(Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó szolgáltatási szerződés munkáltató ügyfelek számára, továbbiakban: ÁSZF)
Hatályos 2022. 10. 01-jétől

1. Edenred Ticket Restaurant SZÉP (Széchenyi Pihenő) Kártya vagy Kártya: olyan nem átruházható, PIN-kóddal védett, chippel ellátott, műanyag (plasztik) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (ideértve a társkártyát is), amely – a Kártyabirtokos számára kizárólag a Kártyához rendelt fizetési számlán jóváírt, az SZJA törvény 71. §. (1) b) pontja szerinti juttatások terhére teszi lehetővé fizetési megbízások megtételét, – elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a fizetési megbízások teljesítésére.
2. Kártyabirtokos: az Ügyféllel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy, aki az SZJA törvény 71. § (1) b) pontja szerinti támogatás kedvezményezettje, és a Kibocsátóval kötött keretszerződés alapján a Kártya használatára jogosult.
3. Kártyafeltöltés: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél SZJA törvény 71. § (1) b) pontja szerinti
támogatásának összegét a Kártyabirtokosok számára a Kibocsátó elérhetővé teszi.
4. Kibocsátó: PPS EU SA, a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, amelynek elérhetősége: 1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. A PPS EU-t a Belga Nemzeti Bank felügyeli és adott számára engedélyt elektronikus pénz kibocsátására és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
5. Programgazda: az Edenred Magyarország Kft. (továbbiakban: Edenred, székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.), a Kibocsátó pénzforgalmi közvetítője.
6. Rendelet: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Kormányrendelet.
7. Szállítás: az a folyamat, amelynek során az Ügyfél a Programgazda közreműködésével kézhez kapja a Kártyabirtokosok számára megrendelt Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyát.
8. Szolgáltatás: a Kibocsátó által a Kártya feltöltésével, szállításával, valamint az adatátadáshoz kapcsolódó, a jelen ÁSZF szerint az Ügyfél részére nyújtott összetett szolgáltatás.
9. Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy munkáltató, aki a Kártyabirtokos részére az SZJA törvény 71. § (1) b) pontja szerinti támogatást biztosítja.

2.1 Az ÁSZF célja, hogy meghatározza az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyákhoz kapcsolódó, a Kibocsátó által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF kizárólag a Kibocsátó és az Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza (továbbiakban: Felek, bármelyikük: Fél).
2.2 Az Ügyfél kifejezetten a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szabályainak ismeretében veszi igénybe a Szolgáltatást, és adja le egyedi megrendelését (továbbiakban: Megrendelés). Jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásának és a Megrendelés leadásának feltétele jelen ÁSZF Ügyfél általi elfogadása, amelynek megismerését és elfogadását az Ügyfél a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében lévő Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya szerződés aláírásával ismer el. A jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés kizárólag a Felek által írásban kötött egyedi szerződésben lehetséges. Az Ügyfél nem minősül fogyasztónak.

3.1 Adatátadás során az Ügyfél a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja azon munkavállalói adatait, akik a Kibocsátóval korlátozott rendeltetésű fizetési számlára vonatkozó szerződést kívánnak kötni. A Kibocsátó az adatátadást követő 1 munkanapon belül értesítést küld az Ügyfél által megadott munkavállalók e-mail-címére.
Kibocsátó azon munkavállalók esetében bocsátja rendelkezésre a Kártyát, akik határidőre elvégezték az adategyeztetést és a szerződéskötést. A határidőn belül el nem végzett adategyeztetések lejárt státuszba kerülnek, esetükben az Ügyfél ismételt adategyeztetéssel indítja újra a folyamatot. Az adategyeztetések státuszait Ügyfél a www.edenredonline.hu felületen tudja nyomon követni.
3.2 A Kártyák szériaszámát a Kibocsátó a www.edenredonline.hu felületen bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, amelyek ismeretében az Ügyfél leadhatja a feltöltésre vonatkozó megrendelését (továbbiakban: Megrendelés).
3.3 Megrendelés leadására az Ügyfélnek a www.edenredonline.hu oldalon van lehetősége. Ügyfél a Megrendelés leadásával megerősíti a Megrendelés leadásának pillanatában hatályos ÁSZF-ben foglaltak kifejezett elfogadását. A feltöltésre vonatkozó Megrendelésről Kibocsátó összesítőt (továbbiakban: Összesítő) bocsát ki a Megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül. Amennyiben az Ügyfél az Összesítőt legkésőbb 30 napon belül nem egyenlíti ki, úgy Kibocsátó a Megrendelést törli. Kibocsátó a számlát az Összesítő szerinti ellenértéknek a Kibocsátó bankszámlaszámláján történő jóváírását követően állítja ki. A Kártyák egyenlegének feltöltésére vonatkozó Megrendelés esetén az összeg Kártyára való feltöltése a feltöltés ellenértékének bankszámlán történő jóváírását követő 2 munkanapon belül történik meg.

