Általános Szerződési Feltételek az Edenred Cafeteria Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására az Ügyfelek tekintetében
Hatályos 2023. 05. 01-jétől
(továbbiakban: „ÁSZF”)

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a mágnescsíkos kártyák kibocsátása 2020. február 1-jétől megszűnt. Ezt követően más program keretében – új szerződéskötés mellett – chippel ellátott kártyák kerülnek kibocsátásra az új megrendelések, valamint az elveszett, elhagyott, ellopott, sérült vagy lejárt kártyák pótlásának tekintetében. A 2020. február 1. előtt kibocsátott mágnescsíkos kártyák a rajtuk található lejárati ideig a vonatkozó szerződési feltételek szerint használhatók.

1. Adatkezelési tájékoztató: a Szolgáltatással és az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos Adatkezelési tájékoztató, jelen ÁSZF 3. számú melléklete.
2. Edenred Elfogadóhely Matrica: az Edenred logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
3. Edenred Cafeteria Kártya vagy Kártya: olyan, nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágnescsíkkal ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. A Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyára is. A Cafeteria Kártya típusai:
– Ajándékkártya (Bevásárló, Ezüst, Arany Kártya)
– Iskolakezdési Kártya
– Kultúra- és Sportkártya
– Motivációs Kártya
4. Edenred Kártya Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a Kártyabirtokos ÁSZF szerint a Kártyabirtokos részére nyújtott összetett szolgáltatás.
5. Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.
6. EMPS Megállapodás: a Kibocsátó és az Ügyfél között elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás, amely a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képzi.
7. Erős ügyfél-hitelesítés vagy EÜH: az Európai Unió belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második (2015/2366/EU) irányelve, az úgynevezett PSD2 irányelv, kötelezővé teszi az erős ügyfél-hitelesítést, amelynek célja többek között az online/elektronikus fizetési műveletek biztonságosabbá tétele. Az EÜH egy olyan további biztonsági intézkedés, amely ellenőrzi, hogy a Kártyabirtokos valóban jóváhagyta a Kártya és /vagy a Számla használatával kapcsolatos Tranzakciót vagy más cselekményt. Ennek keretében minden Kártyabirtokosnak meg kell adnia a telefonszámát, amelyre a Szolgáltató minden online/elektronikus fizetési művelet kezdeményezésekor egyedi kódot küld, és ezen kódot a Kártyabirtokosnak az online/elektronikus fizetési művelet jóváhagyásához be kell írni a megfelelő online felületen.
8. Kártyaaktiválás: a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint a Kártyabirtokos által elvégzett művelet.
9. Kártyabirtokos: az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya használatra átadásra kerül, és aki a 5. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.
10. Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki az Edenred Cafeteria Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy az Edenred Elfogadóhely Matricát.
11. Kártyafeltöltés: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél által megrendelt Elektronikus Pénz összegét a Kártyabirtokosok számára Programgazda elérhetővé teszi.
12. Kibocsátó: PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
13. Mastercard Elfogadóhely Matrica: a Mastercard International Incorporated logója, mely azt jelzi, hogy az adott helyen a Kártyát elfogadják.
14. Mastercard International Incorporated: a Mastercard International Incorporated gazdasági társaság, melynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
15. MCC (Merchant Category Code) kód: a nemzetközi kártyatársaság által, az Edenred Cafeteria Kártya Elfogadóhelyek tevékenysége alapján meghatározott, kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási rendszerben az egyes kategóriákhoz tartozó négyszámjegyű kód. Az Elfogadóhelyeket az elfogadó bankjuk sorolja be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be az Elfogadóhely rendszerében a kategóriához tartozó kódot. Az egyes üzlettípusokhoz tartozó MCC kódokat a Kártyabirtokos ÁSZF 1. számú melléklete (Üzlettípusokhoz tartozó MCC kódok) tartalmazza.
16. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (továbbiakban: Edenred, székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
17. Szolgáltatás: a Programgazda által a Kártya feltöltésével és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.
18. Szolgáltatási díj: az Ügyfél által fizetendő, a feltöltés névértékére számított százalékos díj, amelynek mértéke a Cafeteria kártya szerződésben kerül meghatározásra, továbbá a Kártyabirtokos ÁSZF 9. pontjában meghatározott díjak.
19. Társkártyabirtokos: a Kártyabirtokosra vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyabirtokosra. Minden Edenred Cafeteria Kártya mellé legfeljebb egy Társkártya igényelhető, amelynek 6. számú melléklet szerinti díját az Ügyfél viseli.
20. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Cafeteria Kártyát nyújtja.

1. Az Edenred Cafeteria Kártyák Programgazdája az Edenred. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Kártyák feltöltésének és felhasználásának általános szerződési feltételeit az Ügyfelek, illetve Kártyabirtokosok és esetleges Társkártyabirtokosok számára. Jelen ÁSZF kizárólag a Programgazda és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza (továbbiakban: Felek, bármelyikük: Fél). A Kibocsátó és az Ügyfél közötti közvetlen jogviszonyt az EMPS Megállapodás szabályozza, amely jelen ÁSZF 1. számú melléklete. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti közvetlen jogviszonyt az ún. Kártyabirtokos ÁSZF szabályozza, amely jelen ÁSZF 5. számú melléklete.
2. Az Ügyfél kifejezetten a jelen ÁSZF alapján, és az ÁSZF szabályainak ismeretében adja le a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi megrendelést (a továbbiakban: Megrendelés). Elfogadja, hogy a Szolgáltatás egy összetett szolgáltatás igénybevételére és nyújtására vonatkozik, amelynek az Elektronikus Pénz kibocsátása csak egy eleme. A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás Programgazda által történő nyújtásának és a Megrendelés leadásának a feltétele jelen ÁSZF Ügyfél általi elfogadása, amelynek a megismerését és elfogadását az Ügyfél a Cafeteria kártya szerződés aláírásával ismer el. A Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés kizárólag a Felek által írásban kötött egyedi szerződésben lehetséges. Ügyfél a Programgazda tekintetében nem minősül fogyasztónak.

A Megrendelés leadására az Ügyfélnek a www.edenredonline.hu oldalon van lehetősége. Ügyfél a Megrendelés leadásával megerősíti a Megrendelés leadásának pillanatában hatályos ÁSZF-ben foglaltak kifejezett elfogadását. Edenred a Megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül Díjbekérőt állít ki a Megrendelés tartalma szerint. Amennyiben az Ügyfél a Díjbekérőt legkésőbb 30 napon belül nem egyenlíti ki, úgy Edenred a Megrendelést törli. Edenred a számlát a Díjbekérő szerinti ellenértéknek a Kibocsátó bankszámláján történő jóváírását követően állítja ki.
A Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó megrendelés esetén, az összeg Kártyára való feltöltése a feltöltés ellenértékének bankszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül történik meg.

1. Ügyfél a Megrendelés leadását és a Díjbekérő szerinti ellenérték kiegyenlítését követően a leadott Megrendeléstől elállni nem jogosult. Ilyen esetekben jelen ÁSZF VI.9. és VI.10. pontjában (Téves feltöltés, egyenlegátvezetés) foglaltak az irányadók.
2. Ügyfél köteles a cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma megváltozásáról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 5 munkanapon belül vagy legkésőbb a következő Megrendelés leadását megelőző 48 órával, amelyik a kettő közül a korábbi, Programgazdát írásban, a megváltozott adatok ugyfelszolgalat-hu@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen következményért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Programgazdát nem terheli felelősség.
3. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok adattartalmának hiányos kitöltése miatt az érintett Kártyabirtokosnak vagy a Programgazdának bármilyen kára keletkezne, úgy azokért az Ügyfél teljes körűen helytállni köteles.
4. Ügyfél köteles a Kártyabirtokosait az Ügyfélnél szokásos, de igazolható módon tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben foglalt, őket érintő feltételekről, rendelkezésekről. Ennek elmaradásából a Programgazdát és a Kibocsátót semmilyen felelősség nem terheli.
5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott esetekben a Kibocsátó köteles ügyfél-átvilágítást végezni. A Kártyabirtokos a rá vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-ben vállalja, hogy kötelezően részt vesz a Kibocsátó vagy jogszerűen kijelölt megbízottja által elvégzendő pénzmosási ügyfél-átvilágításban. A Kártyabirtokos a rá vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-ben vállalja és tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítás befejezéséig a Kibocsátó és a Programgazda a Kártyát nem aktiválja vagy jogosult a Kártyát ideiglenesen blokkolni, és azzal kapcsolatos szolgáltatását felfüggeszteni. A Kártyabirtokosra vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF 13. pontjában kikötött, Kibocsátóra és Programgazdára vonatkozó felelősségkizárások és -korlátozások szintén vonatkoznak a kötelező ügyfél-átvilágítás befejezéséig történő ideiglenes kártyablokkolásra, továbbá a Kibocsátó és a Programgazda ezen intézkedése semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek sem az Ügyfél, sem a Kártyabirtokos tekintetében. Az Ügyfél vállalja, hogy ezen ügyfél-átvilágítással kapcsolatos követelményekről tájékoztatja a Kártyabirtokosokat és a lehető legteljesebb mértékig együttműködik a Kibocsátóval és a Programgazdával.
6. Az Ügyfél vállalja, tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, hogy a Kártya használatával a Kártyabirtokos elfogadja a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
7. Az Ügyfél vállalja, tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, hogy a Kibocsátó nem engedélyezi az online/elektronikus fizetési műveleteket azon Kártyák tekintetében, ahol a Kártyabirtokos nem adta meg a mobiltelefonszámát az online/elektronikus fizetési műveletek Erős ügyfél-hitelesítésének elvégzésére vagy nem írja be az SMS-ben érkezett kódot, amelyet az Erős ügyfél-hitelesítés során kapott. A Kártyabirtokos mulasztása következtében történő online/elektronikus fizetési műveletek blokkolása semmilyen esetben sem értelmezhető hibás teljesítésnek a Kibocsátó és a Programgazda részéről.

1. A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésére jogosult alvállalkozókat bevonni. A Kibocsátó és a Programgazda az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
2. A Kibocsátó és a Programgazda lehetővé teszi a Kártyabirtokos számára, hogy az Edenred Cafeteria Kártya felhasználása révén a mindenkori aktuális egyenleg erejéig a hatályos jogszabályoknak megfelelően terméket vásárolhasson vagy szolgáltatást vehessen igénybe az Elfogadóhelyeken és a Mastercard Elfogadóhely Matricával ellátott helyeken. A Kártya kizárólag azokon az Elfogadóhelyeken használható, amelyek a Programgazdával vagy a Mastercard International Incorporeteddel szerződéses viszonyban állnak, vagy ahol a Kártya elfogadását Programgazda a Kártyaelfogadó kártyatársasági besorolása (MCC kód) alapján lehetővé tette. A Programgazda az üzletek, üzletláncok egyes boltjai termináljainak a várhatótól eltérő kártyatársasági besorolásáért, vagy az üzletek besorolásának esetleges változásáért felelősséget nem vállal. A Kártya jogszerű felhasználása az adott tranzakciót lebonyolító Kártyaelfogadó, illetve a Kártyabirtokos felelőssége. A Kibocsátó és a Programgazda a felhasználás jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzésre nem jogosult, így az Elfogadóhely, illetve a Kártyabirtokos esetleges jogszerűtlen magatartásáért a Kibocsátót és a Programgazdát helytállási kötelezettség semmilyen irányba nem terheli.

1. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programgazda Megrendelésből fakadó kötelezettségei teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az adott Megrendelésre vonatkozó fizetési kötelezettségét az ÁSZF-ben foglaltak szerint maradéktalanul teljesítse.
2. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programgazda az ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a mindenkor hatályos ÁSZF szerinti díjakat és költségeket számíthatja fel. A díjak és költségek 6. számú mellékletben foglaltak szerint történő indexálása és az ott meghatározott mértéken belüli módosítása nem minősül az ÁSZF módosításának.
3. A Programgazda a Kártya Elektronikus Pénzzel való feltöltéséért kártyafeltöltésenként a feltöltés névértékére számítva Szolgáltatási díjat számíthat fel. A Szolgáltatási díj a Cafeteria kártya szerződésben kerül meghatározásra. Az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos díjak a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kerülnek meghatározásra, amely a jelen ÁSZF 5. számú mellékletét képzi.
4. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére kizárólag elektronikus számla (e-számla) kerüljön kibocsátásra. A Programgazda az e-számlákat automatikus úton kizárólag az edenred@szamlakozpont.hu e-mail-címről küldi az Ügyfél részére a szerződéses adatlapon ( Cafeteria kártya szerződés) meghatározott és az Ügyfél által megadott e-mail-címre.

