólag abban az esetben írja jóvá a Kártyabirtokos Kártyáján a visszatérítendő összeget, ha az Elfogadóhely a kérelmével egyidejűleg megtéríti a teljes összeget a Kibocsátó részére.
8.9. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tranzakció törlése/módosítása, illetőleg az eredeti állapot visszaállítása kizárólag valós okokra alapítottan és az Elfogadóhellyel együttesen előterjesztett egybehangzó nyilatkozatban kezdeményezhető.
8.10. A Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közte és az Elfogadóhely közötti elszámolás vagy visszatérítés, valamint az ezzel kapcsolatos kérelem, továbbá az ebből származó igényérvényesítés nem képezheti a Programgazdával vagy a Kibocsátóval való elszámolásnál beszámítás alapját, így az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti igényeknek a Programgazdával vagy a Kibocsátóval szembeni érvényesítésére semmilyen jogcímen nincs lehetősége, ezzel kapcsolatos felelősségét a Programgazda és a Kibocsátó kifejezetten teljeskörűen kizárja.

9.1. A Kártyán lévő Elektronikus Pénzt ugyanúgy kell kezelnie, mint a pénztárcájában lévő készpénzt. Ha Kártyáját elveszíti vagy azt ellopják, akkor a rajta lévő összeg ugyanúgy elveszhet, mintha a pénztárcájában lett volna.
9.2. Elvesztés, lopás, csalás vagy a Kártya jogosulatlan használatával fenyegető bármely más veszély, valamint a Kártya megsérülése vagy meghibásodása esetén azonnal forduljon az Ügyfélszolgálathoz! Az Ügyfélszolgálati ügyintézéshez meg kell adnia Kártyája számát. Másik lehetőségként a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Edenred mobilalkalmazásban is intézkedhet Kártyája letiltása iránt. Ehhez Kártyáját előzetesen regisztrálnia kell a www.edenredkartya.hu oldalon.
9.3. Feltéve, hogy a 9.2 pontban foglaltak szerint értesített minket, és hogy a 9.4 pont alkalmazhatósága nem forog fenn, Ügyfélszolgálatunk fentiek szerinti értesítésének pillanata után előállt veszteségekért Ön nem felelős. Az értesítést megelőzően Ön 15.000 forint értékhatárig viseli a bekövetkezett kárt. Ha Kártyáján Rendelkezésre álló egyenleg maradt az értesítést követően, az Ügyfél a Programgazdától kérheti Kártyája cseréjét és a legutóbbi Rendelkezésre álló egyenlegnek az új Kártyán való elérhetővé tételét.
9.4. Abban az esetben, ha a bejelentett eseményt az Ön szerződésszegése vagy Önnek felróható magatartás okozta, vagy ha azzal kapcsolatban csalárd vagy visszaélésszerű magatartás megalapozott gyanúja merül fel, úgy minden veszteségért Ön felelős.

10.1. A Kártya használata során az alábbi Díjak kerülnek felszámításra.
10.1.1. Havi díj: az Elektronikus Pénznek a Kártyán való rendelkezésre tartási díja, mely havonta kerül felszámításra azzal, hogy ha ezen díj terhelése fedezethiány miatt nem lehetséges, akkor annak levonására adott hónapon belül több kísérletet teszünk.
10.1.2. Inaktivitási díj: felszámításra kerül, amennyiben a Kártyára 12 hónap időtartam alatt feltöltés nem érkezik, vagy a Kártyát vásárlásra nem használják. Az Inaktivitás kezdő időpontja az utolsó feltöltés vagy vásárlás időpontja, amely mindig újraindul. Az Inaktivitási díjat a Kibocsátó a Szerződés megkötését követően 12 hónap inaktív periódust követően számítja fel azzal, hogy a 12 hónapos Inaktivitás kezdő időpontja a Kártya legyártásának napjával kezdődik.
10.1.3. EÜH díj: A Kibocsátó az EÜH elvégzése érdekében SMS-ben minden online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyására egyedi kódot küld. Ezen egyedi kód generálásának, megküldésének a díja.
10.1.4. Kényelmi díj: Kártyabirtokos által igényelt kiegészítő szolgáltatás díja, amely keretében a Kártyára történő feltöltésről és tranzakciókról sms értesítést kér a Kártyabirtokos.
10.1.5. ATM szolgáltatási díj: egyenleglekérdezés, csekkbefizetés, kártya blokkolásának feloldása, PIN-kód megváltoztatása.
10.1.6. Számlakivonati díj: abban az esetben, ha a Kártyabirtokos nyomtatott számlakivonat megküldését kéri postai úton.
10.1.7. Lezárási díj: a Kártya lejáratát, amennyiben nem igényelnek új Kártyát és a Kártyabirtokossal a szerződés megszűnik, követő 5 év után Kibocsátó jogosult a fennmaradó egyenleg erejéig számlazárási díjat érvényesíteni.
10.1.8. Visszaváltási díj: Az Elektronikus Pénznek az Ön kérésére a megjelölt bankszámlára történő utalási díja. Visszaváltáskor a jogszabályi előírások szerint járunk el. Ezzel kapcsolatosan, kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat!
10.1.9. Kibocsátó a 10.1.3. és a 10.2. pontokban meghatározott mértékű EÜH díj felszámításától – ezen rendelkezés visszavonásáig – eltekint.

Díjak mértéke 2023. 01. 10-étől:

Havi díj Inaktivitási díj EÜH díj Kényelmi díj ATM szolgáltatási díj Számlakivonati díj Lezárási díj Visszautalási díj
Edenred Társ Kártya 40 Ft / hó 799 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Gyerek Kártya 40 Ft / hó 799 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a
Edenred Szülő Kártya 40 Ft / hó 799 Ft / hó 20 Ft / sms 400 Ft / sms 100 Ft / tranzakció 500 Ft fennmaradó egyenleg erejéig utalt összeg 6%-a

11.1. Ha Ön okkal feltételezi, hogy valamely Tranzakció, amelyhez az Ön Kártyáját használták, jogosulatlan volt, vagy azt hiba folytán vezették rá az Ön által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, akkor – feltéve, hogy a Tranzakció időpontja utáni 13 hónapon belül értesít minket – kivizsgáljuk a Számlát és a Tranzakció körülményeit. Ennek keretében kötelezhetjük Önt arra, hogy a vitatott Tranzakcióval kapcsolatban a megfelelő hatóságokkal kapcsolatba lépjen.
11.2. Ha a jogosulatlan Tranzakció Ön általi bejelentésének időpontjában rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján nincs alapos okunk azt feltételezni, hogy Ön a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesítette, vagy csalárd magatartást tanúsított, minden jogosulatlan Tranzakciót visszatérítünk a Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére, amint ez lehetséges.
11.3. Ha azonban olyan információt kapunk, amely arra utal, hogy a vitatott Tranzakció valódi volt, az ilyen Tranzakciók értékét minden esetben levonhatjuk az Ön által használt Kártya Rendelkezésre álló egyenlegéből.
11.4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne térítsük vissza Kártya Rendelkezésre álló egyenlegére azon összegeket, ha Ön nem a jelen Szerződésnek megfelelően járt el, és ha az esetleges csalárd követeléseket az illetékes hatóságok felé nem jelentette.
11.5. Amennyiben Ön olyan megállapodást kötött, melynek értelmében valamely, az Európai Gazdasági Térségben működő más személy kifizetést vonhat le az Ön Kártyájáról (pl. ha egy kereskedőnek fizetés céljából megadta Kártyája adatait), akkor – az összes alábbi feltétel teljesülése esetén – kérheti tőlünk a kifizetés visszatérítését, amelyet a kérése hozzánk történő beérkezést követő 10 munkanapon belül teljesítünk:
11.5.1. ha a felhatalmazásban nem került meghatározásra a pontos fizetendő összeg;
11.5.2. ha az Ön Számlájára terhelt összeg nagyobb volt, mint amire Ön – a körülmények, így pl. a korábbi költekezési szokásai alapján – ésszerűen számíthatott volna; és
11.5.3. ha visszatérítés iránti kérését az összegnek a Számlájára történő terhelése utáni nyolc héten belül jelzi.

12.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden panasszal első fokon a Programgazdát kell felkeresni, a jelen ÁSZF 19. pontjában említett Ügyfélszolgálaton keresztül.
12.2. Minden panaszt saját panaszkezelési eljárásunk keretében kezelünk. Kérésre rendelkezésére bocsátjuk panaszkezelési eljárásunk leírásának egy példányát.
12.3. A Kártyára a Belga Letéti Garancia Kártalanítási Rendszere (sem pedig bármilyen betétbiztosítási rendszer) nem vonatkozik. Ugyanakkor az Ön fedezetét fizetésképtelenségünk esetén megóvjuk.

13.1. Ha a jelen Kártyabirtokos ÁSZF bármely része összeférhetetlen valamely jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírással, úgy a Szerződés azon részének nem szerzünk érvényt, viszont úgy kezeljük, mintha az valójában a vonatkozó jogszabályi vagy rendelkezésben foglalt előírást tükrözné. Ha az új jogszabályi vagy a szabályozásokban foglalt előírásoknak való maradéktalan megfelelés érdekében kénytelenek vagyunk a működésünket érintő változtatásokat eszközölni, úgy ezeket az elvárható legrövidebb időn belül foganatosítjuk.
13.2. A Kibocsátó jogosult a Szerződést egyoldalúan a Kártyabirtokosra nem hátrányos módon a Kártyabirtokos előzetes tájékoztatása nélkül módosítani. A Kártyabirtokosra nem hátrányos módosításokat a Kibocsátó a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzéteszi, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu weboldalon.
13.3. A Kibocsátó előzetes tájékoztatást követően jogosult a Szerződést a Kártyabirtokos hátrányára módosítani. A Kibocsátó által bevezetett új szolgáltatáshoz kapcsolódó Díj bevezetése nem minősül a Kártyabirtokos számára hátrányos módosításnak, amennyiben a Kártyabirtokos számára nem kötelező vagy a módosítások csak a módosítás időpontja után Szerződést kötő Kártyabirtokosokra vonatkozik.
13.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokosokra nézve hátrányos módosításokról azok hatálybalépése előtt 2 hónappal a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja a Kártyabirtokost. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés módosításának hatálybalépése napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Kártyabirtokos által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Aa Kártyabirtokos a módosítás hatálybalépésének napjáig jogosult a Szerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

14.1. A jelen Szerződést az alábbi esetekben bármikor megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük azonnali hatállyal (az ügy rendezéséig vagy a Szerződés megszüntetéséig), ha Ön a jelen Kártyabirtokos ÁSZF-et megszegte, vagy ha a Kártyát felróható, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozott használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt az Ön Tranzakcióinak feldolgozását nem áll módunkban tovább folytatni (rendkívüli szerződés felmondás) vagy azt feltételezzük, hogy valamilyen biztonsági probléma lépett fel a Kártyával kapcsolatosan.
14.2. A Szerződés a Kártya érvényességének lejáratával megszűnik kivéve, ha az Ügyfél a Kártyabirtokos részére új Kártyát rendel.
14.3. A Kibocsátó az Ügyféllel kötött szerződés rendes megszűnését követően is biztosítja a Kártyabirtokosok rendelkezésére álló, a jogviszony megszűnése előtt feltöltött összeg felhasználhatóságát a Kártya érvényességének lejáratáig, amely időpontban a Kártyabirtokos és a Kibocsátó közötti Szerződés megszűnik.
14.4. A megszüntetés bármely fenti esete kapcsán, vagy ha Ön már nem jogosult a Kártya használatára, Ön kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.
14.5. Abban az esetben, ha felfüggesztjük vagy megszüntetjük a Számláját vagy a Kártyáját, azonnal vagy közvetlenül azután tájékoztatjuk Önt vagy az Ügyfelet, hogy a Kártya és/vagy Számla felfüggesztésre vagy megszüntetésre került, valamint ennek okáról, kivéve, ha ezt jogszabályi vagy biztonsági okokból kifolyólag nem tehetjük. Ezen felül mindenkit tájékoztathatunk erről, aki a Tranzakcióban érintett, ha felfüggesztésre kerül sor.