4.1 A III. pontban foglaltakon túl Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a megállapodott Szállítás időpontjában (munkanapokon 8-16 óra között) a Kártya átvételére feljogosított alkalmazottja vagy megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben a Szállítás napján az átvételre jogosult személyek nem tartózkodnak a szállítási címen, Ügyfél köteles a Kártyák átvételére feljogosított személy helyettesítéséről gondoskodni úgy, hogy (i) cégjegyzékben szereplő személy által (ii) vagy Ügyfél belső eljárásrendje szerint beszerzett jóváhagyás útján két tanúval ellátott meghatalmazással ad jogosultságot a Kártyák átvételére a helyettes(ek) részére. Amennyiben a Kártyákat a Programgazda megbízottja a Szállítási helyként megjelölt címen az Ügyfélnek felróható okból nem tudja átadni, úgy az Ügyfél ismételt szállítást kérhet.
4.2 Az Ügyfél a Megrendelés leadását és az Összesítő szerinti ellenérték kiegyenlítését követően az adott Megrendeléstől elállni nem jogosult. Ilyen esetekben jelen ÁSZF VI.4 (Téves feltöltés) foglaltak az irányadók.
4.3 Az Ügyfél vállalja, hogy jelen szerződés keretén belül a Kibocsátónak átadja azon munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkavállalói személyes adatait, akiknek szándékában áll a Kibocsátóval korlátozott rendeltetésű fizetési számla nyitására vonakozó keretszerződést kötni.
4.4 Az Ügyfél vállalja, hogy a vele munkaviszonyban álló Kártyabirtokosok korlátozott rendeltetésű számláit csak az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya munkáltatói juttatásának utalása érdekében használja, azokra egyéb juttatást nem teljesít.
4.5 Az Ügyfél köteles betartani a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi rendelkezéseket a Kártyabirtokosok Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához tartozó alszámlái tekintetében.
4.6 A Szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok adattartalmának hiányos kitöltése miatt az érintett Kártyabirtokosnak vagy a Kibocsátónak bármilyen kára keletkezne, úgy azokért az Ügyfél teljeskörűen helytállni köteles.
4.7 Az Ügyfél kötelezi magát, hogy csak a vele munkaviszonyban álló Kártyabirtokos szériaszámaira indít lekérdezést. Amennyiben az Ügyfél olyan adatot kérdez le, amelyre nem lenne jogosult, a Kibocsátó az ezzel kapcsolatos minden felelősségét kizárja.
4.8 Az Ügyfél köteles a cégneve, székhelye, telefon- és faxszáma, bankszámlaszáma, valamint adószáma megváltozásáról, továbbá a kapcsolattartóinak (aláírásra jogosult vezető, ügyintézők) elérhetőségeiben bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás napjától számított 5 munkanapon belül vagy legkésőbb a következő Megrendelés leadását megelőző 48 órával, amelyik a kettő közül a korábbi, Kibocsátót írásban, a megváltozott adatok ugyfelszolgalat-hu@edenred.com címre történő megküldésével értesíteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen következményért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Kibocsátót nem terheli felelősség.