Kártya érvényessége, Lejáró kártyák
5. A Kártya érvényessége a kibocsátástól számított 3 év. A Kártya lejáratának hónapja és éve a Kártya előlapján található. A Kártya a lejárati hó utolsó nap 24. órájának végéig érvényes.
6. A Programgazda a Kártya lejáratát megelőző 6 héttel elektronikus úton írásbeli tájékoztatást küld az Ügyfélnek a lejáró, de még aktív kártyákról. Az értesítés tartalmazza a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítását lehetővé tévő adatokat. Az Ügyfél köteles a fenti értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül elektronikus úton írásban jelezni, hogy mely Kártyák megújítását kéri, ill. 2020. február 1-jétől azt köteles jelezni, hogy új kártya kibocsátását kéri más program keretén belül. A Programgazda kizárólag az Ügyfél által kért lejáró Kártyák megújítását végzi el. 2020. február 1-jétől a más program keretén belül kibocsátott új kártyák esetén kártyagyártási díjat számít fel a vonatkozó ÁSZF szerint. Amennyiben Ügyfél a fenti kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Kibocsátó a rendszerében rögzített, Ügyfélhez tartozó lejáró Kártyákat a Kártya érvényességének lejárta után zárolja. Az Ügyfél a Kártya érvényességének lejáratát követő 6 évig kérheti az Elektronikus Pénz visszaváltását.

Kártya letiltása, kártya csere
7. Kártya elvesztése, ellopása vagy rongálódása esetén a Kártyák a Programgazda weboldala (www.edenredkartya.hu) online ügyintézési felületén és a mobilalkalmazásban a nap 24 órájában letilthatók a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltak szerint. Aktivált Kártya letiltására kizárólag a Kártyabirtokos jogosult. A Programgazda vállalja, hogy Ügyfél írásbeli cserekártya megrendelése esetén – az adott Kártya bejelentett eltűnését vagy ellopását, illetve Kártyabirtokos által történő letiltását és az Ügyfél megrendelését követően -, más program keretében a Kártyát újragyártja. A Programgazda a pótolt Kártya letiltáskori egyenlegét teljes egészében elérhetővé teszi az Ügyfél által a Kártyabirtokos részére megrendelt cserekártyán, mely cserekártya díja az adott program vonatkozó ÁSZF-e szerint kerül megállapításra.

Téves feltöltés, egyenlegátvezetés
8. Az Ügyfél az általa elutalt és feltöltésre került összeget kizárólag abban az esetben igényelheti vissza, amennyiben az Ügyfél által megjelölt Kártyák még nem kerültek aktiválásra, azonban az Ügyfél által megfizetett Szolgáltatási, Szállítási és Kártyadíjak nem kerülnek visszatérítésre. Az Ügyfél a feltöltött összeg visszaigénylését a jelen ÁSZF 7. számú mellékletében szereplő, az Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem kártyaegyenleg jóváírására’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével kezdeményezheti. A Programgazda az egyenleg jóváírása tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 6. számú melléklet rendelkezik. Felek rögzítik, hogy a Programgazda a jelen pontban foglalt esetekben kizárólag az Ügyfél írásbeli kérésére jár el, ennek megfelelően semmilyen felelősség nem terheli a jóváírásból származó esetleges Ügyfél és Kártyabirtokos közötti vitás kérdésekkel kapcsolatosan. A fenti feltételek teljesülése esetén a kezelési költséggel csökkentett összeg a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül Ügyfél számláján jóváírásra kerül.
9. A Programgazda lehetőséget biztosít az Ügyfél által tévesen elutalt és feltöltésre került összegek Kártyák közti átvezetésére jelen ÁSZF 8. számú mellékletében szereplő, az Ügyfél által kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ’Kérelem kártyaegyenleg átvezetésére’ nyomtatvány Programgazda részére történő megküldésével. Átvezetés kizárólag egyazon Ügyfél Kártyái, valamint azonos juttatási programhoz és azonos juttatási típusok között teljesíthető. A Programgazda az Ügyfél által kezdeményezett egyenlegátvezetések tekintetében kezelési költséget számít fel, amelynek mértékéről a 6. számú melléklet rendelkezik. A Programgazda az Ügyfél által megjelölt Kártyákon az átvezetést a rendelkezésre álló összeg erejéig teljesíti. Felek rögzítik, hogy a Programgazda a jelen pontban foglalt esetekben kizárólag az Ügyfél írásbeli kérésére jár el, ennek megfelelően semmilyen felelősség nem terheli az átvezetésből származó esetleges Ügyfél és Kártyabirtokos közötti vitás kérdésekkel kapcsolatosan. A fenti feltételek teljesülése esetén a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány Programgazda által történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Kártyák közti átvezetésre.
10. A Kártya egyenlege személyre szóló, kizárólag a Kártyabirtokos által felhasználható.

1. Amennyiben az Ügyfélnek, a Kártyabirtokosnak a Kártya működésével kapcsolatos észrevétele merül fel, azt a Programgazda által biztosított telefonos Ügyfélszolgálaton jelezheti.
Edenred Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 413 3333 (nyitvatartás a www.edenred.hu honlapon érhető el).
Kártyaaktiválás, a rendelkezésre álló egyenleg lekérdezése, kártyatiltás a nap 24 órájában lehetséges a Kártyabirtokosok részére a +36 1 382 4000-es telefonszámon (Edenred Kártyainformációs Vonal).

Az elvesztett vagy ellopott Kártyák a www.edenredkartya.hu oldalon a nap 24 órájában letilthatók. Ugyanitt szintén a nap 24 órájában használható az Elfelejtett PIN kód funkció.
2. Az Edenred által nyújtott Szolgáltatás további részleteiről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitvatartási idő, stb.) a Programgazda a www.edenredkartya.hu vagy a www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.

1. A Programgazda a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához (kártyarendelés, kártyafeltöltés, kártyamegújítás, stb.) szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
2. A Kártyabirtokosok személyes adatára vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 3. számú mellékletében szereplő az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
3. A Felek megállapodnak, hogy a Programgazda Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelése tekintetében a Programgazda és az Ügyfél is adatkezelőnek minősül. Pontosabban, a Programgazda a személyes adat Ügyféltől való beérkezésének időpontjától kezdődően minősül Adatkezelőnek. A Felek kötelesek megfelelni a GDPR-ból és más vonatkozó jogszabályokból fakadó olyan kötelezettségeiknek, amelyek alkalmazandók ezen ÁSZF keretében végzett adatkezelésekre. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes megállapodást az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza.

1. Jelen ÁSZF 2023. május 1. napján lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött Edenred Cafeteria Kártya Elektronikus Pénzzel való feltöltésére megkötött szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és a vonatkozó szerződés az irányadó.
2. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu oldalon kerül közzétételre.
3. Programgazda jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy az ÁSZF módosítások az Ügyfél által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott egyedi Megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.
4. Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, egyedi szerződésben térhetnek el egyező akarattal.
5. A Felek között a jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségeken szóban (élőszóban, telefonon), e-mailen vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailen tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldemény az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Programgazda a Magyar Posta Zrt-t vagy futárszolgálatot vesz igénybe, akkor Ügyfél nem hivatkozik arra, hogy Ügyfél nem kapott értesítést az igénybevett szolgáltató általi kézbesítés megkísérlésének sikertelenségéről.

1. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
3. Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
4. A Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog)nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.
5. Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. A Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése az Ügyfél számára érvényes és az Ügyfelet kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.
6. A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.
7. Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.
8. Az Ügyfél a szerződés szerinti jogait kizárólag Programgazda előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.
9. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2023. március. 01.

A jelen ÁSZF-hez 8 darab melléklet tartozik, amelyek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik:

1. számú melléklet: EMPS Megállapodás
2. számú melléklet: Kártyafeltöltés adattartalma
3. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
4. számú melléklet: Személyes adatok megosztásáról és továbbításáról szóló megállapodás
5. számú melléklet: Kártyabirtokos ÁSZF
6. számú melléklet: Díjszabási tájékoztató
7. számú melléklet: Kérelem nem aktivált kártyák egyenlegének jóváírására
8. számú melléklet: Kérelem kártyaegyenleg átvezetésére

Programgazda fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa. Programgazda a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenredkartya.hu honlapon teszi elérhetővé az Ügyfél, valamint a Kártyabirtokos számára.

Kelt: Budapest, 2023. március. 01.

Vállalati elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás
Company E-Money & Payment Services (továbbiakban: „EMPS Megállapodás”)

 

Jelen EMPS Megállapodás az Edenred által kialakított és kezelt Kártyaprogrammal kapcsolatban a PPS EU, ill. az Edenreden mint Ügynökén keresztül nyújtott Szabályozott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Kártyaprogramban való részvétel megkezdésével vagy folytatásával a Vállalat kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen EMPS Megállapodás valamennyi rendelkezését, a jelen Megállapodást magára nézve kötelezőnek ismer el, akárcsak a PPS EU vagy az Edenred által rendelkezésre bocsátott vagy közölt egyéb szabályzatokat és eljárásrendeket, melyek időről időre aktualizálásra vagy módosításra kerülhetnek.