15.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatos (szerződéses, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos – beleértve a hanyagságot -, törvényes kötelezettség megszegése miatt viselt, ill. egyéb) felelősségünk az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
15.1.1. nem vállalunk felelősséget semmilyen, általunk elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a hálózati szolgáltatások, ill. az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
15.1.2. nem vállalunk felelősséget elmaradt haszonért, üzletvesztésért és semmilyen közvetett, következményes, különleges vagy büntetési kárért, ill. veszteségért;
15.1.3. ha a Kártya a mi mulasztásunk folytán hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik; és
15.1.4. minden egyéb olyan körülmény esetén, melyben mi mulasztottunk, felelősségünk maximum az Ön Kártyáján található Rendelkezésre álló egyenleg megtérítéséig terjed.
15.2. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a mi hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, ill. személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket.
15.3. A törvényben és jogszabályokban foglalt, ill. egyéb jellegű feltételeket és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk.
15.4. A 8. és a jelen 15. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások kapcsolt vállalkozásaink, így például a Programgazda, a MasterCard International Incorporated és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Ön felé fennálló mindennemű, a jelen Szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
15.5. A Kártyával lebonyolított vásárlásaival kapcsolatos vitás kérdéseit a kereskedővel rendezheti. Sem a Programgazda, sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyával vásárolt áruk és szolgáltatások minőségéért, biztonságosságáért, jogszerűségéért vagy más tulajdonságáért.

16.1. A Kibocsátó mint adatkezelő a számára a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
16.2. Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi a Programgazda Prémium Szolgáltatását, amely keretében a Programgazda közreműködik az Ügyfelet terhelő adóbevallási kötelezettségek teljesítésében, akkor az Ügyfél és a Programgazda közötti, Prémium Szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatosan kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Ügyfél és a Programgazda az Ügyfél nevében adatfeldolgozási tevékenységet végez. A GDPR 13. cikke értelmében az Ügyfél és a Programgazda közötti adatfeldolgozási szerződés az Ügyfél ÁSZF mellékletét képezi, és amely alapján végzett személyes adatkezelésekkel kapcsolatosan az előzetes tájékoztatási kötelezettség Ügyfelet terheli.

16.3. A Kibocsátó és a Programgazda által végzett személyes adatok kezelésének összefoglaló táblázata:

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési hely és idő; anyja neve; állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett számlaszáma

18 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselő alábbi adatai:

Érintett családi neve; Érintett utóneve; születési hely és idő; anyja neve; állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely

Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),

adatfeldolgozás célja:az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Romania)adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca, Magyarország)

adatfeldolgozás célja: kártyagyártás

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja Kártyabirtokosokkal kapcsolatos ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett azonosító okmányának lejárata; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata

18 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselőjének az Érintett adataival megegyező adatok.

Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),

adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási tevékenységben való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártya megrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred Mobilalkalmazás üzemeltetése; IT support tevékenység

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Programgazda marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Programgazda az adatkezelő.
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].

A hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése.

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi tájékoztatót, ami elérhető a www.edenred.hu oldalon.

Programgazda által az Ügyfél részére nyújtott, Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos adófizetési kötelezettség teljesítését elősegítő Prémium Szolgáltatással összefüggő adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Kártyabirtokos közeli hozzátartozójának a munkáltatója (Munkáltató).
Adatfeldolgozó Programgazda
Adatkezelés célja Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos, a Munkáltatót terhelő, a NAV felé történő adóbevallási kötelezettség teljesítésének elősegítése (08-as és M30-as nyomtatvány kitöltése).
Adatkezelés jogalapja Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos és az Ügyfelet mint munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)] körében megvalósuló adatkezelés.
Kezelt adatok köre Kártyabirtokos közeli hozzátartozója (Munkavállaló) tekintetében:
Családi név; utónév; titulus; születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; munkavégzés helye; feltöltött összeg; adóazonosító jel; egyedi azonosító száma; egyedi azonosító típusa; e-mail-címKártyabirtokos tekintetében:
Családi név; utónév; titulus, születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; nem; állampolgárság; állandó cím; levelezési cím; feltöltött összeg; adóazonosító jel; tajszám; e-mail-cím; rokonsági fok munkavállalóval; Családi Kártya szériaszáma; Családi Kártyán szereplő név; telefonszám18 év alatti Kártyabirtokosnak a Ptk. 2:12. § szerinti törvényes képviselője tekintetében:
Családi név; utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; cím
Adatkezelés időtartama Edenred Családi Juttatási Kártyán nyújtott juttatás folyósítását követő 8 évig
Al-adatfeldolgozók INSTANT CAFETERIA Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Fürdő utca 3.)

adatfeldolgozás célja: a Prémium Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

16.4. Amennyiben a Kártyabirtokos nem adja meg a Kibocsátó szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, úgy a Kártyabirtokos nem tudja igénybe venni a Kibocsátó szolgáltatásait.
16.5. A Kártyabirtokos a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Őt megillető jogok gyakorlása érdekében Programgazdához fordulhat a https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/ oldalon található űrlap kitöltésével.

17.1. A jelen Szerződésben biztosított valamely jog vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlásának késedelme vagy elmaradása nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, vagy az ilyen jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorolhatóságának kizárásaként.
17.2. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek tekinthető, akkor a fennmaradó rendelkezések hatálya teljes mértékben fennmarad, feltéve, hogy a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés nem képezi a Szerződés lényeges elemét.
17.3. Ön nem engedményezheti, ill. ruházhatja át a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy hasznait. Felelőssége az Ön részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen ÁSZF értelmében fizetendő minden összeg Ön és/vagy az Ügyfél általi maradéktalan megfizetéséig fennmarad. Jogainkat és hasznainkat az Ön és/vagy az Ügyfél előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatjuk. A jelen ÁSZF keretében fennálló bármely kötelezettségünket alvállalkozásba adhatjuk.
17.4. Semmilyen, a jelen ÁSZF nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy a Mastercard International Incorporated és annak érintett kapcsolt vállalkozásai kikényszeríthetik a jelen Szerződés számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését, valamint, hogy a 15. pontban meghatározott (jogi) személyek kikényszeríthetik a 15. pontban foglaltakat.
17.5. A jelen Szerződést a Belga jog szabályozza és Ön hozzájárul a Belga bíráságok nem kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez. Ezen kikötés az Ön javát szolgálja és nem korlátozza Önnek azon jogát, hogy eljárást kezdeményezzen a Belga Bírósági Törvény 624, 1°, 2° és 4° pontjai szerinti bíróságok előtt.
17.6. A Belga Gazdasági Törvény (Code of Economic Law) VII. könyvének VII.5 és VII.29 cikke szerint Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Szerződés tekintetében a Belga Gazdasági Törvény VII.30 § 1, VII.32 § 3, VII.42, VII.44, VII.46, VII.47, VII.50, VII.55/3, VII.55/4, VII.55/5 és VII.55/7 cikkei nem alkalmazandók vagy az időkorlátozások, amelyeket a Belga Gazdasági Törvény VII. könyvének VII.41 cikke állapít meg, nem alkalmazandó.

18.1. A szerződés nyelve a magyar.
18.2. A Kibocsátó az ÁSZF-ről és a díjakról, valamint ezek módosításairól a Szerződéskötést kezdeményező Ügyfelet és a Kártyabirtokost a www.edenred.hu weboldalon való közzététellel tájékoztatja.
18.3. A Felek megállapodnak, hogy a Kártyával teljesített Tranzakciók, valamint a Kártyára érkezett feltöltések, továbbá a Tranzakciók teljesítését követően az adott Tranzakcióval kapcsolatos adatok elérhetőek a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül.
18.4. A Kártyabirtokos a számára kibocsátott Kártyán lévő Elektronikus Pénz összegéről a www.edenredkartya.hu oldalon, valamint az Edenred mobilalkalmazáson keresztül bármikor tájékozódhat.
18.5. A Kártyabirtokos kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződés hatálya alatt a közte és a Kibocsátó, valamint a Programgazda közötti kommunikáció elektronikus úton a Kártyabirtokos által megadott e-mail-címen keresztül történik, és ezen e-mailben történő kommunikációt a Szerződéssel kapcsolatosan érvényesnek és joghatályosnak tekintenek, beleértve a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét is.
18.6. A Felek megállapodnak, hogy az e-maileket az e-mail megküldését követő második napon tekintik kézbesítettnek.
18.7. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítéseket és nyilatkozatokat a Kártyabirtokos www.edenredkartya.hu oldali regisztrációja során megadott e-mail-címére küldi. A Kibocsátó és a Programgazda az értesítések átvételének elmulasztásából eredő károkért nem felel, így azért sem, ha a Kártyabirtokos rossz e-mail-címet adott meg, vagy a Kártyabirtokos által megadott e-mail-cím megszűnt, illetve a Kártyabirtokos már nem rendelkezik hozzáféréssel a megadott e-mail-címhez.
18.8. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval az Ügyfélszolgálaton keresztül tud kapcsolatot tartani.