5.1 A Kibocsátó a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítésére jogosult alvállalkozókat bevonni. A Kibocsátó az alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
5.2 A Kibocsátó vállalja, hogy az Ügyféllel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkavállaló kártyabirtokosok (továbbiakban: Kártyabirtokos) korlátozott rendeltetésű fizetési számláihoz tartozó adatait átadja az Ügyfélnek azért, hogy az Ügyfél Megrendelése alapján az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya juttatás a Kártyabirtokos részére feltöltésre kerüljön.
A Kibocsátó a szolgáltatást az Edenred által üzemeltetett Edenred online munkáltatói megrendelő felületén biztosítja az Ügyfél számára, melyhez elektronikus hozzáférést biztosít egyedi azonosító és jelszó használatával. Az online munkáltatói felület elérése: www.rendeles.edenredonline.hu. Az egyedi azonosító az Ügyfél által megadott e-mail-cím, míg a jelszót a Kibocsátó külön elektronikus úton küldi meg az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó részére.
5.3 A Kibocsátó vállalja, hogy az egyedi azonosító és jelszó használatával eljáró Ügyfél részére tájékoztatást nyújt a munkavállalói szerződéskötés státuszáról. Ennek során a Kibocsátó az Ügyfél részére átadja az Ügyfél munkavállalóinak következő adatait: családi név, utónév, e-mail-cím, a szerződéskötés státusza és dátuma. A Kibocsátó vállalja, hogy az egyedi azonosító és jelszó használatával eljáró Ügyfél részére a munkavállaló Kártyabirtokosok által aláírt korlátozott rendeltetésű fizetési számlaszerződés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja az Ügyfél által összeállított listában szereplő Kártyabirtokos családi nevét, utónevét és az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya szériaszámát.
5.4 A Kibocsátó nem tartozik az Ügyfél által hibásan megadott adatok alapján kiadott adatszolgáltatásból eredő kárért.
5.5 A Kibocsátó csak azon munkavállalók vonatkozásában adja meg az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához tartozó szériaszámokat és a fentebb jelzett személyes adatokat, akik tekintetében érvényes keretszerződéssel rendelkezik. A Kibocsátó felel az Ügyfélnek átadott szériaszámok helyességéért.

6.1 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kibocsátó Megrendelésből fakadó kötelezettségei teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az adott Megrendelésre vonatkozó fizetési kötelezettségét az ÁSZF-ben foglaltak szerint maradéktalanul teljesítse.
6.2 A Kibocsátó a jelen szerződésben foglalt szolgáltatást díjmentesen biztosítja az Ügyfél számára.
6.3 A Kibocsátó a Kártyabirtokos részére megrendelt Kártyák kiszállításáért az Ügyfél felé Szállítási díjat nem számít fel.
6.4 Téves feltöltés Az Ügyfél által tévesen átutalt munkáltatói juttatást a Kibocsátó visszautalja, amennyiben: (i) az Ügyfél a számlavezető bankjánál kezdeményezi az átutalás visszahívását, és (ii) a Kártyabirtokos hozzájárul az átutalási megbízás visszahívásához, valamint (iii) a téves utalás teljes összege vagy egy része rendelkezésre áll.

7.1 A Felek között a jelen ÁSZF-fel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a kapcsolattartás az egymás tudomására hozott elérhetőségeken szóban (élőszóban, telefonon), e-mailben vagy írásban történhet. Az e-mail útján közölt kommunikáció nem minősül írásbeli kommunikációnak, ide nem értve az e-mailben tett és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatot. Tértivevénnyel feladott küldemény az átvétel megtagadása esetén a megtagadás napján, a „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett küldemény az első kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapon, míg a címzett adatközlésének hibájából adódó „címzett elégtelen” jelzéssel visszaérkezett küldemény a feladástól számított 10. munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Programgazda vagy a Kibocsátó a Magyar Posta Zrt-t vagy futárszolgálatot vesz igénybe, akkor az Ügyfél nem hivatkozik arra, hogy az Ügyfél nem kapott értesítést az igénybe vett postai szolgáltató általi kézbesítés megkísérlésének sikertelenségéről.
7.2 Az Ügyfél részéről valamennyi postai küldeményt a Programgazda címére kell megküldeni, telefonos kapcsolattartás pedig a Programgazda ügyfélszolgálatán keresztül történik.
7.3 A Kibocsátó és a Programgazda a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos valamennyi postai küldeményt az Ügyfél által a szerződésben megadott címére köteles küldeni. Az Ügyfél adataiban bekövetkező változás esetén az Ügyfél által hivatalosan bejelentett címére kerülnek megküldésre a postai küldemények.
7.4 A telefonos ügyfélszolgálati ügyintézővel folytatott beszélgetésről minden esetben hangfelvétel készül, amelyet a Programgazda 5 évig megőriz.
7.5 A Szolgáltatás további részleteiről (telefonszámok, elérhetőségek, nyitvatartási idő stb.) a Kibocsátó a www.edenredkartya.hu vagy www.edenred.hu honlapon ad tájékoztatást.