1. Fogalommeghatározások
A jelen Megállapodás alkalmazásában a nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések – amennyiben a szövegkörnyezetből eltérően nem következik – az alábbi jelentéssel bírnak:
Alszámla: a Program céljaira a Kártyához rendelt számla.
Belépési kód: a Vállalati portálra, Kártyabirtokosi portálra való belépéshez és/vagy a Program vagy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bármely információ.
Edenred: Edenred Magyarország Kft.
Edenred honlap: www.edenred.hu
Egyedi szerződés vagy Kereskedelmi megállapodás: a jelen Megállapodás részét nem képező, a Programgazda és a Vállalat között külön megkötött, a Program kereskedelmi és működtetési szempontjait, valamint más vonatkozó feltételeit szabályozó megállapodás (ezek a feltételek nem képezik részét a jelen EMPS Megállapodásnak és nem kapcsolódnak a PPS EU által nyújtott Szabályozott szolgáltatásokhoz).
Egyenleg: az adott időben a Vállalat Főszámláján vagy a Kártyabirtokosi alszámlán lévő összeg. A Vállalat és a Kártyabirtokosok a Vállalati portálon és a Kártyabirtokosi portálon keresztül tekinthetik meg Egyenlegüket.
Elektronikus pénz: a Kártyákhoz tartozó elektronikus pénz.
Elfogadóhely: minden olyan jogalany, amely (az esetnek megfelelően) fizikai helyszínein, mobilalkalmazásában, mobiloldalain és/vagy weboldalain elfogadja a Kártyabirtokos által a Kártyával végzett fizetést.
EMPS Megállapodás vagy Megállapodás: a jelen megállapodás, illetve annak időről időre módosított változatai.
Engedélyezés (autorizáció): annak ellenőrzése, hogy Tranzakció indításakor vagy Társkártya használatakor elegendő Egyenleg áll-e rendelkezésre a Főszámlán vagy a Kártyabirtokosi alszámlán.
Főszámla: a PPS EU által a Vállalat nevére a Program céljára nyitott és vezetett számla.
Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények: a Kártyaprogramokra és a Szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkor hatályos összes jogszabály és előírás (különösen Belgium jogszabályai), ideértve a Belga Nemzeti Bank által kiadott iránymutatásokat, valamint a Kártyák és/vagy a Számlák kibocsátásának és/vagy értékesítésének országa szerinti más illetékes szabályozó hatóságok vagy szervek iránymutatásait is.
Kapcsolt vállalkozás: a Felek valamelyikét közvetlenül vagy közvetve ellenőrző, a Felek valamelyikének közvetlen vagy közvetett ellenőrzése vagy vele közös ellenőrzés alatt álló személy vagy szervezet.
Kártya: a jelen Megállapodásnak megfelelően kibocsátott bármely elektronikus pénzt tároló kártya vagy bármely más digitális fizetőeszköz.
Kártyán rendelkezésre álló egyenleg: a Kártyára feltöltött, felhasználás céljára rendelkezésre álló összeg.
Kártyabirtokos: minden olyan személy, akinek a Vállalat a Program keretében szabályszerűen, kizárólag a vonatkozó Kártyabirtokos ÁSZF-nek megfelelő használat érdekében Kártyát biztosít.
Kártyabirtokos ÁSZF: a Programmal kapcsolatban a PPS EU és a Kártyabirtokosok között a Kártyák használatát szabályozó megállapodás.
Kártyabirtokosi portál: az online webes portál, amelyre a Kártyabirtokos beléphet annak érdekében, hogy kezelje a Kártyáját (aktiválás, letiltás), áttekintse személyes adatait, ellenőrizze a Tranzakciótörténetét vagy elérje az Ügyféltámogatást.
Kártyaprogram vagy Program: a Programgazda által létrehozott és kezelt, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben részletesen leírt Cafeteria Kártya Program.
Program ÁSZF: a jelen EMPS Megállapodás részét nem képező, a Programgazda és a Vállalat között külön az Egyedi szerződés alapján elfogadott általános szerződési feltételek, a Program kereskedelmi és működtetési szempontjait, valamint más vonatkozó feltételeit szabályozó megállapodás (ezek a feltételek nem képezik részét a jelen EMPS Megállapodásnak és nem kapcsolódnak a PPS EU által nyújtott Szabályozott szolgáltatásokhoz).
Mastercard: a Mastercard International, amelynek székhelye: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, Amerikai Egyesült Államok, valamint a Mastercard valamennyi Kapcsolt vállalkozása.
Pénzforgalmi szolgáltatások: az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelvében foglalt meghatározásnak megfelelően (1) pénzösszeg utalása a PPS EU-nál mint pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett Főszámláról és (2) a Főszámla kezelése, ideértve a Kártya vagy más hasonló fizetési mód használatát.
PIN-kód: a Kártyával használandó személyes azonosítószám.
Programgazda: az Edenred Magyarország Kft.
Szabályozott szolgáltatások: Programtól függően az elektronikus pénz kibocsátása, Kártyák (és más fizetőeszközök) kibocsátása és kezelése, az PPS EU által a Vállalatnak nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások, valamint a kapcsolódó elektronikus pénz és pénzforgalmi szolgáltatások.
Törvényes képviselő: a Vállalat meghatalmazott és aláírásra jogosult képviselője, aki teljes jogkörrel bír arra, hogy a jelen EMPS Megállapodás és a vonatkozó dokumentumok tekintetében a Vállalatra nézve kötelezettséget vállaljon.
Tranzakció: egy vagy több az alábbiak közül: (1) fizetés Kártyával; (2) a Vállalati Főszámlára egyenleg feltöltése; (3) visszatérítés, elutasítás és/vagy törlés; (4) egyenlegátvezetés a Főszámla és egy hozzá kapcsolt Alszámla között.
Ügyféltámogatás: azt a telefonszámot (+36 1 413 3333) jelenti, amelyen keresztül feltehetők a jelen EMPS Megállapodással vagy a Szabályozott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, illetve azok kapcsán további tájékoztatás kérhető.
Ügynök: az Edenred, amely szükség szerint a PPS EU helyi képviselőjeként jár el bizonyos Szabályozott szolgáltatások nyújtása és/vagy értékesítése tekintetében.
Vállalati portál: az online webes portál vagy bármely olyan felület, amelyre a Vállalat beléphet annak érdekében, hogy kezelje a Kártyákat (aktiválás, zárolás), feltöltse a Főszámláját, áttekintse a Tranzakciótörténetét vagy elérje az Ügyféltámogatást.
Vállalati számla: vonatkozó esetben, Programtól függően egy, a Vállalat részére a Programgazdája által létrehozott technikai számla. A Vállalati számla a Főszámlához kapcsolódik, és jogosultsági szinttől függően Alszámla is tartozhat hozzá. A Vállalati számlához való hozzáférést és annak kezelését az Egyedi szerződés és a Program ÁSZF szabályozza.
Vállalati számla egyenlege: a Vállalati számlára feltöltött, felhasználás céljára rendelkezésre álló összeg.
Vis maior esemény: a Fél észszerű ellenőrzési körén kívül álló körülmény, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: természeti csapás, járvány, háború, terrorcselekmény, felkelés, polgári engedetlenség, szabotázs, banki fizetésképtelenség, munkaügyi problémák, úgymint belső és külső sztrájk, különösen banki sztrájk, munkáskizárás és/vagy a munka beszüntetését, lelassulását vagy megszakadását okozó egyéb munkaügyi problémák, fuvarozók, alvállalkozók vagy beszállítók késedelme vagy nemteljesítése, létesítmények kisajátítása vagy elkobzása, nemzeti vagy állami vészhelyzet, gazdasági szankció, árvíz, aszály vagy más kedvezőtlen időjárási körülmény, tűzeset, robbanás vagy más katasztrófa, áramkimaradás, telekommunikációs hálózati kimaradás, a fizetési vagy banki információs rendszerek (teljes vagy részleges) üzemszünete, országos járvány, a Fizetési hálózatok intézkedései és döntései, bármely kormány, kormányzati testület vagy illetékes szabályozó hatóság által hozott jogszabály, intézkedés, rendelet, iránymutatás, előírás, jogszabályi tilalom vagy döntés

2. Az EMPS Megállapodás célja
2.1. A jelen EMPS Megállapodás azokat a feltételeket szabályozza, amelyeknek megfelelően a PPS EU – közvetlenül vagy az Ügynökeként eljáró Edenreden keresztül – a Program keretében Szabályozott szolgáltatásokat nyújt a Vállalat számára.

2.2. A Vállalat tudomásul veszi, hogy a PPS EU csak akkor bocsát ki részére Elektronikus pénzt, ha a Vállalat már aláírta az Edenreddel az Egyedi szerződést.

2.3. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatások nyújtásához az PPS EU-nak és az Edenrednek szüksége van néhány intézkedésre a Vállalat részéről, úgymint bizonyos jóváhagyásokra, támogatásra és más szolgáltatások teljesítésére. A vonatkozó előírások sérelme nélkül a PPS EU-t és az Edenredet sem a jelen EMPS Megállapodás alapján, sem egyébként nem terheli felelősség, amennyiben a Szabályozott szolgáltatásokat részben vagy egészben a Vállalat mulasztása vagy késedelme miatt vagy a PPS EU és az Edenred ellenőrzésén és/vagy szerződéses felelősségén kívül álló okból nem tudja nyújtani.

2.4. A Vállalat köteles betartani a PPS EU vagy az Edenred által a Programhoz kapcsolódó Szabályozott szolgáltatások tekintetében (például a Kártyák, Tranzakciók és/vagy a Vállalati portálra való belépés kapcsán) vagy egyébként a PPS EU vagy az Edenred által időről időre adott valamennyi észszerű útmutatást.

2.5. Az alábbiakban bemutatott aktiválási folyamat szerinti aktiválást követően a Kártyabirtokosok bármely csatlakozott Elfogadóhelynél használhatják a Kártyát az Egyedi szerződésben, Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben szabályozott céloknak és feltételeknek megfelelően.

2.6. A Szabályozott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden törvényes jog (beleértve a tulajdonjogot is) a Vállalatnál marad, azok a Kártyabirtokosokra semmilyen körülmények között nem szállnak át, azzal a kivétellel, hogy a Kártyák tulajdonosa a PPS EU marad.

3. Időtartam
3.1. A jelen Megállapodás a megkötésétől kezdve az Egyedi szerződés teljes időtartamáig érvényes marad. A jelen Megállapodás teljes időtartamára – beleértve az esetleges felmondási időt is – a továbbiakban „Időtartamként” hivatkozunk.

3.2. Amennyiben sem az Egyedi szerződés, sem a jelen EMPS Megállapodás nem került felmondásra, és a Vállalat valamennyi fennálló díjat megfizetett a PPS EU és az Edenred részére (ha volt ilyen), a lejárt Kártyán maradt egyenleg átvihető egy új Kártyára.

4. A Szolgáltatás kedvezményezettjei
4.1. A Szabályozott szolgáltatások Kártyabirtokosok részére történő nyújtása érdekében a Vállalat ezúton szavatolja, hogy a jelen EMPS Megállapodás végrehajtása rá nézve és minden olyan Kártyabirtokosra nézve kötelező, akinek a Vállalat Kártyát juttat, vagy akinek a Programhoz egyéb módon hozzáférést biztosít.

4.2. A Vállalat vállalja, hogy átadja a Kártyabirtokos ÁSZF-et a Kártyabirtokosok részére, hogy használni tudják a Szabályozott szolgáltatásokat. A Vállalat felel a Kártyabirtokosok cselekedeteiért és mulasztásaiért.

4.3. A Vállalat felel valamennyi, a kártyahasználatra vonatkozó rendelkezés megszegéséért és a Kártya jogosulatlan használatából eredő veszteségekért és károkért.

5. A Vállalati számla Aktiválása és belépés a Vállalati portálra
5.1. Amennyiben az adott Programnál ez alkalmazható, úgy a Vállalati számla megnyitása érdekében a Vállalatnak követnie kell az Egyedi szerződésben és Program ÁSZF-ben leírt Vállalati számla aktiválása eljárást, és feltétlenül rendelkezésre kell bocsátania az adott dokumentumhoz tartozó valamennyi vonatkozó igazoló anyagot és a PPS EU és/vagy az Edenred által időről időre kért minden egyéb információt.
5.2. Amennyiben az adott Programnál ez alkalmazható, úgy a Vállalati számla megfelelő Aktiválása után a Programgazda az Egyedi szerződésben és Program ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően megadja a Vállalat számára a Belépési kódot, valamint a közvetlen hozzáférést a Vállalati portálhoz.
5.3. A Belépési kód személyes és szigorúan bizalmas. A Vállalat felel azért, hogy minden jelszót, személyes azonosítószámot (PIN-kódot), valamint a Program vagy a Vállalati portál eléréséhez használt minden más kódot megfelelő biztonságban és ellenőrzés alatt tartson. Amennyiben az adott Programnál alkalmazható, úgy a Vállalatnak nagy körültekintéssel kell eljárnia a Vállalati portál belépési adatainak bizalmas kezelését illetően.
5.4. A Vállalati számlát és – vonatkozó esetben – a Vállalat Főszámláját kizárólag a Vállalat vagy a nevében eljáró, a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően kijelölt és feljogosított felhasználók kezelhetik. A Vállalat felelős annak biztosításáért, hogy a jelen EMPS Megállapodás alapján őt terhelő kötelezettségeket a Vállalati portál valamennyi jogosult felhasználója maradéktalanul betartsa. Ha valamely felhasználót feljogosít a nevében való eljárásra, az nem menti fel a Vállalatot a jelen Megállapodás alapján fennálló felelőssége alól.
5.5. Amennyiben az adott Programban ez alkalmazható, úgy a Kártyabirtokoshoz tartozó Alszámlát kizárólag a megfelelő felhatalmazással rendelkező Kártyabirtokosok használhatják. Azt a részletes tájékoztatást, hogy a Vállalat hogyan tudja adott Alszámlához rendelni a felhasználókat és engedélyezni számukra a számla használatát, a PPS EU vagy az Edenred küldi meg a Vállalat számára és/vagy azok elérhetőek az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben.
5.6. A Vállalat ezúton maradéktalanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programhoz kapcsolódó Szabályozott szolgáltatások, Kártyák és/vagy Vállalati portál – külön-külön vagy együttesen – egy fizetési módhoz biztosítanak hozzáférést. A Vállalatnak ezért különösen körültekintően kell eljárnia az ezekhez használható belépési információk bizalmas kezelése során.
5.7. A Vállalat és a jogosult felhasználók felelősek továbbá a Vállalati portál és a Kártyabirtokosi portál azonosító adatokat tartalmazó részében megadott e-mail-címek, lakcímek és más elérhetőségek aktualizálásáért. Ezen információk a Program megfelelő használatának biztosításához szükségesek. A Vállalat és a Kártyabirtokosok felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizzék a megadott adataikat, és szükség szerint módosítsák azokat.
5.8. A Vállalat felelős továbbá a Vállalati számla profiljában megadott, a Főszámlához és az Alszámlákhoz tartozó bankszámlák adatainak aktualizálásáért.
5.9. A Vállalat és/vagy a Kártyabirtokosok kötelesek haladéktalanul értesíteni a Programgazdát a Belépési kód lehetséges vagy tényleges eltulajdonítása, elvesztése, a titoktartás megsértése vagy a működést veszélyeztető kockázat esetén, valamint ha adott portál tekintetében vissza szeretnének vonni valamely hozzáférést. A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a PPS EU és az Edenred semmilyen körülmények között nem felel: (i) a Kártyabirtokosok vagy jogosult felhasználók olyan cselekményeinek következményeiért, amelyeket a Vállalat nem engedélyezett, és amelyeket a PPS EU vagy az Edenred értesítése előtt hajtottak végre a Vállalati portálon; és (ii) a Vállalati portálra való belépés, illetve a Kártyabirtokosi belépés letiltásának vagy visszavonásának következményeiért, amennyiben a letiltás vagy visszavonás a Vállalat utasítására történt.

6. Kártya megrendelése
6.1. A Kártyákat a megfelelő felhatalmazással rendelkező Törvényes képviselő vagy a Vállalat által erre a célra kifejezetten felhatalmazott munkavállalója rendelheti meg.