19.1. Ha segítségre van szüksége, vagy be szeretné jelenteni Kártyája elvesztését vagy ellopását, hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 382 4000-es számon a www.edenred.hu honlapon található nyitvatartási időben, vagy írjon nekünk a www.edenred.hu oldalon lévő felületen.
19.2. Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában bejelenthetők. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az elfelejtett PIN-kód funkció.
19.3. A Rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése a +36 1 382 4000-es számon vagy a www.edenredkartya.hu oldalon vagy az Androidon és IOS-en elérhető mobilalkalmazásban a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére.
19.4. Amennyiben a Kártya használatával kapcsolatban bármilyen nehézsége támad, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz vagy az Ügyfélhez.

Jelen ÁSZF-hez 4 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: MCC kódok
2. számú melléklet: EMPS Megállapodás
3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
4. számú melléklet: Kártyabirtokos szerződés

Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. A Kibocsátó a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenred.hu honlapon teszi elérhetővé a Kártyabirtokosok számára.

Edenred Szülő Kártya

Üzletkategória

Üzlettípusok

Elfogadóhelyi hálózat

MCC

(kereskedelmi kategória kód)

Barkács, kert

Barkácsáruházak

Kertészetek

Kizárólag szerződött

5039, 5072, 5085, 5200, 5211, 5231, 5251

0780, 5261

Divat

Ruházati üzletek

Cipőboltok

Sportruházat

Fehérnemű üzletek

Bőráru, táska

Óra, ékszer

Kizárólag szerződött

5131, 5137, 5199, 5611, 5621, 5641, 5651, 5681, 5691, 5699

5139, 5661

5655, 5941

5631

5948

5944

Szépségápolás, egészségügy

Gyógyszertárak, patikák

Gyógyászati segédeszköz

Drogériák, parfümériák
Optikusok, optikai szaküzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5122, 5912
5975, 5976
5977
5047
8042, 8043

Elektronikai áruházak

Elektronikai üzletek

Fényképész üzletek

Kizárólag szerződött

5045, 5065, 5732, 5733, 5734, 5735

5946

Kultúra, szórakozás

Könyvesboltok

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5942

Kultúra, szórakozás

Újságárusok
Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők
Édességboltok, cukrászdák, kávézók
Bowling

Kizárólag szerződött

5192, 5994
5811, 5812, 5813, 5814
5441
7933

Otthon

Lakberendezési áruházak, bútorboltok

Lakástextil üzletek

Lakásfelszerelés

Kizárólag szerződött

5021, 5712

5713, 5714

5719, 5722

Utazás

Utazási irodák

Kizárólag szerződött

4722, 4723

Egyéb kereskedelem

Játék és hobbiüzletek

Virágkereskedések, faiskolák

Kizárólag szerződött

5945

5193, 5992

Egyéb szolgáltatás

Fényképész stúdiók

Kizárólag szerződött

7221

Papír, írószer

Irodaszer, irodai és iskolai kellék üzletek

Kizárólag szerződött

5111, 5943

Telko, internet

IT szolgáltatások

Kizárólag szerződött

4816

Varroda

Méteráru- és varróüzletek

Kizárólag szerződött

5949

Vegyi áru

Vegyi áru-, festéküzlet

Kizárólag szerződött

5169, 5198

Egyéb üzletek

Egyéb általános áruk

Kizárólag szerződött

5399

Autó

Benzinkutak

Kizárólag szerződött

5541

Hiper- és szupermarketek

Hiper- és szupermarketek

Kizárólag szerződött

5311
5411
5499
5462

A szerződött elfogadóhelyi lista itt található: https://elfogadohely.edenred.hu/ (Komfort Kártya)

Edenred Gyerek Kártya

Üzletkategória

Üzlettípusok

Elfogadóhelyi hálózat

MCC

(kereskedelmi kategória kód)

Divat

Ruházati üzletek

Cipőboltok

Sportruházat

Fehérnemű üzletek

Bőráru, táska

Óra, ékszer

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5651, 5691,

5661

5655, 5941

Szépségápolás

Drogériák, parfümériák

 

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5977

Elektronikai áruházak

Elektronikai üzletek

Telekommunikációs cikkeket árusító üzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5045, 5065, 5732, 5733, 5734, 5735

5946

Kultúra, szórakozás

Könyvesboltok

Mozik/fiilmszínházak

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5942,
7832

Éttermek

Éttermek, étkezdék, gyorséttermek, büfék

Szerződött és nem szerződött hálózatban i

5812, 5814

Papír, írószer

Irodaszer, irodai és iskolai kellék üzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5111, 5943

Egyéb üzletek

Egyéb általános áruk

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5399

Hiper- és szupermarketek, élelmiszer

Hiper- és szupermarketek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5311
5411
5499
5462

 

Edenred Társ Kártya

Üzletkategória

Üzlettípusok

Elfogadóhelyi hálózat

MCC

(kereskedelmi kategória kód)

Barkács, kert

Barkácsáruházak

Kertészetek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5039, 5072, 5085, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261

Divat

Ruházati üzletek

Cipőboltok

Sportruházat

Fehérnemű üzletek

Bőráru, táska

Óra, ékszer

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5131, 5137, 5199, 5611, 5621, 5641, 5651, 5681, 5691, 5699

5139, 5661

5655, 5941

5631

5948

5944

Szépségápolás, egészségügy

Gyógyszertárak, patikák

Gyógyászati segédeszköz

Drogériák, parfümériák

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5122, 5912
5975, 5976
5977
5047
8042, 8043

Optika

Optikusok, optikai szaküzletek

Kizárólag szerződött hálózatban

8042, 8043

Elektronikai áruházak

Elektronikai üzletek

Fényképész üzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5045, 5065, 5732, 5733, 5734, 5735

5946

Kultúra, szórakozás

Könyvesboltok

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5942

Kultúra, szórakozás

Újságárusok
Éttermek, gyorséttermek, pubok, bárok, sörözők
Édességboltok, cukrászdák, kávézók
Bowling

Kizárólag szerződött

5192, 5994
5811, 5812, 5813, 5814
5441

Otthon

Lakberendezési áruházak, bútorboltok

Lakástextil üzletek

Lakásfelszerelés

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5021, 5712

5713, 5714

5719, 5722

Utazás

Utazási irodák

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

4722

Egyéb kereskedelem

Játék és hobbiüzletek

Virágkereskedések, faiskolák

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5945

5193, 5992

Egyéb szolgáltatás

Fényképész stúdiók

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

7221

Papír, írószer

Irodaszer, irodai és iskolai kellék üzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5111, 5943

Telko, internet

IT és távközlési szolgáltatások

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

4816

Varroda

Méteráru- és varróüzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5949

Vegyi áru

Vegyi áru-, festéküzlet

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5169, 5198

Autó, motor, kerékpár

Autóalkatrész üzletek

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

7538

Egyéb üzletek

Egyéb általános áruk

Szerződött és nem szerződött hálózatban is

5399

Egyéb üzletek

Vegyes, háztartási profilú üzletek

Kizárólag szerződött

5331

Autó

Benzinkutak

Kizárólag szerződött

5541

Hiper- és szupermarketek

Hiper- és szupermarketek

Kizárólag szerződött

5311
5411
5499
5462

​ Kártyabirtokos elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás
​ Cardholder E-Money & Payment Services (továbbiakban: „EMPS Megállapodás”)

Jelen EMPS Megállapodás az Edenred által kialakított és kezelt Kártyaprogrammal kapcsolatban a PPS EU, ill. az Edenreden mint Ügynökén keresztül nyújtott Szabályozott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Kártyabirtokos az online szerződéskötéssel, a Kártyaprogramban való részvétel megkezdésével vagy folytatásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen EMPS Megállapodás valamennyi rendelkezését, a jelen Megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el, akárcsak a PPS EU vagy az Edenred által rendelkezésre bocsátott vagy közölt egyéb szabályzatokat és eljárásrendeket, melyek időről időre aktualizálásra vagy módosításra kerülhetnek.

1. Fogalommeghatározások

A jelen Megállapodás alkalmazásában a nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések – amennyiben a szövegkörnyezetből eltérően nem következik – az alábbi jelentéssel bírnak:

Alszámla: a Program céljaira a Kártyához rendelt számla.
Belépési kód: a Vállalati portálra, Kártyabirtokosi portálra való belépéshez és/vagy a Program vagy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bármely információ.
Edenred: Edenred Magyarország Kft.
Edenred honlap: www.edenred.hu
Egyedi szerződés vagy Kereskedelmi megállapodás: a jelen Megállapodás részét nem képező, a Programgazda és a Vállalat között külön megkötött, a Program kereskedelmi és működtetési szempontjait, valamint más vonatkozó feltételeit szabályozó megállapodás (ezek a feltételek nem képezik részét a jelen EMPS Megállapodásnak és nem kapcsolódnak a PPS EU által nyújtott Szabályozott szolgáltatásokhoz).
Egyenleg: az adott időben a Vállalat Főszámláján vagy a Kártyabirtokosi alszámlán lévő összeg. A Vállalat és a Kártyabirtokosok a Vállalati portálon és a Kártyabirtokosi portálon keresztül tekinthetik meg Egyenlegüket.
Elektronikus pénz: a Kártyákhoz tartozó elektronikus pénz.
Elfogadóhely: minden olyan jogalany, amely (az esetnek megfelelően) fizikai helyszínein, mobilalkalmazásában, mobiloldalain és/vagy weboldalain elfogadja a Kártyabirtokos által a Kártyával végzett fizetést.
EMPS Megállapodás vagy Megállapodás: a jelen megállapodás, illetve annak időről időre módosított változatai.
Engedélyezés (autorizáció): annak ellenőrzése, hogy Tranzakció indításakor elegendő Egyenleg áll-e rendelkezésre a Főszámlán vagy a Kártyabirtokosi alszámlán.
Főszámla: a PPS EU által a Vállalat nevére a Program céljára nyitott és vezetett számla.
Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények: a Kártyaprogramokra és a Szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkor hatályos összes jogszabály és előírás (különösen Belgium jogszabályai), ideértve a Belga Nemzeti Bank által kiadott iránymutatásokat, valamint a Kártyák és/vagy a Számlák kibocsátásának és/vagy értékesítésének országa szerinti más illetékes szabályozó hatóságok vagy szervek iránymutatásait is.
Kapcsolt vállalkozás: a Felek valamelyikét közvetlenül vagy közvetve ellenőrző, a Felek valamelyikének közvetlen vagy közvetett ellenőrzése vagy vele közös ellenőrzés alatt álló személy vagy szervezet.
Kártya: a jelen Megállapodásnak megfelelően kibocsátott bármely elektronikus pénzt tároló kártya vagy bármely más digitális fizetőeszköz.
Kártyán rendelkezésre álló egyenleg: a Kártyára feltöltött, felhasználás céljára rendelkezésre álló összeg.
Kártyabirtokos: minden olyan személy, akinek a Vállalat a Program keretében szabályszerűen, kizárólag a vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-nek megfelelő használat érdekében Kártyát biztosít.
Kártyabirtokos ÁSZF: a Programmal kapcsolatban a PPS EU és a Kártyabirtokosok között a Kártyák használatát szabályozó megállapodás.
Kártyabirtokosi portál: az online webes portál, amelyre a Kártyabirtokos beléphet annak érdekében, hogy kezelje a Kártyáját (aktiválás, letiltás), áttekintse személyes adatait, ellenőrizze a Tranzakciótörténetét vagy elérje az Ügyféltámogatást.
Kártyaprogram vagy Program: a Programgazda által létrehozott és kezelt, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben részletesen leírt Családi Juttatási Kártya Program.
Program ÁSZF: a jelen EMPS Megállapodás részét nem képező, a Programgazda és a Vállalat között külön az Egyedi szerződés alapján elfogadott általános szerződési feltételek, a Program kereskedelmi és működtetési szempontjait, valamint más vonatkozó feltételeit szabályozó megállapodás (ezek a feltételek nem képezik részét a jelen EMPS Megállapodásnak és nem kapcsolódnak a PPS EU által nyújtott Szabályozott szolgáltatásokhoz).
Mastercard: a Mastercard International, amelynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, Amerikai Egyesült Államok, valamint a Mastercard valamennyi Kapcsolt vállalkozása.
Pénzforgalmi szolgáltatások: az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelvében foglalt meghatározásnak megfelelően (1) pénzösszeg utalása a PPS EU-nál mint pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett Főszámláról és (2) a Főszámla kezelése, ideértve a Kártya vagy más hasonló fizetési mód használatát.
PIN-kód: a Kártyával használandó személyes azonosítószám.
Programgazda: az Edenred Magyarország Kft.
Szabályozott szolgáltatások: Programtól függően az elektronikus pénz kibocsátása, Kártyák (és más fizetőeszközök) kibocsátása és kezelése, az PPS EU által a Vállalatnak és a Kártyabirtokosnak nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások, valamint a kapcsolódó elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatások.
Tranzakció: egy vagy több az alábbiak közül: (1) fizetés Kártyával; (2) a Vállalati Főszámlára egyenleg feltöltése; (3) visszatérítés, elutasítás és/vagy törlés; (4) egyenlegátvezetés a Főszámla és egy hozzá kapcsolt Alszámla között.
Ügyféltámogatás: azt a telefonszámot (+36 1 413 3333) jelenti, amelyen keresztül feltehetők a jelen EMPS Megállapodással vagy a Szabályozott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, illetve azok kapcsán további tájékoztatás kérhető.
Ügynök: az Edenred, amely szükség szerint a PPS EU helyi képviselőjeként jár el bizonyos Szabályozott szolgáltatások nyújtása és/vagy értékesítése tekintetében.
Vállalat: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére a Kártyát nyújtja.
Portál: az online webes portál vagy bármely olyan felület, amelyre a Kártyabirtokos beléphet annak érdekében, hogy kezelje a Kártyákat, áttekintse a Tranzakciótörténetét vagy elérje az Ügyféltámogatást.
Vis maior esemény: a Fél észszerű ellenőrzési körén kívül álló körülmény, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: természeti csapás, járvány, háború, terrorcselekmény, felkelés, polgári engedetlenség, szabotázs, banki fizetésképtelenség, munkaügyi problémák, úgymint belső és külső sztrájk, különösen banki sztrájk, munkáskizárás és/vagy a munka beszüntetését, lelassulását vagy megszakadását okozó egyéb munkaügyi problémák, fuvarozók, alvállalkozók vagy beszállítók késedelme vagy nemteljesítése, létesítmények kisajátítása vagy elkobzása, nemzeti vagy állami vészhelyzet, gazdasági szankció, árvíz, aszály vagy más kedvezőtlen időjárási körülmény, tűzeset, robbanás vagy más katasztrófa, áramkimaradás, telekommunikációs hálózati kimaradás, a fizetési vagy banki információs rendszerek (teljes vagy részleges) üzemszünete, országos járvány, a Fizetési hálózatok intézkedései és döntései, bármely kormány, kormányzati testület vagy illetékes szabályozó hatóság által hozott jogszabály, intézkedés, rendelet, iránymutatás, előírás, jogszabályi tilalom vagy döntés.

2. Az EMPS Megállapodás célja

2.1. A jelen EMPS Megállapodás azokat a feltételeket szabályozza, amelyeknek megfelelően a PPS EU – közvetlenül vagy az Ügynökeként eljáró Edenreden keresztül – a Program keretében Szabályozott szolgáltatásokat nyújt a Kártyabirtokos számára.

2.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a PPS EU csak akkor bocsát ki részére Elektronikus pénzt, ha a Vállalat már aláírta az Edenreddel az Egyedi szerződést.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatások nyújtásához az PPS EU-nak és az Edenrednek szüksége van néhány intézkedésre a Vállalat részéről, úgymint bizonyos jóváhagyásokra, támogatásra és más szolgáltatások teljesítésére. A vonatkozó előírások sérelme nélkül a PPS EU-t és az Edenredet sem a jelen EMPS Megállapodás alapján, sem egyébként nem terheli felelősség, amennyiben a Szabályozott szolgáltatásokat részben vagy egészben a Vállalat vagy a Kártyabirtokos mulasztása vagy késedelme miatt vagy a PPS EU és az Edenred ellenőrzésén és/vagy szerződéses felelősségén kívül álló okból nem tudja nyújtani.

2.4. A Kártyabirtokos és a Vállalat köteles betartani a PPS EU vagy az Edenred által a Programhoz kapcsolódó Szabályozott szolgáltatások tekintetében (például a Kártyák, Tranzakciók és/vagy a Vállalati portálra való belépés kapcsán) vagy egyébként a PPS EU vagy az Edenred által időről időre adott valamennyi észszerű útmutatást.

2.5. A Kártyabirtokos ÁSZF szerinti szerződéskötési és aktiválási folyamatot követően a Kártyabirtokosok bármely csatlakozott Elfogadóhelynél használhatják a Kártyát az Egyedi szerződésben, Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben szabályozott céloknak és feltételeknek megfelelően.

3. Időtartam

3.1. A jelen Megállapodás a megkötésétől kezdve a Kártyabirtokos ÁSZF teljes időtartamáig érvényes marad. A jelen Megállapodás teljes időtartamára – beleértve az esetleges felmondási időt is – a továbbiakban „Időtartamként” hivatkozunk.

3.2. Amennyiben sem a Kártyabirtokos ÁSZF, sem a jelen EMPS Megállapodás nem került felmondásra, és a Kártyabirtokos valamennyi fennálló díjat megfizetett a PPS EU és az Edenred részére (ha volt ilyen), a lejárt Kártyán maradt egyenleg átvihető egy új Kártyára.

4. A Szolgáltatás kedvezményezettjei

4.1. Kártyabirtokos felel valamennyi, a kártyahasználatra vonatkozó rendelkezés megszegéséért és a Kártya jogosulatlan használatából eredő veszteségekért és károkért.

5. Kártya megrendelése

5.1. A Kártyákat a megfelelő felhatalmazással rendelkező Törvényes képviselő vagy a Vállalat által erre a célra kifejezetten felhatalmazott munkavállalója rendelheti meg.

5.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a PPS EU az alábbi feltételekkel bocsátja ki a Kártyákat:
• ha a Vállalat betartja az Egyedi szerződésben és Program ÁSZF-ben foglalt vonatkozó eljárást; és
• kizárólag akkor, ha a Vállalat már aláírta vagy a kibocsátással egyidejűleg aláírja a Programgazdával az Egyedi szerződést; és
• azzal a kizárólagos céllal, hogy a Vállalat Kártyákat azon Kártyabirtokosoknak biztosít, akik a Vállalat döntése alapján jogosultak a Kártyák használatára és/vagy a Program keretében részesülnek a Szabályozott szolgáltatások előnyeiből.

5.3. A Kártyákat a PPS EU a Mastercardtól kapott engedélynek megfelelően, a Programgazdával együttműködésben bocsátja ki a Kártyabirtokos számára. A Kártyák – a Program leírásában foglaltak szerint – a feltöltés és a használat tekintetében korlátozottak lehetnek (például a fizetési hálózat, a műveletek száma, vagy az adott műveletekkel érintett maximális összegek tekintetében). A Kártyabirtokosok kötelesek betartani minden egyéb, a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kifejezetten rögzített korlátozást is.

5.4. Minden egyes Kártyát kizárólag az a Kártyabirtokos használhat, akinek azt biztosították, és az Edenred írásos hozzájárulása nélkül a Kártya semmilyen körülmények között nem értékesíthető vagy adható át más személynek.

5.5. A Kártya az előlapján szereplő lejárati dátumig érvényes, és lejáratát követően semmilyen körülmények között nem használható. A lejárt, visszavont vagy érvénytelenített Kártya használata vagy használatának megkísérlése – az ilyen használatból eredő egyéb kötelezettségek mellett – büntetőjogi következményekkel járhat, és a PPS EU fenntartja a jogot, hogy az ilyen használatot a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati előírásoknak megfelelően bejelentse.

6. A Főszámla vagy a Kártyák feltöltése

6.1. A Főszámlát alkalmazó programok esetében a PPS EU a Vállalat kérésére, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben foglalt valamennyi szabály és eljárás – különösen a PPS EU és/vagy az Edenred által időről időre kért (a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények betartásához szükséges) igazoló vagy egyéb dokumentumokkal kapcsolatos előírások – teljeskörű betartása feltételével a Vállalat nevére Főszámlát nyit.

6.2. A Főszámla:
• az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben megjelölt pénznemben vezetett elektronikuspénz-számla, amelyhez nem tartozik folyószámlahitel;
• azt a PPS EU a Vállalati számla létrehozásával egyidejűleg nyitja a Vállalat nevére;
• kizárólag a Vállalat és jogosult felhasználói részére szolgál, a Programban való részvétel és a Kártyás Tranzakciók vagy egyéb megjelölt fizetési módok elvégzésének céljából.