8.1 A Kibocsátó a számára a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtásához szükséges és annak teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli és használja fel. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
8.2 A Felek megállapodnak, hogy a Kibocsátó Szolgáltatásának nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelése tekintetében a Kibocsátó és az Ügyfél is adatkezelőnek minősülnek. Pontosabban, a Kibocsátó a személyes adat Ügyféltől való beérkezésének időpontjától kezdődően minősül Adatkezelőnek. A Felek kötelesek megfelelni a GDPR-ból és más vonatkozó jogszabályokból (a továbbiakban: Irányadó jog) fakadó olyan kötelezettségeiknek, amelyek alkalmazandók ezen ÁSZF keretében végzett adatkezelésekre.
8.3 Jelen ÁSZF alapján a Felek személyes adatokat továbbítanak annak érdekében, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokat a Kibocsátó az Ügyfél részére nyújthassa, ennek során a Kibocsátó hozzáfér és kezeli az Ügyfél és az Ügyfél munkavállalóinak következő személyes adatait:
– kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei (telefonszám, e-mail-cím)
– korlátozott rendeltetésű fizetési számlára vonatkozó szerződés megkötését megelőző adatkezelés: családi név, utónév, születési idő, e-mail-cím
– kártyafeltöltés során kezelt adatok: családi név, utónév, születési idő, kártya szériaszáma, zseb/alszámla
– adatlekérés: kártya szériaszáma, kártyán szereplő név, családi név, utónév, születési dátum, kártya lejárata, kártya típusa, státusz
8.4 A Kibocsátó kizárólag a jelen Szerződés által rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti a személyes adatokat, kivéve, ha az Ügyfél írásban más utasítást ad. A Kibocsátó köteles tájékoztatni az Ügyfelet, amennyiben véleménye szerint az Ügyfél által adott utasítás az Irányadó jog megsértésének a veszélyével jár. Ha a Kibocsátó más célból tervezi kezelni a Személyes adatokat, felelős ezen adatkezelés jogszerűségéért, illetve azért, hogy teljesítsen minden, az Irányadó jog által előírt követelményt.
8.5 Minden Fél egyetért abban, hogy önállóan felelős azért, hogy az általa végzett adatkezeléssel kapcsolatban az Irányadó jog által előírt valamennyi információt az érintett rendelkezésére bocsásson. A Kibocsátó esetében ezen kötelezettség teljesítése akkor áll fenn, ha a szükséges információkat az Ügyfél kellő időben továbbítja a Kibocsátó számára. Az Ügyfél szavatolja a Kibocsátó számára, hogy: (a) az Irányadó jognak megfelelően tájékoztatta az érintettet az adatkezelés körülményeiről, és (b) tájékoztatja őket, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötése és teljesítése.
A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti adatátadásról a Kártyabirtokossal kötött szerződés mellékletében tájékoztatja a Kártyabirtokost.
8.6 Az Ügyfél szavatolja, hogy a Kibocsátó számára releváns, pontos és naprakész személyes adatokat továbbított és továbbít. Ennek értelmében az Ügyfél köteles mentesíteni a jogkövetkezmények alól a Kibocsátót,
illetve kezelni az abból származó jogi igényeket, ha az Ügyfél jogellenesen továbbítja a Személyes adatokat a Kibocsátó számára.
8.7 A Kibocsátó felelős és köteles a jelen Szerződésnek megfelelően megválaszolni és intézkedni az általa nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban az érintett joggyakorlására irányuló kérelmeit, így különösen a személyes adatokhoz való hozzáférés jog gyakorlását, azok módosítására irányuló kérelmét vagy a tiltakozási jog gyakorlását.
8.8 A Felek kötelesek saját költségükön meghozni és fenntartani megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az olyan szintű adatbiztonság garantálása érdekében, mely a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés során
felmerülő kockázatokhoz, így különösen a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből eredő kockázatokhoz igazodik. A Kibocsátó kizárólag azon munkavállalói, megbízottjai számára teheti hozzáférhetővé a Személyes adatokat, akiknek a Szolgáltatás nyújtásához erre szükségük van, és akik a titoktartási és adatvédelmi kötelezettségüket betartva teljesítik a kötelezettségüket, vagy akik jogszabály által előírt titoktartás hatálya alatt állnak.
8.9 Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Kibocsátót arra, hogy alvállalkozót vegyen igénybe a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése során. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Kibocsátó szavatolja, hogy:
(a) az alvállalkozó az Irányadó jognak megfelelően jár el
(b) továbbra is felelősséggel tartozik azokért a kötelezettségekért, amelyek tekintetében alvállalkozót vett igénybe
(c) Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Kibocsátót arra, hogy az Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyaprogram Kártyabirtokos ÁSZF alapján nyújtandó szolgáltatások teljesítése érdekében az Edenred továbbítsa az adatokat a Kibocsátó részére, aki a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végzi, és a Kártyabirtokos ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásosokat nyújtja az érintettek részére mint önálló adatkezelő. A Kibocsátó szavatolja, hogy a Kibocsátó az Irányadó jognak megfelelően jár el.