6.2. A Vállalat tudomásul veszi, hogy a PPS EU az alábbi feltételekkel bocsátja ki a Kártyákat:
– ha a Vállalat betartja az Egyedi szerződésben és Program ÁSZF-ben foglalt vonatkozó eljárást; és
– kizárólag akkor, ha a Vállalat már aláírta vagy a kibocsátással egyidejűleg aláírja a Programgazdával az Egyedi szerződést; és
– azzal a kizárólagos céllal, hogy a Vállalat Kártyákat azon Kártyabirtokosoknak biztosít, akik a Vállalattal fennálló szerződéses jogviszonyuk alapján jogosultak a Kártyák használatára és/vagy a Program keretében részesülnek a Szabályozott szolgáltatások előnyeiből.

6.3. A Kártyákat a PPS EU a Mastercardtól kapott engedélynek megfelelően, a Programgazdával együttműködésben bocsátja ki a Vállalat számára. A Kártyák – a Program leírásában foglaltak szerint – a feltöltés és a használat tekintetében korlátozottak lehetnek (például a fizetési hálózat, a műveletek száma, vagy az adott műveletekkel érintett maximális összegek tekintetében). A Vállalat és a Kártyabirtokosok kötelesek betartani minden egyéb, az Egyedi szerződésben, Program ÁSZF-ben és/vagy a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kifejezetten rögzített korlátozást is.

6.4. A Vállalat tudomásul veszi, hogy az ő felelőssége a Kártyákkal és a Kártyabirtokosi portállal kapcsolatos valamennyi felhasználási feltétel Kártyabirtokosok részére történő átadása, ahogy a Program kapcsán a Vállalat által alkalmazott vagy igénybe vett minden más személy részére történő átadás is.

6.5. Minden egyes Kártyát kizárólag az a Kártyabirtokos használhat, akinek azt biztosították, és az Edenred írásos hozzájárulása nélkül a Kártya semmilyen körülmények között nem értékesíthető vagy adható át más személynek.

6.6. A Kártya az előlapján szereplő lejárati dátumig érvényes, és lejáratát követően semmilyen körülmények között nem használható. A lejárt, visszavont vagy érvénytelenített Kártya használata vagy használatának megkísérlése – az ilyen használatból eredő egyéb kötelezettségek mellett – büntetőjogi következményekkel járhat, és a PPS EU fenntartja a jogot, hogy az ilyen használatot a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati előírásoknak megfelelően bejelentse.

6.7. A Vállalat kötelezi magát, hogy haladéktalanul értesíti a PPS EU-t (írásban az Edenreden keresztül) bármely Kártyabirtokos szerződésének megszűnéséről. Ha ennek eredményeként a Kártyabirtokos a továbbiakban nem jogosult a Kártya használatára, a PPS EU az értesítés kézhezvételét követően letiltja a Kártyát.

7. A Főszámla vagy a Kártyák feltöltése
7.1. A Főszámlát alkalmazó programok esetében a PPS EU a Vállalat kérésére, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben foglalt valamennyi szabály és eljárás – különösen a PPS EU és/vagy az Edenred által időről időre kért (a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények betartásához szükséges) igazoló vagy egyéb dokumentumokkal kapcsolatos előírások – teljeskörű betartása feltételével a Vállalat nevére Főszámlát nyit.

7.2. A Főszámla:
• az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben megjelölt pénznemben vezetett elektronikuspénz-számla, amelyhez nem tartozik folyószámlahitel;
• azt a PPS EU a Vállalati számla létrehozásával egyidejűleg nyitja a Vállalat nevére;
• kizárólag a Vállalat és jogosult felhasználói részére szolgál, a Programban való részvétel és a Kártyás Tranzakciók vagy egyéb megjelölt fizetési módok elvégzésének céljából.

7.3. A Vállalat a megadott bankszámlára való utalással tudja a Főszámláját vagy a kiválasztott Alszámláit (ha van ilyen) és/vagy (vonatkozó esetben) Kártyáit feltölteni. A Vállalat felel azért, hogy csak akkora összeget töltsön a Főszámlájára vagy Kártyáira, amely a várható felhasználás függvényében észszerűen szükséges.

7.4. A Főszámlára átutalással érkezett összeg az utalás PPS EU-hoz való megérkezését követő munkanap végéig kerül jóváírásra a Számlán vagy a Kártyákon és jelenik meg a Vállalat számára elérhető Egyenlegként, kivéve, ha az utalást elutasítják vagy – különösen a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények tárgyában – további megfelelőségi ellenőrzésekre van szükség.

7.5. Amennyiben a Kártyán rendelkezésre álló egyenleg nem elegendő, a PPS EU nem engedélyezi a Tranzakciót. A PPS EU és az Edenred semmilyen esetben sem felelős a fizetés elutasításának következményeiért, ha az elutasítás oka a Vállalat Főszámlájának fedezethiánya.

8. Kártyás fizetések és Tranzakciók

8.1. A Kártyák kizárólag a Program keretében, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben kifejezetten felsorolt célokra, és kizárólag a Vállalat által szabályszerűen kijelölt Kártyabirtokosok által használhatók. A Vállalat köteles biztosítani, hogy a Kártyákat kizárólag a Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelményeknek megfelelően használják, ideértve azt is, hogy azokkal nem követnek el pénzügyi bűncselekményt és nem használják adóelkerülésre. A Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben található részletes útmutatás arra vonatkozóan, hogy a Vállalat és a Kártyabirtokosok hogyan használhatják a Kártyákat a Program céljának megfelelő vásárlásokra.
8.2. A Kártyával végzett Tranzakciók értéke a Tranzakció napján vagy azt követően a lehető leghamarabb kerül levonásra a Kártyán rendelkezésre álló egyenlegből. Ha a Kártyával végzett Tranzakciók értéke (beleértve a vonatkozó díjakat és jutalékokat is) bármikor túllépi a Kártyán rendelkezésre álló egyenleget, a Tranzakció nem kerül engedélyezésre.
8.3. Ennek megfelelően a Tranzakció vagy Kártya alapú fizetés kezdeményezése előtt a Vállalat vállalja, hogy a Főszámláján vagy a Kártyán lévő összeg elegendő az adott Tranzakció fedezetére.
8.4. Kártyával, PIN-kóddal vagy hasonló módszer használatával kezdeményezett minden Tranzakció vagy kifizetés a Kártyabirtokos által kezdeményezettnek és a Vállalat által megfelelően jóváhagyottnak tekintendő.
8.5. Sem a PPS EU, sem az Edenred nem garantálja, hogy a Kártyabirtokos Kártyájával kezdeményezett fizetést az Elfogadóhely elfogadja.
8.6. Fizetés engedélyezésekor a Kártyával kezdeményezett Tranzakció értéke levonásra kerül a Kártya Egyenlegéből, s más Tranzakciókhoz már nem vehető igénybe.
8.7. A Vállalat és a Kártyabirtokos semmilyen esetben nem vonhatja vissza a fizetés engedélyezését. Ha a fizetés engedélyezésre került, annak teljesítését sem a PPS EU, sem az Edenred nem tudja leállítani, és sem a PPS EU, sem az Edenred nem vonható felelősségre semmilyen körülmények között a Vállalat vagy a Kártyabirtokos utasításának megfelelően engedélyezett Tranzakció teljesítésének következményeiért.
8.8. Sem a Programgazda, sem a PPS EU nem felelős a Vállalat, a Kártyabirtokosai és a Kártyaelfogadó vagy Programban részt vevő Elfogadóhelyek közötti kereskedelmi jellegű vitákért.

9. Egyenleg és Tranzakciótörténet
9.1. A Vállalat a Vállalati portálon keresztül tudja megtekinteni a Kártyán vagy a Főszámlán Rendelkezésre álló egyenleget és a Tranzakcióiról szóló kimutatást. Archiválási céllal az Ügyfél exportálhatja vagy közvetlenül ki is nyomtathatja a Tranzakciótörténetét.

9.2. A Kártyabirtokos a Kártyabirtokosi portálon keresztül (ha van ilyen) tudja megtekinteni a Kártyán rendelkezésre álló egyenleget és a Tranzakcióiról szóló kimutatást.

9.3. A Vállalat vállalja, hogy rendszeresen (legalább havonta egyszer) ellenőrzi a Kártyán rendelkezésre álló egyenlegét vagy Főszámláját, hogy megtekintse a Tranzakciótörténetét és meggyőződjön az adott információk helyességéről. Hiba észlelése esetén a Vállalatnak – a Program leírásában szereplő útmutatást követve – haladéktalanul értesítenie kell erről a PPS EU-t vagy az Edenredet.

9.4. Nyolc (8) héttel azt követően, hogy a PPS EU végrehajtotta az adott Tranzakciót és az megjelent a Számlakimutatásában, úgy kell tekinteni, hogy a Vállalat az adott Tranzakciót hivatalosan és visszavonhatatlanul jóváhagyta. Ezen időszak elteltét követően a Vállalat semmilyen igényt nem nyújthat be a Tranzakcióval kapcsolatban.

10. Felelősség
10.1. A jelen pontban szabályozott felelősség nem vonatkozik a Vis maior esetekre, valamint a PPS EU-t és/vagy az Edenredet nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján kötelező egyéb előírásokra.
10.2. Kártyabirtokosi PIN-kód használatát megkövetelő Tranzakció esetén úgy kell tekinteni, hogy a Tranzakciót a Vállalat és a Kártyabirtokos engedélyezte, és a PIN-kód használatával végzett Tranzakcióért a Vállalat is felelős.
10.3. Ha a jogosulatlan fizetést a Vállalat vagy a Kártyabirtokos haladéktalanul, de legkésőbb a Kártya, a Vállalati számlaegyenleg vagy a Kártyabirtokosi alszámla megterhelésétől számított 13 hónapon belül bejelenti, a PPS az erről való tudomásszerzést vagy értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig visszatéríti a jogosulatlan fizetés összegét a Vállalat részére, kivéve, ha a PPS EU alapos okkal feltételezi, hogy a Vállalat csalást követett el, és ezt írásban bejelenti a helyi felügyeleti hatóságnak. Visszatérítés esetén a PPS EU olyan összegre állítja vissza a megterhelt Fizetési számlát, mintha a jogosulatlan fizetési műveletre nem került volna sor.
10.4. Ha a Vállalat vagy Kártyabirtokos tagadja egy végrehajtott fizetési Tranzakció engedélyezését, vagy azt állítja, hogy a fizetési Tranzakció nem megfelelően került végrehajtásra, a PPS EU-nak kell bizonyítania, hogy a tranzakciót jóváhagyták, az megfelelően rögzítésre és elszámolásra került, és annak során technikai hiba sem lépett fel.
10.5. Ha a vitatott összeget a PPS EU bármely okból nem szerzi vissza, a Vállalat kérésére rendelkezésre kell bocsátania valamennyi, az összeg nyomon követésével és visszakövetelésével kapcsolatos jogi lépést dokumentáló, a PPS EU rendelkezésére álló információt.
10.6. Az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően költség számítható fel.

11. A Megállapodás és a Szolgáltatások módosítása
11.1. A PPS EU a Vállalatnak két (2) hónappal korábban küldött értesítés mellett, a módosított változat Vállalati portálon való közzétételével, illetve vonatkozó esetben a Vállalat részére levélben és/vagy e-mailben való megküldésével jogosult módosítani a jelen EMPS Megállapodás feltételeit, beleértve a díjakat, költségeket és limiteket. E tekintetben a Felek megállapodnak, hogy a módosítás szükségesnek minősül az alábbi esetekben:
11.1.1. új rendszerek, működési módszerek, szolgáltatások vagy eszközök bevezetésének vagy kifejlesztésének támogatása érdekében;
11.1.2. a piaci feltételekben, az általános bevett gyakorlatokban vagy a PPS EU ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások költségeiben bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkező változásra adandó válasz érdekében;
11.1.3. a jogszabályi vagy adózási változásokhoz, a Belga Nemzeti Bank vagy más szabályozó testület által kiadott kódexek vagy ajánlások változásaihoz való alkalmazkodás vagy azokra való felkészülés érdekében;
11.1.4. a PPS EU prudens üzletvitelének és versenyképességének fenntartása érdekében;
11.1.5. bírósági, ombudsmani, szabályozó hatósági vagy más hasonló testületi határozat betartása érdekében;
11.1.6. hogy a szerződési feltételek méltányosabbak vagy egyértelműbbek legyenek a Vállalat/Kártyabirtokos számára;
11.1.7. az esetleg felfedezett hibák kijavítása érdekében;
11.1.8. a Vállalattal való megállapodás nyomán; vagy
11.1.9. hogy a PPS EU össze tudja hangolni banki kamat- és díjmegállapodásait.