6.3. A Vállalat a megadott bankszámlára való utalással tudja a Főszámláját vagy a kiválasztott Alszámláit (ha van ilyen) és/vagy (vonatkozó esetben) Kártyáit feltölteni. A Vállalat felel azért, hogy csak akkora összeget töltsön a Főszámlájára vagy Kártyáira, amely a várható felhasználás függvényében észszerűen szükséges.

6.4. A Főszámlára átutalással érkezett összeg az utalás PPS EU-hoz való megérkezését követő munkanap végéig kerül jóváírásra a Számlán vagy a Kártyákon és jelenik meg a Vállalat számára elérhető Egyenlegként, kivéve, ha az utalást elutasítják vagy – különösen a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények tárgyában – további megfelelőségi ellenőrzésekre van szükség.

6.5. Amennyiben a Kártyán rendelkezésre álló egyenleg nem elegendő, a PPS EU nem engedélyezi a Tranzakciót. A PPS EU és az Edenred semmilyen esetben sem felelős a fizetés elutasításának következményeiért, ha az elutasítás oka a Vállalat Főszámlájának fedezethiánya.

7. Kártyás fizetések és Tranzakciók

7.1. A Kártyák kizárólag a Program keretében, az Egyedi szerződésben, a Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kifejezetten felsorolt célokra, és kizárólag a Vállalat által szabályszerűen kijelölt, a Kibocsátóval szerződött Kártyabirtokosok által használhatók. A Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben található részletes útmutatás arra vonatkozóan, hogy a Vállalat és a Kártyabirtokosok hogyan használhatják a Kártyákat a Program céljának megfelelő vásárlásokra.

7.2. A Kártyával végzett Tranzakciók értéke a Tranzakció napján vagy azt követően a lehető leghamarabb kerül levonásra a Kártyán rendelkezésre álló egyenlegből. Ha a Kártyával végzett Tranzakciók értéke (beleértve a vonatkozó díjakat és jutalékokat is) bármikor túllépi a Kártyán rendelkezésre álló egyenleget, a Tranzakció nem kerül engedélyezésre.

7.3. Ennek megfelelően a Tranzakció vagy Kártya alapú fizetés kezdeményezése előtt a Kártyabirtokos vállalja, hogy a Kártyán lévő összeg elegendő az adott Tranzakció fedezetére.

7.4. Kártyával, PIN-kóddal vagy hasonló módszer használatával kezdeményezett minden Tranzakció vagy kifizetés a Kártyabirtokos által kezdeményezettnek és a Kártyabirtokost által megfelelően jóváhagyottnak tekintendő.

7.5. Sem a PPS EU, sem az Edenred nem garantálja, hogy a Kártyabirtokos Kártyájával kezdeményezett fizetést az Elfogadóhely elfogadja.

7.6. Fizetés engedélyezésekor a Kártyával kezdeményezett Tranzakció értéke levonásra kerül a Kártya Egyenlegéből, s más Tranzakciókhoz már nem vehető igénybe.

7.7. A Kártyabirtokos semmilyen esetben nem vonhatja vissza a fizetés engedélyezését. Ha a fizetés engedélyezésre került, annak teljesítését sem a PPS EU, sem az Edenred nem tudja leállítani, és sem a PPS EU, sem az Edenred nem vonható felelősségre semmilyen körülmények között a Vállalat vagy a Kártyabirtokos utasításának megfelelően engedélyezett Tranzakció teljesítésének következményeiért.

7.8. Sem a Programgazda, sem a PPS EU nem felelős a Kártyabirtokosai és a Kártyaelfogadó vagy Programban részt vevő Elfogadóhelyek közötti kereskedelmi jellegű vitákért.

8. Egyenleg és Tranzakciótörténet

8.1. A Kártyabirtokos a Kártyabirtokosi portálon keresztül (ha van ilyen) tudja megtekinteni a Kártyán Rendelkezésre álló egyenleget és a Tranzakcióiról szóló kimutatást. Archiválási céllal a Kártyabirtokos exportálhatja vagy közvetlenül ki is nyomtathatja a Tranzakciótörténetét.

8.2. A Kártyabirtokos vállalja, hogy rendszeresen (legalább havonta egyszer) ellenőrzi a Kártyán rendelkezésre álló egyenlegét, hogy megtekintse a Tranzakciótörténetét és meggyőződjön az adott információk helyességéről. Hiba észlelése esetén a Kártyabirtokosnak – a Program leírásában szereplő útmutatást követve – haladéktalanul értesítenie kell erről a PPS EU-t vagy az Edenredet.

8.3. Nyolc (8) héttel azt követően, hogy a PPS EU végrehajtotta az adott Tranzakciót és az megjelent a Számlakimutatásában, úgy kell tekinteni, hogy a Kártyabirtokos az adott Tranzakciót hivatalosan és visszavonhatatlanul jóváhagyta. Ezen időszak elteltét követően a Kártyabirtokos semmilyen igényt nem nyújthat be a Tranzakcióval kapcsolatban.

9. Felelősség

9.1. A jelen pontban szabályozott felelősség nem vonatkozik a Vis maior esetekre, valamint a PPS EU-t és/vagy az Edenredet nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján kötelező egyéb előírásokra.

9.2. Kártyabirtokosi PIN-kód használatát megkövetelő Tranzakció esetén úgy kell tekinteni, hogy a Tranzakciót a Kártyabirtokos engedélyezte, és a PIN-kód használatával végzett Tranzakcióért a Kártyabirtokos felelős.

9.3. Ha a jogosulatlan fizetést a Kártyabirtokos haladéktalanul, de legkésőbb a Kártya, a Kártyabirtokosi alszámla megterhelésétől számított 13 hónapon belül bejelenti, a PPS az erről való tudomásszerzést vagy értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a jogosulatlan fizetés összegét a Kártyabirtokos részére, kivéve, ha a PPS EU alapos okkal feltételezi, hogy a Kártyabirtokos csalást követett el, és ezt írásban bejelenti a helyi felügyeleti hatóságnak. Visszatérítés esetén a PPS EU olyan összegre állítja vissza a megterhelt Fizetési számlát, mintha a jogosulatlan fizetési műveletre nem került volna sor.

9.4. Ha a Kártyabirtokos tagadja egy végrehajtott fizetési Tranzakció engedélyezését, vagy azt állítja, hogy a fizetési Tranzakció nem megfelelően került végrehajtásra, a PPS EU-nak kell bizonyítania, hogy a tranzakciót jóváhagyták, az megfelelően rögzítésre és elszámolásra került, és annak során technikai hiba sem lépett fel.

9.5. Ha a vitatott összeget a PPS EU bármely okból nem szerzi vissza, a Kártyabirtokos kérésére rendelkezésre kell bocsátania valamennyi, az összeg nyomon követésével és visszakövetelésével kapcsolatos jogi lépést dokumentáló, a PPS EU rendelkezésére álló információt.

9.6. Az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően költség számítható fel.

10. A Megállapodás és a Szolgáltatások módosítása

10.1. A PPS EU a Kártyabirtokosnak két (2) hónappal korábban küldött értesítés mellett, a módosított változat Portálon való közzétételével, illetve vonatkozó esetben a Kártyabirtokos részére levélben és/vagy e-mailben való megküldésével jogosult módosítani a jelen EMPS Megállapodás feltételeit, beleértve a díjakat, költségeket és limiteket. E tekintetben a Felek megállapodnak, hogy a módosítás szükségesnek minősül az alábbi esetekben:
10.1.1. új rendszerek, működési módszerek, szolgáltatások vagy eszközök bevezetésének vagy kifejlesztésének támogatása érdekében;
10.1.2. a piaci feltételekben, az általános bevett gyakorlatokban vagy a PPS EU ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások költségeiben bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásra adandó válasz érdekében;
10.1.3. a jogszabályi vagy adózási változásokhoz, a Belga Nemzeti Bank vagy más szabályozó testület által kiadott kódexek vagy ajánlások változásaihoz való alkalmazkodás vagy azokra való felkészülés érdekében;
10.1.4. a PPS EU prudens üzletvitelének és versenyképességének fenntartása érdekében;
10.1.5. bírósági, ombudsmani, szabályozó hatósági vagy más hasonló testületi határozat betartása érdekében;
10.1.6. hogy a szerződési feltételek méltányosabbak vagy egyértelműbbek legyenek a Vállalat/Kártyabirtokos számára;
10.1.7. az esetleg felfedezett hibák kijavítása érdekében;
10.1.8. a Vállalattal való megállapodás nyomán; vagy
10.1.9. hogy a PPS EU össze tudja hangolni banki kamat- és díjmegállapodásait.

10.2. A PPS EU vagy az Edenred a jelen rendelkezésekben szereplő bármely díj vagy szolgáltatási szint változása esetén két (2) hónappal korábban értesíti a Kártyabirtokost.

10.3. A PPS EU vagy az Edenred az alábbi esetekben a Kártyabirtokos értesítése nélkül is – tartós vagy ideiglenes – módosításokat eszközölhet a Programon vagy további korlátozásokat vezethet be: (i) a Kártyákra vagy a Szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények változása („Változás”) esetén; és/vagy (ii) biztonsági vagy kockázati okokból (például a csalások kockázatának elkerülése vagy csökkentése, a Programot fenyegető kockázatok vagy pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében). Ilyen esetekben a PPS EU vagy az Edenred mindenképp haladéktalanul tájékoztatja a Vállalatot a Változásokról.

11. A felelősség korlátozása

11.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, illetve egyébként sem terheli felelősség a másik Féllel szemben, amennyiben az adott Fél a másik Fél hanyagsága miatt vagy azért nem teljesítette a kötelezettségeit, mert a másik Fél nem teljesítette a jelen EMPS Megállapodás alapján őt terhelő kötelezettségeket. Ha az ilyen körülmény a jelen Megállapodás alapján az adott Fél által betartandó időtartamra vagy határidőre nézve áll fenn, az időtartam ennek megfelelően meghosszabbodik.

11.2. Amennyiben a Kártyabirtokos olyan technikai okok miatt, amelyért a PPS EU vagy az Edenred felelős, nem tud belépni a Kártyabirtokosi portálra (ha van) vagy nem tudja használni Kártyabirtokosi számláját, a PPS EU vagy Edenred felelőssége a technikai problémák kezelésére korlátozódik.

11.3. A PPS EU és az Edenred a jelen Megállapodás alapján semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy következményi veszteségért nem felelős a Kártyabirtokos irányában, ideértve a bevétel elmaradását, használat kiesését, adatvesztést, elmaradt hasznot, üzleti lehetőségek vagy ügyfelek elvesztését, cégérték vagy hírnév elvesztését vagy a jelen EMPS Megállapodásból eredő vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó gazdasági előny bármely okból történő elvesztését.