11.2. A PPS EU vagy az Edenred a jelen rendelkezésekben szereplő bármely díj vagy szolgáltatási szint változása esetén két (2) hónappal korábban e-mailben értesíti a Vállalatot.

11.3. A Vállalat vállalja, hogy a jelen Megállapodás minden olyan rendelkezéséről tájékoztatja a Kártyabirtokosokat, amely érintheti őket.

11.4. A PPS EU vagy az Edenred az alábbi esetekben a Vállalat értesítése nélkül is – tartós vagy ideiglenes – módosításokat eszközölhet a Programon vagy további korlátozásokat vezethet be: (i) a Kártyákra vagy a Szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati követelmények változása („Változás”) esetén; és/vagy (ii) biztonsági vagy kockázati okokból (például a csalások kockázatának elkerülése vagy csökkentése, a Programot fenyegető kockázatok vagy pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében). Ilyen esetekben a PPS EU vagy az Edenred mindenképp haladéktalanul tájékoztatja a Vállalatot a Változásokról.

12. A felelősség korlátozása
12.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, illetve egyébként sem terheli felelősség a másik Féllel szemben, amennyiben az adott Fél a másik Fél hanyagsága miatt vagy azért nem teljesítette a kötelezettségeit, mert a másik Fél nem teljesítette a jelen EMPS Megállapodás alapján őt terhelő kötelezettségeket. Ha az ilyen körülmény a jelen Megállapodás alapján az adott Fél által betartandó időtartamra vagy határidőre nézve áll fenn, az időtartam ennek megfelelően meghosszabbodik.
12.2. Amennyiben a Vállalat olyan technikai okok miatt, amelyért a PPS EU vagy az Edenred felelős, nem tud belépni a Vállalati portálra (ha van) vagy nem tudja használni Vállalati számláját, a PPS EU vagy Edenred felelőssége a technikai problémák kezelésére korlátozódik.
12.3. A PPS EU és az Edenred a jelen Megállapodás alapján semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy következményi veszteségért nem felelős a Vállalat irányában, ideértve a bevétel elmaradását, használat kiesését, adatvesztést, elmaradt hasznot, üzleti lehetőségek vagy ügyfelek elvesztését, cégérték vagy hírnév elvesztését vagy a jelen EMPS Megállapodásból eredő vagy ahhoz bármilyen módon kapcsolódó gazdasági előny bármely okból történő elvesztését.
12.4. A Vállalat tudomásul veszi, hogy a jelen EMPS Megállapodással kapcsolatos felelősségünk (származzon az szerződéses, szerződésen kívüli károkozásból (beleértve a hanyagságot), törvényi kötelezettség megszegéséből, illetve egyéb okból) az alábbi kivételekkel és korlátozásokkal érvényes:
12.4.1. A PPS EU nem felel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet a Kártyabirtokos vagy a Vállalathoz kötődő más személy Portálhoz való jogosulatlan hozzáférésre okozott;
12.4.2. Sem a PPS EU, sem az Edenred nem felel azért, ha a Kártyabirtokosok törvénytelenül vagy jogosulatlanul használják a Kártyákat;
12.4.3. A PPS EU nem felel a Vállalat és a Kártyabirtokos között a Kártyák használatával kapcsolatban felmerült vitákért;
12.4.4. A PPS EU nem vállal felelősséget semmilyen, általa elháríthatatlan okból (beleértve, de nem kizárólag a fedezethiányból és/vagy a hálózati szolgáltatások, illetve az adatfeldolgozó rendszerek hibáiból) közvetlenül vagy közvetetten bekövetkező mulasztásért;
12.4.5. Ha a Kártya a PPS EU mulasztása miatt hibás, felelősségünk a Kártya kicserélésére korlátozódik;
12.4.6. A jelen Megállapodás semmilyen rendelkezése nem zárhatja ki vagy korlátozhatja a hanyagságunk vagy csalásunk folytán bekövetkezett halálesetekkel, illetve személyi sérülésekkel kapcsolatos felelősségünket, valamint az olyan felelősségünket, amely a vonatkozó fizetési és elektronikus pénz előírások alapján jogszerűen nem kizárható;
12.4.7. A törvényben és jogszabályokban foglalt, illetve egyéb jellegű feltételeket, jótállást és szavatosságokat a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárjuk;
12.4.8. A jelen 12. pontban kikötött felelősségkizárások és -korlátozások a PPS EU kapcsolt vállalkozásai, így például az Edenred, a MasterCard és más beszállítók, vállalkozók, ügynökök, forgalmazók és ezek érintett kapcsolt vállalkozásai Vállalat felé fennálló mindennemű, a jelen Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő felelősségére is vonatkoznak.
12.5. A Vállalat felelős minden olyan követelésért, veszteségért, költségért, kötelezettségért, kárért, bírságért, büntetésért és más összegért – és köteles ezektől a PPS EU-t és az Edenredet mentesíteni és helyettük helytállni – amely a következők nyomán bármely módon felmerül: (1) a Vállalat nem tartja be a jelen EMPS Megállapodás, Program ÁSZF rendelkezéseit, az Edenred által adott instrukciókat és/vagy a Szabályozott szolgáltatások, a Kártyák, a Portál vagy azok funkció használatával vagy azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely biztonsági előírást, és (2) a Vállalat vagy valamely Kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban pénzügyi bűncselekményt követ el.

13. Csalásokért való felelősség
13.1. A Vállalat tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalatot terheli felelősség minden olyan költségért, veszteségért, kötelezettségért és kiadásért – és köteles ezektől a PPS EU-t és az Edenredet mentesíteni és helyettük ezekért helytállni –, amely a PPS EU-nál vagy az Edenrednél a Programmal kapcsolatban az alább felsorolt személyek által elkövetett csalás miatt merül fel: (i) a Vállalat személyzetének bármely tagja(i); vagy (ii) a Vállalat bármely ügyfele, kiskereskedelmi partnere, megbízottja vagy alvállalkozója; vagy (iii) bármely Kártyabirtokos; (iv) a Vállalati rendszereken keresztül (feltéve, hogy a csalást nem a PPS EU, az Edenred vagy a Mastercard személyzetének tagja követi el); vagy (v) valamely Kártya szándékolt vagy nem szándékolt címzettje, ha a Vállalat hanyagul járt el.
13.2. A Vállalat kötelezi magát, hogy haladéktalanul értesíti a PPS EU-t vagy az Edenredet, ha csalásról szerez tudomást. A Felek együttműködnek, és megtesznek minden üzletileg észszerű intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék a csalás megismétlődését.
13.3. Amennyiben a PPS EU-nak ki kell vizsgálnia egy Kártyás Tranzakciót, akkor a Vállalat együttműködik a PPS EU-val, a rendőrséggel vagy szükség szerint más hivatalos szervvel, és gondoskodik róla, hogy az érintett Kártyabirtokosok is együttműködjenek.
13.4. A Vállalat felel a csalás következtében a PPS EU és az Edenred által elszenvedett valamennyi kárért, és a PPS EU vagy az Edenred számlájának kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül köteles azt megtéríteni a PPS EU vagy (esettől függően) az Edenred részére.

14. Jogszabályok, megfelelés és biztonság
14.1. A Vállalat tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Program és a Szabályozott szolgáltatások nyújtása a Jogi, szabályozói és fizetési hálózati előírásoknak megfelelően történik. A Vállalat kötelezi magát, hogy a PPS EU vagy az Edenred által közölt minden olyan útmutatást teljesít, amely ahhoz szükséges, hogy a PPS EU és az Edenred be tudja tartani a rájuk vonatkozó Jogi, szabályozói vagy fizetési hálózati előírásokat.
14.2. Mindegyik Fél a bevált iparági gyakorlatnak megfelelően védi rendszerei biztonságát, és a biztonság sérüléséről az elvárható legrövidebb időn belül értesíti a másik Felet.
14.3. Ha a Kártya elveszik, ellopják, csalás gyanúja áll fenn vagy sérül a Kártyainformációk bizalmassága, a Vállalat köteles az Edenredet haladéktalanul értesíteni és a Kártya azonnali letiltását kérni.
14.4. Ha a Vállalat a Program céljából hozzáférést kapott Vállalati portálhoz, a Vállalat köteles haladéktalanul értesíteni az Edenredet, ha a hitelesítő adatokat ellopják, azok elvesznek, sérül a bizalmasság, a működés veszélybe kerül, vagy ha vissza kíván vonni valamely hozzáférést.
14.5. A fentieknek megfelelően a Vállalat a Vállalati portál használatával haladéktalanul bejelenti a PPS EU vagy az Edenred számára, ha a Kártyabirtokos a Kártya elvesztéséről, ellopásáról vagy csalárd használatáról számol be. A PPS EU korlátozhatja vagy megtagadhatja a Kártya használatának engedélyezését, ha a Kártya használata a jelen EMPS Megállapodás megszegéséhez vezet vagy vezethet, vagy ha a PPS EU alapos okkal feltételezi, hogy a Vállalat, a Kártyabirtokos vagy harmadik fél a Kártyával kapcsolatos csalást vagy más visszaélést követett el vagy készül elkövetni.
14.6. A fenti bejelentést a PPS EU vagy az Edenred részére az Egyedi szerződésben vagy a Program ÁSZF-ben leírt eljárás szerint kell megtenni.
14.7. A Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a PPS EU és az Edenred semmilyen körülmények között nem felel a Kártya letiltásának vagy a Vállalati portálra való belépés visszavonásának következményeiért, amennyiben a letiltás vagy visszavonás a Vállalat utasítására történik.

15. Adatvédelem
15.1. A jelen pont értelmezésében a „Személyes adat”, „Adatkezelő”, „Adatfeldolgozó”, „Adatfeldolgozás”, „Érintett”, „Adatvédelmi incidens” és „Felügyeleti hatóság” kifejezések a GDPR 4. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

15.2. A jelen pont célja azon feltételek meghatározása, amelyek mentén a Felek Személyes adatokat osztanak meg egymással azért, hogy a PPS EU és az Edenred jelen EMPS Megállapodásban foglalt szolgáltatásokat tudja nyújtani (a továbbiakban: „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások nyújtása keretében a PPS EU-nak és az Edenrednek hozzá kell férnie a Vállalat és a Kártyabirtokosok, valamint az Edenred megoldások végfelhasználóinak személyes adataihoz, úgymint személyes adatokhoz, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokhoz, tranzakciós adatokhoz (a továbbiakban: „Személyes adat”), és ezeket kezelnie kell.

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Személyes adatok EMPS Megállapodásban foglalt Szolgáltatásokkal kapcsolatban történő Kezelése tekintetében mind az Edenred, mind a Vállalat Adatkezelőnek minősül. Ezen belül az Edenred attól a pillanattól fogva jár el Adatkezelőként, amikor megkapja a Vállalattól a Személyes adatokat. Mindegyik Fél köteles betartani a GDPR-ban, illetve annak rendelkezéseit átültető egyéb vonatkozó jogszabályban/előírásban (a továbbiakban: „Adatvédelmi jogszabály”) foglalt, a jelen EMPS Megállapodás keretében kezelt Személyes adatokra vonatkozó kötelezettségeit.

15.4. Az Edenred és közvetítőjén keresztül a PPS EU kizárólag az EMPS Megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából vagy a Vállalat által írásban közölt más célra használja fel a Személyes adatokat. Az Edenred tájékoztatja a Vállalatot, amennyiben véleménye szerint fennáll a kockázata, hogy a Vállalat által adott valamely utasítás az Adatvédelmi jogszabályok megsértéséhez vezethet. Amennyiben az Edenred vagy a PPS EU bármely más célból kifolyólag akarja kezelni a Személyes adatokat, ők felelősek az adott Adatkezelés jogszerűségéért és azért, hogy az Adatvédelmi jogszabályok minden előírásának megfeleljenek.

15.5. Mindegyik Fél köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket bevezetni és fenntartani, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelés megfeleljen az Adatvédelmi jogszabályok előírásainak, és biztosítják továbbá az Érintettek jogainak védelmét. Mindegyik Fél olvasható formában, a GDPR 30. cikkének megfelelően nyilvántartást vezet a másik Fél nevében végzett Adatkezelési tevékenységekről.

15.6. A Felek mindegyike kijelenti, hogy kizárólagosan felel azért, hogy az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az Érintetteket az adott Fél Adatkezelési tevékenységeiről. Az Edenred és a PPS EU jogosult a Vállalat közreműködésére támaszkodni annak biztosítása érdekében, hogy az Érintettek a megfelelő időben megkapják az előírt tájékoztatást. Ennek megfelelően a Vállalat szavatolja a PPS EU és az Edenred felé, hogy (a) az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Kártyabirtokos ÁSZF vagy más végfelhasználói megállapodás megküldése útján tájékoztatta az Érintetteket a Személyes adatkezelés jellemzőiről, és (b) a személyes adatok Edenrednek való megküldése előtt beszerezte az Érintettek előzetes hozzájárulását vagy az Érintettek nem tiltakoztak az adott Adatkezelés ellen. A Vállalat azt is szavatolja, hogy releváns, pontos és naprakész adatokat ad át a PPS EU és/vagy az Edenred számára. Ennek megfelelően a Vállalat köteles megvédeni a PPS EU-t és az Edenredet és helyettük helytállni minden olyan követelés kapcsán, ami annak nyomán merül fel, hogy a Vállalat jogosulatlanul továbbított Személyes adatot a PPS EU vagy az Edenred részére.

15.7. Az Edenred a Kártyabirtokos ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően felelős az Érintettekkel szemben, és köteles válaszolni az Edenred által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos, őket jogszabály alapján megillető adatvédelmi jogok gyakorlása esetén, ideértve az adatokhoz való hozzáférés jogát, az adatok helyesbítéséhez való jogot, a Személyes adatok használata elleni tiltakozás jogát, stb.

15.8. Mindegyik Fél saját költségére a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Személyes adat kezeléséből eredő kockázathoz mérten megfelelő szintű védelmet nyújtó technikai és szervezési intézkedéseket vezet be és tart fenn, amelyek védik az adatokat különösen a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Az Edenred és a PPS EU Személyes adatot kizárólag azon munkavállalóival és megbízottaival közöl, akiknek a Szolgáltatások teljesítése érdekében van erre szükségük, és akik betartják a titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeket, vagy rájuk jogszabály alapján megfelelő titoktartási kötelezettség vonatkozik.

15.9. Mindegyik Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet, amennyiben a PPS EU vagy az Edenred által nyújtott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Adatvédelmi incidensről szerez tudomást. Az, hogy melyik Fél feladata az Adatvédelmi incidens felügyeleti hatósághoz való bejelentése és/vagy az adott esetnek megfelelően melyik Fél feladata az Érintettek tájékoztatása, attól függ, hogy az Adatvédelmi incidens melyik Adatkezelést érinti. A Feleknek minden esetben jóhiszeműen együtt kell működniük az ügy kezelése és az Érintettekre gyakorolt lehetséges következmények mérséklése érdekében.

15.10. Az Edenred és a PPS EU vállalja, hogy a Vállalat előzetes írásos kérésére együttműködik a Vállalattal, és észszerű időn belül megad a Vállalat számára minden olyan információt, amely igazolja, hogy a PPS EU és az Edenred betartja a jelen pontban foglalt és általában az Adatvédelmi jogszabályok alapján őket terhelő kötelezettségeket.

15.11. A Vállalat kifejezetten engedélyezi az Edenred és a PPS EU számára, hogy a Szolgáltatás nyújtása keretében a Személyes adatokhoz kapcsolódó bármely kötelezettségüket alvállalkozásba adják. Alvállalkozásba adás esetén az Edenred és a PPS EU szavatolja, hogy (a) kötelezi az adatfeldolgozót az Adatvédelmi jogszabályok betartására, (b) felelős marad az alvállalkozásba adott kötelezettségek teljesítéséért, (c) írásos kérésre átadja a Vállalatnak az adatfeldolgozók listáját. A Vállalat azt is kifejezetten engedélyezi az Edenred és a PPS EU számára, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokat az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően (pl. a vonatkozó uniós mintaszerződés vagy más kötelező dokumentum aláírásával) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítsa.

15.12. A Szolgáltatásnyújtás végeztével az Edenred és a PPS EU a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos Személyes adatokat – azok minden másolatával és kivonatával együtt – törli, vagy minden kezelt Személyes adatot visszajuttat a Vállalatnak és/vagy az Érintetteknek, és törli azok másolatait és kivonatait. A fentiektől függetlenül az Edenred és a PPS EU jogosult a Személyes adatok másolatát megőrizni, ha ezt vonatkozó jogszabály írja elő, ha a Személyes adatot valamilyen más célból jogszerűen kezel, vagy ha ez a jelen Megállapodás alapján őt megillető jog védelméhez vagy érvényesítéséhez (pl. jogi eljárások, hatósági ellenőrzések vagy hasonlók keretében) szükséges lehet.

16. Díjak
16.1. A Programhoz kapcsolódó díjak és költségek közvetlenül az Egyedi szerződésben, a Program ÁSZF-ben és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben kerülnek szabályozásra.

17. Felmondás és felfüggesztés
17.1. A PPS EU bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást:
17.1.1. azonnali hatállyal, ha a Vállalat vagy valamely Kártyabirtokos megszegte a jelen Megállapodást; vagy
17.1.2. ha joggal feltételezi, hogy a Vállalat vagy egy Kártyabirtokos a Kártyát hanyag, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozik használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt a PPS EU nem tudja tovább folytatni a Tranzakciók feldolgozását.

17.2. A PPS EU két (2) hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást.

17.3. A PPS EU bármikor azonnali hatállyal felfüggesztheti a Kártyát (a mulasztás vagy kockázat megszüntetéséig vagy a Megállapodás felmondásáig), ha:
17.3.1. tudomására jut, hogy a Vállalatról vagy egy Kártyabirtokosról neki szolgáltatott valamely információ helytelen volt; vagy
17.3.2. egy Tranzakciót elegendő Egyenleg hiányában elutasítottak;
17.3.3. a Vállalat vagy valamely Kártyabirtokos megszegte a jelen Megállapodást, vagy
17.3.4. a PPS EU észszerű véleménye szerint ez csalás vagy pénzügyi bűncselekmény kockázatának megszüntetéséhez és/vagy csökkentéséhez szükséges; vagy
17.3.5. ha a PPS EU joggal feltételezi, hogy a Vállalat vagy egy Kártyabirtokos a Kártyát hanyag, csalárd módon vagy jogellenes célokra használta vagy szándékozik használni, vagy ha harmadik felek eljárása miatt nem tudja tovább folytatni a Tranzakciók feldolgozását.

17.4. Amennyiben az EMPS Megállapodás megszűnése után derül ki, hogy a Kártyán további díjak és/vagy költségek merültek fel, a Vállalat köteles a PPS EU vagy az Edenred számára a Megállapodás megszűnése előtt vagy azt követően a Kártyáról felvett minden összeget vagy a Kártyára érvényesen ráterhelt díjat és/vagy költséget visszafizetni. Az PPS EU vagy az Edenred számlát küld, amelyet a Vállalatnak 14 napon belül rendeznie kell. Amennyiben a Vállalat az összeget a PPS EU-tól vagy az Edenredtől kapott számla kézhezvételétől számított 14 napon belül nem fizeti meg, úgy a PPS EU vagy az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy megtegyen minden, a kintlévőségei behajtásához szükséges intézkedést, a jogi lépéseket is beleértve.

18. Visszatérítés
18.1. A jelen EMPS Megállapodás megszűnésekor a Vállalat minden egyes kártya tekintetében kérheti a Kártyáján vagy a Főszámlán rendelkezésre álló összegek visszatérítését.

18.2. Az Egyenleg visszatérítését a Vállalat kizárólag a Portálon keresztül vagy írásban, az Egyedi szerződésben és a Program ÁSZF-ben foglalt eljárást követve kezdeményezheti. A visszatérítés során észszerű mértékű díjak számíthatók fel a Kártyabirtokos ÁSZF-ben és az Egyedi szerződésben foglaltak szerint.

18.3. A visszatérítés a Vállalat által megjelölt bankszámlára történik. A PPS EU és az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy a bankszámlára való utalás előtt meggyőződjön arról, hogy a bankszámla valóban a Vállalathoz tartozik-e. A vonatkozó jogszabályok betartása érdekében a visszatérítés előtt a Vállalattól bizonyos információk megadását kérhetik.

18.4. Az összegek a Portálon vagy egyéb vonatkozó eljárásrendben feltüntetett feltételek szerint és határidőben kerülnek átutalásra a megjelölt bankszámlára.

18.5. Biztonsági okokból, vagy az Irányadó jogszabályoknak – és ezen belül a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályoknak – való megfelelés érdekében a PPS EU vagy az Edenred megtagadhatja a visszatérítés teljesítését, illetve dönthet annak visszatartása vagy késleltetése mellett.

19. Panaszkezelési eljárás
19.1. A panaszok kezelése a Program ÁSZF-ben foglalt eljárás szerint történik.

20. Általános rendelkezések
20.1. Ha a PPS EU vagy az Edenred késlekedik a jelen Megállapodásban részére biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásával, vagy azzal nem él, az nem értelmezhető az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, és nem zárja ki azok későbbi gyakorlását.

20.2. Ha a jelen Megállapodás valamely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek minősül, a fennmaradó rendelkezések hatálya és érvényessége teljes mértékben fennmarad.

20.3. A Vállalat nem jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogai és/vagy hasznai engedményezésére vagy átruházására, és kizárólag a Vállalat minősül a Megállapodásban részes félnek. A Vállalat felelőssége a Kártyabirtokosok részére kibocsátott összes Kártya törléséig, ill. lejáratáig, valamint a jelen Megállapodás értelmében fizetendő minden összeg maradéktalan megfizetéséig fennáll. A PPS EU a Vállalat előzetes írásos értesítése nélkül is bármikor átruházhatja jogait és hasznait. A PPS EU a jelen Megállapodás keretében fennálló bármely kötelezettségét alvállalkozásba adhatja.

20.4. Semmilyen, a jelen Megállapodásban nem részes harmadik fél nem jogosult a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések kikényszerítésére, azzal a kivétellel, hogy az Edenred és a Mastercard, valamint kapcsolt vállalkozásaik kikényszeríthetik a jelen Megállapodás számukra valamilyen hasznot vagy jogot biztosító bármely rendelkezését.

20.5. A jelen Megállapodásra, valamint annak értelmezésére a belga jog az irányadó, és a Felek alávetik magukat a belga bíróságok (francia tanácsok) kizárólagos joghatóságának.

20.6. A Megállapodás magyar nyelven készült.

21. Elérhetőségek
21.1.1. A PPS EU elérhetősége: PPSEUCustomerContact@prepaysolutions.com
21.1.2. Az Edenred elérhetősége: ugyfelszolgalat-HU@edenred.com

 

Kártyafeltöltés – megrendelő állomány adattartalma:
• Kártyabirtokos családi neve
• Kártyabirtokos utóneve
• Kártya szériaszáma
• Kártyafeltöltési érték

Az Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/hivatalos levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszám: 01-09-266926, elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com és dpo.hungary@edenred.com; adatvédelmi tisztviselő (DPO): Zuzana Dubská, elérhetősége: zuzana.dubska@edenred.com; adatkezeléssel kapcsolatos információk a honlapon: https://adatvedelem.edenred.hu/adatkezelesi-tajekoztato/; telefonszám: +36 1 413 3333, továbbiakban: Programgazda) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybevevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1. Adatkezelés bemutatása


A Programgazda jogi és természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél) részére szolgáltatásokat nyújt, melynek keretében a PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium; továbbiakban: Kibocsátó) és a Programgazda az Ügyfelek által megjelölt természetes személyek részére (továbbiakban: Kártyabirtokos/Érintett) nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott plasztikkártyát biztosít, mely Kártya a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható.

A Kibocsátó és a Programgazda kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ennek érdekében mindenkor ügyelnek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési tájékoztató információt nyújt többek között a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásának nyújtása, valamint a reklámcélú adatkezelés során történő személyes adatok kezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken az Érintett választ kaphat a Kibocsátó és a Programgazda adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos kérdéseire is.