11.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a jelen EMPS Megállapodással kapcsolatos felelősségünk (származzon az szerződéses, szerződésen kívüli károkozásból (beleértve a hanyagságot), törvényi kötelezettség megszegéséből, illetve egyéb okból) az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
11.4.1. A PPS EU nem felel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet a Kártyabirtokoshoz kötődő más személy Portálhoz való jogosulatlan hozzáférésre okozott;
11.4.2. Sem a PPS EU, sem az Edenred nem felel azért, ha a Kártyabirtokosok törvénytelenül vagy jogosulatlanul használják a Kártyákat;
11.4.3. A PPS EU nem felel a Vállalat és a Kártyabirtokos között a Kártyák használatával kapcsolatban felmerült vitákért;
11.4.4. A PPS EU nem vállal felelősséget semmilyen, általa elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a fedezethiányból és/vagy a hálózati szolgáltatások, illetve az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
11.4.5. Ha a Kártya a PPS EU mulasztása miatt hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik;
11.4.6. A jelen Megállapodás semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, illetve személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket, valamint az olyan felelősségünket, amely a vonatkozó fizetési és elektronikus pénz előírások alapján jogszerűen nem kizárható;
11.4.7. A törvényben és jogszabályokban foglalt, illetve egyéb jellegű feltételeket, jótállást és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk;
11.4.8. A jelen 11. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások a PPS EU kapcsolt vállalkozásai, így például az Edenred, a MasterCard és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Vállalat és a Kártyabirtokos felé fennálló mindennemű, a jelen Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.

11.5. A Kártyabirtokos felelős minden olyan követelésért, veszteségért, költségért, kötelezettségért, kárért, bírságért, büntetésért és más összegért – és köteles ezektől a PPS EU-t és az Edenredet mentesíteni és helyettük helytállni – amely a következők nyomán bármely módon felmerül: (1) a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen EMPS Megállapodás, Kártyabirtokos ÁSZF rendelkezéseit, az Edenred által adott instrukciókat és/vagy a Szabályozott szolgáltatások, a Kártyák, a Portál vagy azok funkció használatával vagy azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely biztonsági előírást, és (2) a Kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban pénzügyi bűncselekményt követ el.

12. Csalásokért való felelősség

12.1. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyabirtokost terheli felelősség minden olyan költségért, veszteségért, kötelezettségért és kiadásért – és köteles ezektől a PPS EU-t és az Edenredet mentesíteni és helyettük ezekért helytállni –, amely a PPS EU-nál vagy az Edenrednél a Programmal kapcsolatban az alább felsorolt személyek által elkövetett csalás miatt merül fel: (i) a Kártyabirtokos vagy a Vállalat személyzetének bármely tagja(i); vagy (ii) a Vállalat bármely ügyfele, kiskereskedelmi partnere, megbízottja vagy alvállalkozója; vagy (iii) a Vállalati rendszereken keresztül (feltéve, hogy a csalást nem a PPS EU, az Edenred vagy a Mastercard személyzetének tagja követi el); vagy (iv) valamely Kártya szándékolt vagy nem szándékolt címzettje, ha a Kártyabirtokos vagy a Vállalat hanyagul járt el.

12.2. A Kártyabirtokos kötelezi magát, hogy haladéktalanul értesíti a PPS EU-t vagy az Edenredet, ha csalásról szerez tudomást. A Felek együttműködnek, és megtesznek minden üzletileg észszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a csalás megismétlődését.

12.3. Amennyiben a PPS EU-nak ki kell vizsgálnia egy Kártyás Tranzakciót, akkor a Kártyabirtokos együttműködik a PPS EU-val, a rendőrséggel vagy szükség szerint más hivatalos szervvel.

12.4. A Kártyabirtokos felel a csalás következtében a PPS EU és az Edenred által elszenvedett valamennyi kárért, és a PPS EU vagy az Edenred számlájának kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül köteles azt megtéríteni a PPS EU vagy (esettől függően) az Edenred részére.

13. Jogszabályok, megfelelés és biztonság

13.1. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Program és a Szabályozott szolgáltatások nyújtása a Jogi, szabályozói és fizetési hálózati előírásoknak megfelelően történik. A Kártyabirtokos kötelezi magát, hogy a PPS EU vagy az Edenred által közölt minden olyan útmutatást teljesít, amely ahhoz szükséges, hogy a PPS EU és az Edenred be tudja tartani a rájuk vonatkozó Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati előírásokat.

13.2. Ha a Kártya elveszik, ellopják, csalás gyanúja áll fenn vagy sérül a Kártyainformációk bizalmassága, a Kártyabirtokos köteles az Edenredet haladéktalanul értesíteni és a Kártya azonnali letiltását kérni.

13.3. A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a PPS EU és az Edenred semmilyen körülmények között nem felel a Kártya letiltásának vagy a Portálra való belépés visszavonásának következményeiért, amennyiben a letiltás vagy visszavonás a Kártyabirtokos utasítására történik.

14. Díjak

14.1. A Programhoz kapcsolódó díjak és költségek közvetlenül a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kerülnek szabályozásra.

15. Felmondás és felfüggesztés

15.1. A PPS EU bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást:
15.1.1. azonnali hatállyal, ha a Kártyabirtokos megszegte a jelen Megállapodást; vagy
15.1.2. ha joggal feltételezi, hogy a Kártyabirtokos a Kártyát hanyag, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozik használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt a PPS EU nem tudja tovább folytatni a Tranzakciók feldolgozását.

15.2. A PPS EU két (2) hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást.

15.3. A PPS EU bármikor azonnali hatállyal felfüggesztheti a Kártyát (a mulasztás vagy kockázat megszüntetéséig vagy a Megállapodás felmondásáig), ha:
15.3.1. tudomására jut, hogy a Kártyabirtokosról neki szolgáltatott valamely információ helytelen volt; vagy
15.3.2. egy Tranzakciót elegendő Egyenleg hiányában elutasítottak;
15.3.3. a Kártyabirtokos megszegte a jelen Megállapodást, vagy
15.3.4. a PPS EU észszerű véleménye szerint ez csalás vagy pénzügyi bűncselekmény kockázatának megszüntetéséhez és/vagy csökkentéséhez szükséges; vagy
15.3.5. ha a PPS EU joggal feltételezi, hogy a Kártyabirtokos a Kártyát hanyag, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozik használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt nem tudja tovább folytatni a Tranzakciók feldolgozását.

15.4. Amennyiben az EMPS Megállapodás megszűnése után derül ki, hogy a Kártyán további díjak és/vagy költségek merültek fel, a Kártyabirtokos köteles a PPS EU vagy az Edenred számára a Megállapodás megszűnése előtt vagy azt követően a Kártyáról felvett minden összeget vagy a Kártyára érvényesen ráterhelt díjat és/vagy költséget visszafizetni. Az PPS EU vagy az Edenred számlát küld, amelyet a Kártyabirtokosnak 14 napon belül rendeznie kell. Amennyiben a Kártyabirtokos az összeget a PPS EU-tól vagy az Edenredtől kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti meg, úgy a PPS EU vagy az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi lépéseket is beleértve.

16. Visszatérítés

16.1. A jelen EMPS Megállapodás megszűnésekor a Kártyabirtokos minden egyes kártya tekintetében kérheti a Kártyáján rendelkezésre álló összegek visszatérítését.

16.2. Az Egyenleg visszatérítését a Kártyabirtokos kizárólag a Portálon keresztül vagy írásban kezdeményezheti. A visszatérítés során észszerű mértékű díjak számíthatók fel a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint.

16.3. A visszatérítés a Kártyabirtokos által megjelölt bankszámlára történik. A PPS EU és az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy a bankszámlára való utalás előtt meggyőződjön arról, hogy a bankszámla valóban a Kártyabirtokoshoz tartozik-e. A vonatkozó jogszabályok betartása érdekében a visszatérítés előtt a Vállalattól és a Kártyabirtokostól bizonyos információk megadását kérhetik.

16.4. Az összegek a Portálon vagy egyéb vonatkozó eljárásrendben feltüntetett feltételek szerint és határidőben kerülnek átutalásra a megjelölt bankszámlára.

16.5. Biztonsági okokból, vagy az Irányadó jogszabályoknak – és ezen belül a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályoknak – való megfelelés érdekében a PPS EU vagy az Edenred megtagadhatja a visszatérítés teljesítését, illetve dönthet annak visszatartása vagy késleltetése mellett.

17. Panaszkezelési eljárás 

17.1. A panaszok kezelése a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglalt eljárás szerint történik.

18. Általános rendelkezések 

18.1. Ha a PPS EU vagy az Edenred késlekedik a jelen Megállapodásban részére biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásával, vagy azzal nem él, az nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, és nem zárja ki azok későbbi gyakorlását.

18.2. Ha a jelen Megállapodás valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek minősül, a fennmaradó rendelkezések hatálya és érvényessége teljes mértékben fennmarad.

18.3. A Kártyabirtokos nem jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogai és/vagy hasznai engedményezésére vagy átruházására, és kizárólag a Kártyabirtokos minősül a Megállapodásban részes félnek. A Kártyabirtokos felelőssége a Kártyája törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen Megállapodás értelmében fizetendő minden összeg maradéktalan megfizetéséig fennáll. A PPS EU a Kártyabirtokos előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatja jogait és hasznait. A PPS EU a jelen Megállapodás keretében fennálló bármely kötelezettségét alvállalkozásba adhatja.

18.4. Semmilyen, a jelen Megállapodásban nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy az Edenred és a Mastercard, valamint kapcsolt vállalkozásaik kikényszeríthetik a jelen Megállapodás számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését.

18.5. A jelen Megállapodásra, valamint annak értelmezésére a belga jog az irányadó, és a Felek alávetik magukat a belga bíróságok (francia tanácsok) kizárólagos joghatóságának.