Programgazda Ügyfél részére nyújtott Szoltáltatásával kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Az Ügyfél ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése: a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézés
Adatkezelés jogalapja Érintett érdekeit szolgáló szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig).
Adatfeldolgozók PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium)

adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos Szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja A Kártyabirtokos ÁSZF-be foglalt Szolgáltatások teljesítése
Adatkezelés jogalapja A Kibocsátó és a Kártyabirtokos közötti Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; kártyán szereplő név (max. 21 karakter); születési idő; állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; tranzakció adatai, külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely; számlatörténet; Érintett munkahelye; Érintett számlaszáma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljes időtartama és annak megszűnését követő 6 év (Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig)
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.)

adatfeldolgozás célja: az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás

Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)

adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24.)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

Kibocsátó ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Kibocsátó
Adatkezelés célja Ügyfél-átvilágítási és ügyfél azonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és Pmt. 7-11.§
Kezelt adatok köre Érintett (képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata;az Ügyfél adatai, akit az Érintett képvisel

Érintett (tényleges tulajdonos) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett tulajdonában lévő Ügyfélre vonatkozó adatok

Érintett (Kártyabirtokos) családi neve; Érintett utóneve; Érintett születési családi neve; Érintett születési utóneve; Érintett állampolgársága; Érintett születési helye és ideje; Érintett anyja születési neve; Érintett lakcíme (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám), ennek hiányában tartózkodási helye (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám); Érintett azonosító okmányának típusa; Érintett azonosító okmányának száma; Érintett képmása; Érintett okmányainak másolata

Adatkezelés időtartama Edenred Kártya Szolgáltatás megszűnését követő 8 év
Adatfeldolgozók Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),

adatfeldolgozás célja:az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés.

Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetés, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység

 

Programgazdának a marketing és reklámtevékenységével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelő Programgazda
Adatkezelés célja Marketing- és reklámüzenetek küldése a Kártyabirtokos részére
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].
A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre Érintett családi neve; Érintett utóneve; Érintett e-mail-címe; Érintett mobiltelefonszáma
Adatkezelés időtartama Hozzájárulás visszavonásáig
Adatfeldolgozók Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Az összefoglalók csak a könnyebb áttekintést szolgálják, kérjük, olvassa el a teljes tájékoztatót.

2. Fogalmak


A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Edenred Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Kártyabirtokos ÁSZF-ben használt fogalmakkal. Az Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése érdekében néhány fogalmat megismételünk az alábbiakban:

2.1.1. Edenred Kártya vagy Kártya: olyan, nem átruházható, PIN-kóddal védett, mágnescsíkkal ellátott plasztikkártya, amelyen Elektronikus Pénz kerül nyilvántartásba vételre, amelynek ellentételezése az Ügyfél által előzetesen a Kibocsátó részére e kártyához kapcsolódóan átutalt összeg, és amely a Kártyaelfogadó által értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének vagy annak egy részének megfizetésére használható. A Kártyára vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a Társkártyára is.

2.1.2. Edenred Kártya Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya forgalomba hozatalával és felhasználásával összefüggésben a Kártyabirtokos ÁSZF szerint a Kártyabirtokos részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.3. Elektronikus Pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

2.1.4. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a Belga Adatvédelmi Hatóság (Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit, APD-GBA)

2.1.5. Kártyabirtokos: az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személy, aki részére a Kártya használatra átadásra kerül, és aki a Kártyabirtokos ÁSZF-et magára nézve elfogadja.

2.1.6. Kártyaelfogadó vagy Elfogadóhely: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyát a Kártyabirtokosoktól (vagy Társkártyabirtokostól) áru adásvétele vagy szolgáltatásnyújtás esetén elfogadja, és ahol a kártyaelfogadást a Programgazda technikailag lehetővé tette, továbbá aki kihelyezte a Mastercard vagy Edenred Elfogadóhely Matricát.

2.1.7. Kibocsátó: a PPS EU SA, Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek az elérhetősége 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.

2.1.8. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.

2.1.9. Szolgáltatás: a Programgazda által a Kártya feltöltésével és felhasználásával összefüggésben a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.

2.1.10. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Kártyát nyújtja.

3. Érintett
Az Érintettek közé tartoznak a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait megrendelő jogi és természetes személyek (Ügyfél) képviselői, meghatalmazottai, rendelkezésre jogosultjai, Ügyfél tényleges tulajdonosa és az Ügyfél által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személyek (Kártyabirtokos), és – erre irányuló külön megrendelés esetén – a Társkártyabirtokosok (továbbiakban: Érintett).


Az Érintettek közé tartoznak a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait megrendelő jogi és természetes személyek (Ügyfél) által a Kártya használatára jogosultnak ítélt természetes személyek (Kártyabirtokos), és – erre irányuló külön megrendelés esetén – a Társkártyabirtokosok (továbbiakban: Érintett).

4. A személyes adatok Kibocsátó és Programgazda általi megismerésének forrásai

A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett személyes adatainak egy részét – a szolgáltatás sajátosságaira tekintettel – nem közvetlenül az Érintettől, hanem az Ügyféltől adattovábbítás útján szerzi be az Ügyfél általi Megrendeléssel egyidejűleg. Azonban a Kibocsátó a Kártya használatakor, valamint az ügyfél-átvilágítás és azonosítás során közvetlenül az Érintettől is kér olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez és a Kártyával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, míg a Megrendelés leadásához nem szükségesek.

5. Adatkezelés jogalapja


5.1. A Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Programgazda és az Ügyfél között – az Érintett munkavállalók részére megrendelt kártyák tekintetében – létrejött szerződés (Ügyfél ÁSZF) alapján az Érintett érdekét szolgáló szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.2. Kibocsátónak a Kártyabirtokos részére nyújtott Edenred Kártya Szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatkezelés jogalapja a Kibocsátó és az Érintett között létrejött szerződés (Kártyabirtokos ÁSZF) teljesítése: a Kártya aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyához való rendelése, feltöltése, használata, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, a tranzakciók feldolgozása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Érintett nem adja meg a Kibocsátónak az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a Kibocsátó és a Programgazda szolgáltatásait. A Kibocsátó és az Érintett közötti ÁSZF-el kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Kibocsátó az adatkezelő.

5.3. Kibocsátónak a Kártyabirtokosok ügyfél-átvilágítással és ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pm.t) 7-11. §]. Az ügyfél-átvilágítással és az ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Kibocsátó.

5.4. Programgazda reklám küldése céljából történő adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]. Érintett a reklám küldéséhez adott hozzájárulását Programgazda honlapján vagy az Edenred mobilalkalmazásában teheti meg.

6. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama


6.1. Az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.1.1. Programgazda mint adatkezelő az Ügyfél ÁSZF teljesítése, azaz az Ügyfél részére történő Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– feltöltendő összeg
– kártya szériaszáma
– Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és e-mail-címe

6.1.2. Programgazda mint adatkezelő a személyes adatokat a kártyafeltöltéssel és -használattal kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben kezeli.

6.1.3. Programgazda az Ügyfél ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.2. A Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.2.1. Kibocsátó mint adatkezelő a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése, azaz a Kártyabirtokos részére történő Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– kártyán szereplő név (max. 21 karakter)
– születési idő
– állandó lakcím (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám)
– levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől (irányítószám, város, közterület neve, közterület jellege, házszám)
– Érintett e-mail-címe
– Érintett mobiltelefonszáma
– feltöltendő összege
– kártya szériaszáma
– tranzakció adatai
– külföldi Érintett esetén magyarországi tartózkodási hely
– számlatörténet
– Érintett munkahelye
– Érintett számlaszáma

6.2.2. Kibocsátó a Kártyabirtokos ÁSZF teljesítése céljának megvalósításához szükséges időtartamig, azaz a Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 6 évig (Ederned Kártya Szolgáltatással kapcsolatos esetleges követelések elévüléséig) kezeli az Érintett adatait.

6.3. Ügyfél-átvilágítás és ügyfél-azonosítás céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.3.1. A Kibocsátó a jogi kötelezettségének (ügyfél-átvilágítás és ügyfél-azonosítás) teljesítése céljából az alábbi adatokat kezeli:

Érintett (képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult) esetében:

– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett anyja születési neve
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett azonosító okmányának típusa
– Érintett azonosító okmányának száma
– Érintett képmása
– Érintett okmányainak másolata
– Ügyfél adatai, akit az Érintett képvisel

Érintett (tényleges tulajdonos esetében)
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett tulajdonában lévő Ügyfélre vonatkozó adatok

Érintett (kártyabirtokos esetében)
– Érintett családi neve
– Érintett utóneve
– Érintett születési családi neve
– Érintett születési utóneve
– Érintett állampolgársága
– Érintett születési helye és ideje
– Érintett anyja születési neve
– Érintett lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
– Érintett azonosító okmányának típusa
– Érintett azonosító okmányának száma
– Érintett képmása
– Érintett okmányainak másolata

6.3.2. Kibocsátó a jogi kötelezettségének teljesítése céljához szükséges időtartamig, azaz az Edenred Kártya Szolgáltatás teljes időtartamáig és annak megszűnését követő 8 évig kezeli az Érintett adatait.

6.4. Marketing és reklámtevékenység céljából kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

6.4.1. Reklámcélú adatkezelés során Programgazda a saját, valamint az Edenred csoport és az Elfogadóhelyek termékeivel, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, továbbá az esetleges akciókkal összefüggésben az Érintett hozzájárulása alapján az Érintettnek reklámot küld telefonos úton (SMS) vagy elektronikus levelek, illetve push notifications (mobilkészülékeken felugró üzenetek) útján.

6.4.2. Ennek érdekében kezeli az alábbi adatokat:
– Érintett családi neve;
– Érintett utóneve;
– Érintett e-mail címe;
– Érintett mobiltelefonszáma;

6.4.3. Programgazda a reklám küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

6.4.4. Programgazda a reklám küldéséhez az Érintett által adott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével tudja megadni. Hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a megadott e-mail-címére küldött marketinglevél alján található leiratkozó link segítségével.

7. Adatfeldolgozás


A Kibocsátó és a Programgazda az Érintett adatait a Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében és ahhoz szükséges mértékben, a kártyahasználattal összefüggésben, az Edenred cégcsoport tagjai és szerződött partnerei (beleértve magánszemélyeket is) részére átadja adatfeldolgozásra.

7.1. A Szolgáltatás és az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásának teljesítése érdekében, valamint a marketing és reklámcélú tevékenység végzéséhez szükségesen igénybevett, a Kibocsátó és a Programgazda szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók:

 • Edenred Magyarország Kft.: (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.),
  adatfeldolgozás célja: az ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettség teljesítésében való közreműködés, az Edenred Kártya Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerek üzemeltetése és támogatásnyújtás
 • PPS EU SA (Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium)
  adatfeldolgozás célja: kártyaegyenlegek kezelése, kártyatranzakciók autorizációja, online egyenleglekérdezés, a Kártyák kibocsátása és aktiválása, az erre a célra rendelt e-money kártyára való feltöltés, adatokhoz (pl., számlatörténet, rendelkezésre álló egyenleg) való hozzáférés biztosítása, tranzakciók feldolgozása
 • Programing Pool Romania (székhely: Strada Transilvaniei 18A, Baia Mare, Románia)
  adatfeldolgozás célja: kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat segítő szoftverek biztosítása, IT support
 • Y-Collective Kft. (székhely: 7628 Pécs, Arany János u. 24., Magyarország)
  adatfeldolgozás célja: extranet üzemeltetése, kártyamegrendelések feldolgozása, weboldal üzemeltetése, Edenred mobilalkalmazás üzemeltetése, IT support tevékenység
 • Y-Shift Kft. (székhely: 7636 Pécs, Neumann János utca 24., Magyarország)
  adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés.
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)
  adatfeldolgozás célja: reklámcélú adatkezelés – hírlevelek kiküldése, az Edenred Kártya Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek (rendszerüzenetek, ÁSZF módosítás, Edenred mobilalkalmazás frissítés) kiküldése

8. Adattovábbítás harmadik országba


A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja alapán általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával megfelelő garanciákat biztosít a személyes adatok továbbításához.

9. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak


9.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor a Kibocsátó és a Programgazda törli az Érintett adatait.

9.2. A Kibocsátó és a Programgazda gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében, biztosítja továbbá, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

9.3. A Kibocsátó és a Programgazda az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen, és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

9.4. A személyes adatok megismerésére jogosult a Kibocsátó és a Programgazda, a Kibocsátó és a Programgazda olyan munkakörben alkalmazott munkavállalói, akik a kártyahasználattal összefüggő ügyeket intézik, az Edenred cégcsoport tagjai, valamint a Kibocsátó és a Programgazda szerződő partnerei.

9.5. A Kibocsátó és a Programgazda biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljes körű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként a Kibocsátó és a Programgazda vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

____________________________________
² Az Edenred csoport mindenkori tagjai a www.edenred.hu oldalon érhetőek el.
³ Az Edenred jogosult a szolgáltatás nyújtása során bármikor, egyoldalúan más adatkezelőket igénybe venni. Az adatkezelők mindenkori listája a www.edenredkartya.hu weboldalon érhető el.

 

10. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek


10.1. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton a Kibocsátó és a Programgazda tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
– arról, hogy Érintett mely személyes adatait kezelik,
– az adatkezelés céljairól,
– azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatok átadásra kerülnek,
– az adatkezelés időtartamáról,
– a jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

10.2. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/) – kérelmével a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelmet egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor a Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a kérelemről érintett adatot továbbította.