18.6. A Megállapodás magyar nyelven készült.

19.  Elérhetőségek

19.1.1. A PPS EU elérhetősége: PPSEUCustomerContact@prepaysolutions.com
19.1.2. Az Edenred elérhetősége: ugyfelszolgalat-HU@edenred.com


Adatkezelési tájékoztató


Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926, elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; adatvédelmi tisztviselő (DPO): Zuzana Dubská, elérhetősége zuzana.dubska@edenred.com ; adatkezeléssel kapcsolatos információk a honlapon: https://adatvedelem.edenred.hu/adatkezelesi-tajekoztato/; telefonszám: +36 1 413 3333, képviseli: továbbiakban: Programgazda) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel1 összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybevevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1. Adatkezelés bemutatása


A Programgazda jogi és természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél) részére szolgáltatásokat nyújt, melynek keretében a PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium; továbbiakban: Kibocsátó) és a Programgazda az Ügyfelek által megjelölt természetes személyek részére, a velük történő szerződéskötést követően (továbbiakban: Kártyabirtokos/Érintett) nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártyát biztosít, mely Kártya a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

A Kibocsátó és a Programgazda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ennek érdekében mindenkor ügyelnek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési tájékoztató információt nyújt többek között a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklámcélú adatkezelés során történő személyes adatok kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken az Érintett választ kaphat a Kibocsátó és a Programgazda adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Programgazdának az Ügyfél részére nyújtott Szoltáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Az Ügyfél ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése: a Kártyabirtokossal való szerződéskötés, Kártya előállításával, valamint a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézés
Adatkezelés jogalapja Érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig).
Adatfeldolgozók PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium)

adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos Szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)

adatfeldolgozás célja: kártyagyártás

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

__________________
¹A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete – általános adatvédelmi rendelet (GDPR); A GDPR szövege ezen a linken keresztül elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén.

 

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési hely és idő; anyja neve; állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett számlaszáma

18 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselő alábbi adatai:

Érintett családi neve; Érintett utóneve; születési hely és idő; anyja neve; állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely

Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)

adatfeldolgozás célja: az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)

adatfeldolgozás célja: kártyagyártás

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Kibocsátó ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja Ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett (képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata; az Ügyfél adatai, akit az Érintett képvisel

Érintett (tényleges tulajdonos) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett tulajdonában lévő Ügyfélre vonatkozó adatok

Érintett (Kártyabirtokos) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett azonosító okmányának lejárata; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata

18 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselőjének az Érintett adataival megegyező adatok.

Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),

adatfeldolgozás célja:az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

 

Programgazdának a marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Marketing / reklám üzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].

A hozzájárulás bármikor visszavonható

Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Programgazda által az Ügyfél részére nyújtott, Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos adófizetési kötelezettség teljesítését elősegítő Prémium Szolgáltatással összefüggő adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő A Kártyabirtokos közeli hozzátartozójának a munkáltatója (Munkáltató).
Adatfeldolgozó Programgazda
Adatkezelés célja Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos, a Munkáltatót terhelő, a NAV felé történő adóbevallási kötelezettség teljesítésének elősegítése (08-as és M30-as nyomtatvány kitöltése).
Adatkezelés jogalapja Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos és az Ügyfelet mint munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)] körében megvalósuló adatkezelés.
Kezelt adatok köre Kártyabirtokos közeli hozzátartozója (Munkavállaló) tekintetében:
Családi név; utónév; titulus; születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; munkavégzés helye; feltöltött összeg; adóazonosító jel; egyedi azonosító száma; egyedi azonosító típusa; e-mail-címKártyabirtokos tekintetében:
Családi név; utónév; titulus, születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; nem; állampolgárság; állandó cím; levelezési cím; feltöltött összeg; adóazonosító jel; tajszám; e-mail-cím; rokonsági fok munkavállalóval; Családi Kártya szériaszáma; Családi Kártyán szereplő név; telefonszám18 év alatti Kártyabirtokosnak a Ptk. 2:12. § szerinti törvényes képviselője tekintetében:
Családi név; utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; cím
Adatkezelés időtartama Edenred Családi Juttatási Kártyán nyújtott juttatás folyósítását követő 8 évig
Al-adatfeldolgozók INSTANT CAFETERIA Kft.  (székhely: 9700 Szombathely, Fürdő utca 3.)

adatfeldolgozás célja: a Prémium Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

 

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

2. Fogalmak


A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Kártyabirtokos ÁSZF-ben használt fogalmakkal. Az Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése érdekében néhány fogalmat megismételünk az alábbiakban:

2.1.1. Edenred Kártya vagy Kártya: olyan nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

2.1.2. Edenred Kártya Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a Kártyabirtokos ÁSZF szerint a Kártyabirtokos részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.3. Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

2.1.4. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a Belga Adatvédelmi Hatóság (Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit, APD-GBA).

2.1.5. Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki részére a Kártya kibocsátásra kerül, és aki a Kibocsátóval szerződést köt, amellyel az Edenred Családi Juttatási Kártyák Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.

2.1.6. Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyát a Kártyabirtokosoktól áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy Edenred Elfogadóhely Matricát.

2.1.7. Kibocsátó: a PPS EU SA, Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.

2.1.8. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

2.1.9. Szolgáltatás: a Programgazda által a Kártya megrendelésével, feltöltésével, szállításával és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.10. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Kártyát nyújtja.

3. Érintett


Az Érintettek közé tartoznak a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait megrendelő jogi és természetes személyek (Ügyfél) képviselői, meghatalmazottai, rendelkezésre jogosultjai, Ügyfél tényleges tulajdonosa és az Ügyfél munkavállalói által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személyek (Kártyabirtokos) (továbbiakban: Érintett).

4. A személyes adatok Kibocsátó és Programgazda általi megismerésének forrásai


A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett személyes adatainak egy részét – a szolgáltatás sajátosságaira tekintettel – nem közvetlenül az Érintettől, hanem az Ügyféltől adattovábbítás útján szerzi be az Ügyfél általi Megrendeléssel egyidejűleg. Azonban a Kibocsátó a Kártya használatához szükséges online szerződéskötéskor, valamint az ügyfél-átvilágítás során közvetlenül az Érintettől is kér olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez és a Kártyával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, míg a Megrendelés leadásához nem szükségesek.

5. Adatkezelés jogalapja


5.1. A Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Programgazda és az Ügyfél között – az Érintett részére megrendelt kártyák tekintetében – létrejött szerződés (Ügyfél ÁSZF) alapján az Érintett érdekét szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.2. Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Kibocsátó és az Érintett között létrejött Kártyabirtokos Szerződés teljesítése: a Kártya aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyához való rendelése, feltöltése, használata, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg a Kibocsátónak az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait. A Kibocsátó és az Érintett közötti ÁSZF-fel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Kibocsátó az adatkezelő.

5.3. Kibocsátónak az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pm.t) 7-11. §]. Az ügyfél-átvilágítással és az ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Kibocsátó.

5.4. Programgazda reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám küldéséhez adott hozzájárulását Programgazda honlapján vagy az Edenred mobilalkalmazásában teheti meg.

5.5. Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos és az Ügyfelet mint munkáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése körében megvalósuló adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama


6.1. Az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama
6.1.1. Programgazda mint adatkezelő az Ügyfél ÁSZF teljesítése, azaz az Ügyfél részére történő Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
• születési idő
• állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám)
• Érintett e-mail-címe
• feltöltendő összeg
• kártya szériaszáma
• külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely
• Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe

6.1.2. Programgazda mint adatkezelő a személyes adatokat a Kártya előállításával, valamint a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben kezeli.

6.1.3. Programgazda az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.2. A Kártyabirtokos Szerződés teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama
6.2.1. Kibocsátó mint adatkezelő a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése, azaz a Kártyabirtokos részére történő Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
• születési hely és idő
• anyja neve
• állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám)
• Érintett e-mail-címe
• Érintett mobiltelefonszáma
• feltöltendő összege
• kártya szériaszáma
• tranzakció adatai
• külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely
• számlatörténet
• Érintett számlaszáma
18 év alatti Kártyabirtokos esetén a törvényes képviselő alábbi adatai:
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• születési hely és idő
• anyja neve
• állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám)
• Érintett e-mail-címe
• külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely

6.2.2. Kibocsátó a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Ederned Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.3. Ügyfél-átvilágítás és ügyfélazonosítás céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama
6.3.1. A Kibocsátó a jogi kötelezettségének (ügyfél-átvilágítás és ügyfélazonosítás) teljesítése céljából az alábbi adatokat kezeli:

Érintett (képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult) esetében:
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett anyja születési neve
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett azonosító okmányának típusa
– Érintett azonosító okmányának száma
– Érintett képmása
– Érintett okmányainak másolata
– Ügyfél adatai, akit az Érintett képvisel

Érintett (tényleges tulajdonos esetében)
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett tulajdonában lévő Ügyfélre vonatkozó adatok

Érintett (kártyabirtokos esetében)
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett anyja születési neve
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám)
– Érintett azonosító okmányának típusa
– Érintett azonosító okmányának száma
– Érintett azonosító okmányának lejárata
– Érintett képmása
– Érintett okmányainak másolata

18 év alatti Kártyabirtokos esetén a Törvényes képviselőjének az Érintett adataival megegyező adatok.

6.3.2. Kibocsátó a jogi kötelezettségének teljesítése céljához szükséges időtartamig, azaz az Edenred Kártya Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 8 évig kezeli az Érintett adatait.

6.4. Marketing és reklámtevékenység céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama
6.4.1. Reklámcélú adatkezelés során Programgazda a saját, valamint az Edenred csoport és az Elfogadóhelyek termékeivel, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben az Érintett hozzájárulása alapján az Érintettnek reklámot küld telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

6.4.2. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:
• Érintett családi neve
• Érintett utóneve
• Érintett e-mail-címe
• Érintett mobiltelefonszáma

6.4.3. Programgazda a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

6.4.4. Programgazda a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével tudja megadni. Hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a megadott e-mail-címére küldött marketinglevél alján található leiratkozó link segítségével.

6.5. Programgazda által az Ügyfél részére nyújtott Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos adófizetési kötelezettség teljesítését elősegítő Prémium Szolgáltatás során kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.5.1.Az Edenred Családi Juttatási Kártyaprogrammal kapcsolatos, a NAV felé történő adóbevallási kötelezettség teljesítésének elősegítése (08-as és M30-as nyomtatvány kitöltése).

6.5.2. Ennek érdekében az Ügyfél az alábbi adatokat kezeli:

Kártyabirtokos közeli hozzátartozója (munkavállaló) tekintetében:
Családi név; utónév; titulus; születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; munkavégzés helye; feltöltött összeg; adóazonosító jel; egyedi azonosító száma; egyedi azonosító típusa; e-mail-cím
Kártyabirtokos tekintetében:
Családi név; utónév; titulus, születési családi név; születési utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; nem; állampolgárság; állandó cím; levelezési cím; feltöltött összeg; adóazonosító jel; tajszám; e-mail-cím; rokonsági fok munkavállalóval; Családi Kártya szériaszáma; Családi Kártyán szereplő név; telefonszám
18 év alatti Kártyabirtokosnak a Ptk. 2:12. § alapján törvényes képviselője tekintetében:
Családi név; utónév; születési hely és idő; anyja születési neve; cím

6.5.3. Az Ügyfél a jogi kötelezettségének teljesítése céljához szükséges időtartamig, azaz az Edenred Családi Kártyán nyújtott juttatás folyósításának az évét követő 8 évig kezeli az Érintett adatait.

7. Adatfeldolgozás


A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett adatait a Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben, a kártyahasználattal összefüggésben, az Edenred cégcsoport tagjai1 és szerződött partnerei2 (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra.

7.1. A Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing és reklámcélú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybevett, a Kibocsátó és a Programgazda szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók:

Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)
adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés, az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
adatfeldolgozás célja: Prémium Szolgáltatás nyújtása
PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium)
adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása
Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
Idemia Hungary Kft. (székhely: Tó-Park hrsz.: 3301/21., 2045 Törökbálint, Tópark utca)
adatfeldolgozás célja: kártyagyártás
Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)
adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24.)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése, az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, Edenred mobilalkalmazás frissítés) kiküldése
• INSTANT CAFETERIA Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 9700 Szombathely, Fürdő utca 3.)
adatfeldolgozás célja: a Prémium Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás.

8. Adattovábbítás harmadik országba


A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával megfelelő garanciákat biztosít a személyes adatok továbbításához.

9. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak


9.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor a Kibocsátó és a Programgazda törli az Érintett adatait.

9.2. A Kibocsátó és a Programgazda gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében, biztosítja továbbá, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

9.3. A Kibocsátó és a Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen, és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

9.4. A személyes adatok megismerésére jogosult a Kibocsátó és a Programgazda, a Kibocsátó és a Programgazda olyan munkakörben alkalmazott munkavállalói, akik a kártyahasználattal összefüggő ügyeket intézik, az Edenred cégcsoport tagjai, valamint a Kibocsátó és a Programgazda szerződő partnerei.

9.5. A Kibocsátó és a Programgazda biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljes körű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként a Kibocsátó és a Programgazda vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

__________________
² Az Edenred csoport mindenkori tagjai a www.edenred.hu oldalon érhetőek el.
³ Az Edenred jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatfeldolgozókat igénybe venni. Az adatfeldolgozók mindenkori listája a www.edenredkartya.hu weboldalon érhető el az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

10. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek


10.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Kibocsátó és/vagy a Programgazda tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
• arról, hogy Érintett mely személyes adatait kezelik
• az adatkezelés céljairól
• azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek
• az adatkezelés időtartamáról
• az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről

10.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/) – kérelmével a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelmet egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelemről és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

10.3. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

10.4. Az Érintett kérésének megfelelően a személyes adata módosításra, pontosításra kerül. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít a Kibocsátó és/vagy a Programgazda [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett hozzáférési jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulhat elektronikus úton benyújtható űrlap kitöltésével (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/).

10.5. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda törli az Érintett személyes adatát. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Kibocsátó és/vagy a Programgazdára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek a személyes adatok. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

10.6. Az Érintett részére történő reklám közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a Programgazda haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozattal kapcsolatban az Érintett elektronikus úton – űrlap kitöltésével – fordulhat a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/),  továbbá a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban is lehetőség van a hozzájárulás visszavonására [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Kibocsátó és/vagy a Programgazda ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
• ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
• ha a Kibocsátónak és/vagy a Programgazdának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli az Érintett személyes adatait. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról a Programgazda és/vagy a Kibocsátó az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

10.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Kibocsátó és/vagy a Programgazda biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

10.9. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Kibocsátó és/vagy a Programgazda adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

10.11. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogellenes adatkezelést végez, akkor az alábbi Hatóságok eljárását kezdeményezheti:

10.12.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
• postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
• telefonszám: +36 (1) 391 1400
• honlap címe: www.naih.hu

10.12.2. A Belga Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)
• postacím: Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles – Brussel, Belgium
• e-mail-cím: contact@apd-gba.be
• telefonszám: +32 2 274 48 00
• honlap címe: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

10.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

11. Egyéb rendelkezések


11.1. Amennyiben Programgazda módosítja az ÁSZF-et és ez érinti az Adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail-címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

11.2. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

11.3. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Hatályos: 2023. január 10. napjától

Edenred Családi Juttatási Kártya – kártyabirtokos szerződés

amely létrejött egyrészről a PPS EU SA (a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium); a PPS EU SA-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására (továbbiakban: Kibocsátó), másrészről

[Kártyabirtokos: családi név, utónév] (anyja neve:, születési hely:, születési idő:, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:, egyedi kód:; a továbbiakban: Kártyabirtokos)

(együttesen: Felek vagy bármelyikük: Fél) között az alábbi tartalommal:

1. Felek megállapodnak, hogy a Kártya használatának mindenkori díját a Kibocsátó a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, Edenred Családi Juttatási Kártyák – Kártyabirtokos Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF, ideértve annak mellékleteit is) rögzíti.

2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF az irányadó. Kártyabirtokos kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, és jelen szerződést az ÁSZF ismeretében köti meg. Az ÁSZF, továbbá annak mellékletei jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF bármely rendelkezését a Kibocsátó egyoldalúan módosíthatja, amelyet a Kibocsátó a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 15 nappal, hátrányos módosítás esetén pedig két hónappal korábban közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Kibocsátó a www. edenred.hu oldalon teszi közzé.

3. Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi az Edenred Családi Juttatási Kártya családtámogatási juttatások nyilvántartását elősegítő online adminisztrációs felületet, amellyel a juttatások adminisztrációja teljes mértékben online módon és egyszerűen történik (továbbiakban: Prémium Szolgáltatás), akkor a Kártyabirtokos részére az Ügyfél a Programgazda közreműködésével állítja ki az M30-as nyomtatványt. A Prémium Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Kártyabirtokos az online felületen teljesítse a regisztrációs folyamatot és megadja minden szükséges adatát. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az M30-as nyomtatványt az Ügyfél az online felület igénybevételével adja át a részére. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Programgazda az Ügyfél megbízásából digitális aláírással látja el az M30-as nyomtatványt, amelynek a kiállításáról a Programgazda e-mailben tájékoztatja a Kártyabirtokost. A Kártyabirtokos az e-mail értesítést követően tudja letölteni az aláírt M30-as nyilatkozatot. A Kártyabirtokos az M30-as nyomtatvány online letölthető formában való átvételéhez az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

4. A Kártyabirtokos a Ptk. 6:78. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és annak rendelkezéseit a jelen Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. Amennyiben az ÁSZF-től a jelen szerződés valamely rendelkezése eltér, úgy a jelen szerződésben rögzített feltétel válik a szerződés részévé (Ptk. 6:80. §).

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják a másik Felet.

Kelt: Budapest, 2023.

 

Edenred Családi Juttatási Kártya – kártyabirtokos szerződés

amely létrejött egyrészről a PPS EU SA (a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium); a PPS EU SA-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására (továbbiakban: Kibocsátó), másrészről

[Kártyabirtokos: családi név, utónév] (anyja neve:, születési hely:, születési idő:, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:, egyedi kód:; a továbbiakban: Kártyabirtokos) és 18 éven aluli Kártyabirtokos esetében a nevében eljáró törvényes képviselő [Törvényes képviselő családi név, utónév] (anyja neve:, születési hely:, születési idő:, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:; a továbbiakban: Törvényes képviselő)

(együttesen: Felek vagy bármelyikük: Fél) között az alábbi tartalommal:

1. A Törvényes képviselő büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(i) a 18 év alatti Kártyabirtokos nevében és javában jár el;
(ii) az Edenred Családi Juttatási Kártya kártyabirtokos szerződést megkötni kívánó 18 év alatti Kártyabirtokosnak a Ptk. 2:12. § alapján törvényes képviselője;
(iii) a Kártyabirtokos felett kizárólagos szülői felügyeletet gyakorol vagy amennyiben mással közösen gyakorolja, akkor a másik szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselőtől beszerezte a szerződéskötéshez való hozzájárulását;
(iv) az online szerződéskötési folyamat elvégzésével kijelenti, hogy megismerte a Kártyabirtokos ÁSZF-et és annak egy példányát rendelkezésére bocsátották;
(v) az online szerződéskötési folyamat elvégzésével jóváhagyta a 18 év alatti Kártyabirtokos jelen Edenred Családi Juttatási Kártya kártyabirtokos szerződés megkötését.

2. Felek megállapodnak, hogy a Kártya használatának mindenkori díját a Kibocsátó a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, Edenred Családi Juttatási Kártyák – Kártyabirtokos Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF, ideértve annak mellékleteit is) rögzíti.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF az irányadó. Kártyabirtokos (illetve 18 éven aluli Kártyabirtokos esetében a nevében eljáró Törvényes képviselő) kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja, és jelen szerződést az ÁSZF ismeretében köti meg. Az ÁSZF, továbbá annak mellékletei jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF bármely rendelkezését a Kibocsátó egyoldalúan módosíthatja, amelyet a Kibocsátó a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 15 nappal, hátrányos módosítás esetén pedig két hónappal korábban közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a Kibocsátó a www. edenred.hu oldalon teszi közzé.

4. Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi az Edenred Családi Juttatási Kártya családtámogatási juttatások nyilvántartását elősegítő online adminisztrációs felületet, amellyel a juttatások adminisztrációja teljes mértékben online módon és egyszerűen történik (továbbiakban: Prémium Szolgáltatás), akkor a Kártyabirtokos részére az Ügyfél a Programgazda közreműködésével állítja ki az M30-as nyomtatványt. A Prémium Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Kártyabirtokos az online felületen teljesítse a regisztrációs folyamatot és megadja minden szükséges adatát. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az M30-as nyomtatványt az Ügyfél az online felület igénybevételével adja át a részére. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Programgazda az Ügyfél megbízásából digitális aláírással látja el az M30-as nyomtatványt, amelynek a kiállításáról a Programgazda e-mailben tájékoztatja a Kártyabirtokost. A Kártyabirtokos az e-mail értesítést követően tudja letölteni az aláírt M30-as nyilatkozatot. A Kártyabirtokos az M30-as nyomtatvány online letölthető formában való átvételéhez az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

5. A Kártyabirtokos a Ptk. 6:78. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és annak rendelkezéseit a jelen Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. Amennyiben az ÁSZF-től a jelen szerződés valamely rendelkezése eltér, úgy a jelen szerződésben rögzített feltétel válik a szerződés részévé (Ptk. 6:80. §).

6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adataikban bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatják a másik Felet.

Kelt: Budapest, 2023.