10.3. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

10.4. Az Érintett kérésének megfelelően a személyes adata módosításra, pontosításra kerül. A személyes adatok helyesbítésére egyébként a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít a Kibocsátó és/vagy a Programgazda [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett hozzáférési jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához elektronikus úton benyújtható űrlap kitöltésével (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/).

10.5. Az Érintett kérelmére a Kibocsátó és/vagy a Programgazda törli az Érintett személyes adatát. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, a Kibocsátó és/vagy a Programgazdára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek a személyes adatok. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

10.6. Az Érintett részére történő reklám közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett nevét és minden egyéb személyes adatát a Programgazda haladéktalanul törli a nyilvántartásból, és az Érintett részére a továbbiakban nem küld reklámot. A visszavonó nyilatkozattal kapcsolatban az Érintett elektronikus úton – űrlap kitöltésével – fordulhat a Kibocsátóhoz és/vagy a Programgazdához (https://adatvedelem.edenred.hu/erintetti-joggyakorlas-urlap/),továbbá a Programgazda honlapján, valamint az Edenred mobilalkalmazásban is lehetőség van a hozzájárulás visszavonására [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.7. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg a Kibocsátó és/vagy a Programgazda ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
– ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
– ha a Kibocsátónak és/vagy a Programgazdának már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli az Érintett személyes adatait. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról a Programgazda és/vagy a Kibocsátó az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

10.8. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően a Kibocsátó és/vagy a Programgazda biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

10.9. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.10. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben a Kibocsátó és/vagy a Programgazda adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

10.11. A Kibocsátó és/vagy a Programgazda fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10.12. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy a Kibocsátó és/vagy a Programgazda jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A

10.12.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
– postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
– e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– telefonszám: +36 (1) 391 1400
– honlap címe: http://www.naih.hu.

10.12.2. A Belga Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Autorité de la protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

– postacím: Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles – Brussel, Belgium
– e-mail-cím: contact@apd-gba.be
– telefonszám: +32 2 274 48 00
– honlap címe: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

10.13. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Kibocsátó és/vagy a Programgazda megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

11. Egyéb rendelkezések


11.1. Amennyiben Programgazda módosítja az ÁSZF-et és ez érinti az Adatkezelési tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el, illetve az Érintett által megadott e-mail-címre továbbítja a módosított tájékoztatót annak érdekében, hogy az Érintett megismerhesse azt.

11.2. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

11.3. Ha a Kibocsátó és/vagy a Programgazda más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.

Hatályos: 2023. május 1. napjától

Amely létrejött egyrészről az Edenred Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., Cg.: 01-09-266926, adószám: 10884979-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164130-00800005, a továbbiakban: Edenred),

másrészről azon természetes vagy jogi személy között (a továbbiakban: Ügyfél), aki a Kártyabirtokos részére az Edenred Cafeteria Kártyát nyújtja.

TEKINTETTEL ARRA, HOGY:

Az Edenred és az Ügyfél szerződő feleknek (a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél) minősülnek az Edenred Cafeteria Kártya szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek az Edenred Cafeteria Kártyák megrendelésére, szállítására és felhasználására az Ügyfelek tekintetében (a továbbiakban: “ÁSZF”) szerint, a jelen Megállapodás az ÁSZF azon módosításának hatálybalépésétől hatályos, amelynek a jelen Megállapodás a mellékletét képezi.

A Felek megállapodnak annak érdekében, hogy megfeleljenek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR).

Jelen Megállapodás alkalmazásakor a “Személyes adat”, az “Adatkezelő”, az “Adatfeldolgozó”, az “Adatkezelés”, az “Érintett” és az “Adatvédelmi incidens” a GDPR 4. cikkében szereplő fogalommal értendő.

Jelen Megállapodás alkalmazásakor nagybetűvel jelölt kifejezések az ÁSZF-ben lévő meghatározásuk szerint értelmezendők.

1. Jelen Megállapodás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, melyek alapján a Felek személyes adatokat továbbítanak annak érdekében, hogy az Edenred az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújthassa. A Szolgáltatások nyújtása során az Edenred számára szükséges hozzáférni és kezelni az Ügyfél és az Ügyfél munkavállalóinak vagy partnereinek személyes adatait, úgy mint Érintett családi neve; Érintett utóneve; feltöltendő összeg; kártya szériaszáma; Ügyfél képviselőjének és kapcsolattartójának neve (a továbbiakban: Személyes adat).

2. A Felek megállapodnak, hogy az Edenred Szolgáltatásainak nyújtásával összefüggő Személyes adat kezelése tekintetében az Edenred és az Ügyfél mindketten Adatkezelőnek minősülnek. Pontosabban, az Edenred a Személyes adat Ügyféltől való beérkezésének időpontjától kezdődően minősül Adatkezelőnek. A Felek kötelesek megfelelni a GDPR-ból és más vonatkozó jogszabályokból fakadó olyan kötelezettségeiknek (a továbbiakban: Irányadó jog), amelyek alkalmazandók ezen Megállapodás keretében végzett adatkezelésekre.

3. Az Edenred kizárólag a jelen Megállapodás által rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti a Személyes adatokat, kivéve, ha az Ügyfél írásban más utasítást ad. Az Edenred köteles tájékoztatni az Ügyfelet, amennyiben véleménye szerint az Ügyfél által adott utasítás az Irányadó jog megsértésének a veszélyével jár. Ha az Edenred más célból tervezi kezelni a Személyes adatokat, felelős ezen adatkezelés jogszerűségéért, illetve azért, hogy teljesítsen minden, az Irányadó jog által előírt követelményt.

4. Valamennyi Fél köteles meghozni és fenntartani megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy az Adatkezelés megfeleljen az Irányadó jognak, illetve biztosítania kell az Érintett jogainak védelmét. A Felek kötelesek olvasható formátumban vezetni a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartást a másik Fél nevében végzett adatkezelésekről.

5. Minden Fél egyetért abban, hogy önállóan felelős azért, hogy az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatban az Irányadó jog által előírt valamennyi információt az Érintett rendelkezésére bocsásson. Az Edenred esetében ezen kötelezettség teljesítése akkor áll fenn, ha a szükséges információkat az Ügyfél kellő időben továbbítja az Edenred számára. Az Ügyfél szavatolja az Edenred számára, hogy:
(a) az Irányadó jognak és az ÁSZF IV.7. pontjának megfelelően tájékoztatta az Érintettet az adatkezelés körülményeiről, különösen azáltal, hogy átadja részükre az ÁSZF-et, az ÁSZF-hez 3. számú mellékletként csatolt Adatkezelési tájékoztatót és 5. számú mellékletként csatolt Kártyabirtokos ÁSZF-et, és
(b) tájékoztatja őket, hogy az adatkezelés jogalapja az Érintett érdekét szolgáló szerződés teljesítése.
Az Ügyfél szavatolja, hogy az Edenred számára releváns, pontos és naprakész személyes adatokat továbbított és továbbít. Ennek értelmében az Ügyfél köteles mentesíteni a jogkövetkezmények alól az Edenredet, illetve kezelni az abból származó jogi igényeket, ha az Ügyfél jogellenesen továbbítja a Személyes adatokat az Edenred számára.

6. Az Edenred felelős és köteles az ÁSZF szerint megfelelően megválaszolni és intézkedni az általa nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban az Érintett joggyakorlására irányuló kérelmeit, így különösen a személyes adatokhoz való hozzáférés jog gyakorlását, azok módosítására irányuló kérelmét vagy a tiltakozási jog gyakorlását.

7. A Felek kötelesek saját költségükön meghozni és fenntartani megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az olyan szintű adatbiztonság garantálása érdekében, mely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés során felmerülő kockázatokhoz, így különösen a Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázatokhoz igazodik. Az Edenred kizárólag azon munkavállalói, megbízottjai számára teheti hozzáférhetővé a Személyes adatokat, akiknek a Szolgáltatás nyújtásához erre szükségük van, és akik a titoktartási és adatvédelmi kötelezettségüket betartva teljesítik a kötelezettségüket, vagy akik jogszabály által előírt titoktartás hatálya alatt állnak.

8. Valamennyi Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet arról, ha tudomást szerez az Edenred által nyújtott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Adatvédelmi incidensről. Az adott Fél köteles tájékoztatni az Adatvédelmi incidensről az illetékes felügyeleti hatóságot és/vagy – az Adatvédelmi incidens körülményeitől függően – az Érintetteket. A Felek kötelesek minden esetben jóhiszeműen kezelni ezeket az eseteket és korlátozni az Érintettkre nézve fennálló lehetséges következményeket.

9. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy alvállalkozót vegyen igénybe a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése során. Alvállalkozó igénybevétele esetén az Edenred szavatolja, hogy:
(a) az alvállalkozó az Irányadó jognak megfelelően jár el
(b) továbbra is felelősséggel tartozik azokért a kötelezettségekért, amelyek tekintetében alvállalkozót vett igénybe
(c) az Ügyfél írásbeli kérelmére az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az adatfeldolgozók listáját.
Az Ügyfél emellett kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy az Irányadó jog követelményeivel összhangban a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található adatfeldolgozónak átadja (így például az Edenred modellszerződést köthet az adatfeldolgozóval vagy hivatkozhat valamely kötelező erejű uniós jogszabályra).

10. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza az Edenredet arra, hogy az Érintettek részére a Kártyabirtokos ÁSZF alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítése érdekében az Edenred továbbítsa az adatokat a Kibocsátó részére, aki az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végzi, és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásosokat nyújtja az Érintettek részére, mint önálló adatkezelő. Az Edenred szavatolja, hogy a Kibocsátó az Irányadó jognak megfelelően jár el.

11. A Szolgáltatások nyújtásának megszűnése vagy megszüntetése estén az Edenred köteles törölni a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat és azok bármely másolatát, kivonatát, vagy köteles valamennyi kezelt Személyes adatot visszaküldeni az Ügyfél és/vagy az Érintett részére és törölni azok minden létező másolatát és kivonatát. A fentiek ellenére az Edenred jogosult a Személyes adatok másolatát megőrizni, ha ezt előírja számára az alkalmazandó jogszabály, feltéve, hogy a Személyes adat más célból jogszerűen kezelhető, vagy ha a megőrzés szükséges a Megállapodásban meghatározott jogok védelme és érvényesítése szempontjából (pl. jogi eljárás, kötelező vizsgálat lefolytatása vagy más hasonló esetek).

Programgazda az Ügyfél ÁSZF-ben rögzített esetekben és körülmények fennállása esetén a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi díjakat és költségeket alkalmazhatja és számíthatja fel.

1. Díjak és költségek

1.1 Szolgáltatási díj
A Szolgáltatási díj mértéke az Ügyfél és a Programgazda közötti megállapodás részeként az Edenred Cafeteria Kártya szerződésben kerül meghatározásra.

1.2 Kártyaegyenleg jóváírásának díja
Még nem aktivált Kártya egyenlegének ÁSZF szerinti jóváírásakor díj kerül felszámításra.
Kártyaegyenleg jóváírási díj: a jóváírandó egyenleg névértékének 6%-a + áfa (de min. 3.000 Ft + áfa)
Minimumdíj alatti jóváírás nem igényelhető vissza.

1.4 Kártyák közötti egyenlegátvezetés díja
A Kártyák közötti egyenleg ÁSZF szerinti átvezetése esetén díj kerül felszámításra.
Egyenlegátvezetés díja: 1.000 Ft + áfa/átvezetés/kártya

1.5 Egyenleg visszatérítés díja
A Kártyákon lévő egyenleg visszatérítésével kapcsolatosan az Edenred visszatérítési díjat számít fel, amelynek mértéke a visszatérítési kérelem beérkezésekor kerül kiszámításra.

2. Díjmódosítás

Az Edenred a jelen mellékletben felsorolt díjak és költségek összegét a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében évente egyszer módosíthatja. Az adott díj 1 százalékpontot meg nem haladó mértékű módosítása nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként.

Az így módosított díjak és összegek változását az Edenred a honlapján közzéteszi. Az Edenred fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfelek/ügyfélcsoportok tekintetében – külön megállapodás alapján – az adott díj módosítását egy vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.

3. Egyéb rendelkezések

A jelen mellékletben rögzített minden díj és költség forintban értendő. Az áfa mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály szerint kerül megállapításra.

A jelen mellékletben rögzített díjak és költségek 2023. május 1. napjától érvényesek.

Kérelem kártyaegyenleg átvezetésére IDE KATTINTVA töltheti le.