9.1 Jelen ÁSZF 2022. október 01. napján lép hatályba és elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, a jelen ÁSZF alapján létrejött Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyával kapcsolatos Szolgáltatásról szóló Ügyfél szerződésnek, illetve Megrendelésnek. A Felek közötti minden, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés aláírását megelőző, akár szóban, akár írásban tett nyilatkozat a szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és a vonatkozó szerződés az irányadó.
9.2 Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.edenred.hu oldalon kerül közzétételre.
9.3 Ha jogszabályváltozás miatt a jelen szerződés valamely feltétele módosul, akkor az ilyen rendelkezések a vonatkozó jogszabálymódosítás Magyar Közlönyben kihirdetett hatályba lépése napjától hatályosak.
9.4 Kibocsátó jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz, illetve a módosításról kifejezett tájékoztatót is közzétesz a www.edenred.hu oldalon. Amennyiben Ügyfél az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy az ÁSZF módosítások az Ügyfél által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. Az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott Megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.
9.5 Jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – Felek írásban, egyedi szerződésben térhetnek el egyező akarattal.
9.6 A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékleteket egyoldalúan módosítsa, mely módosítás nem minősül szerződésmódosításnak. A folyamatokban bekövetkező esetleges változásról a Kibocsátó a www.edenred.hu honlapon nyújt tájékoztatást.

10.1 Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés határozatlan időre szól, melyet a Felek 60 napos felmondási idő betartása mellett mondhatnak fel tértivevényes ajánlott levélben. A szerződés lényegi rendelkezésének súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedett Fél a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
10.2 Amennyiben valamely Fél a jelen szerződésből származó bármely kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá hibásan vagy késedelmesen teljesít, úgy a sérelmet szenvedett Fél köteles írásban, 10 munkanapos határidő tűzésével felszólítani a másik Felet az adott kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a másik Fél a szerződésszerű állapotot határidőn belül nem állítja vissza, azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye. A rendkívüli felmondást írásban, indokolással együtt kell postai úton, tértivevényes levélben elküldeni.
10.3 A felmondási idő a felmondást tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással legkésőbb a megszűnést követő 30 napon belül elszámolnak.
10.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Rendelet és Magyarország más vonatkozó jogszabályai az irányadók.
10.5 Jogvita esetén a Programgazda székhelye szerint illetékes rendes magyar bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
10.6 Felek közötti szerződés alkalmazásában kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak valamely (jog)nyilatkozat, ha azt a nyilatkozó aláírta.
10.7 Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek minősülnek. Felek valamennyi képviselője a szerződés megkötésével kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a szerződés megkötésére, aláírására és végrehajtására, továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek és dokumentumok teljesítése az Ügyfél számára érvényes és az Ügyfelet kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.
10.8 A Felek közötti szerződés szerinti Szolgáltatások oszthatónak minősülnek.
10.9 Felek minden esetben kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik.
10.10 Ügyfél a szerződés szerinti jogait kizárólag Kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.
10.11 Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 14.

 

Mellékletek
Jelen ÁSZF-hez 1 darab melléklet tartozik, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi:
1. számú melléklet: Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó szolgáltatási szerződés munkáltató
ügyfelek számára Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékletet egyoldalúan módosítsa. Kibocsátó a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenred.hu honlapon teszi elérhetővé az Ügyfelek számára

Jelen ÁSZF-hez 1 darab melléklet tartozik, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi:
1. számú melléklet: Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó szolgáltatási szerződés munkáltató
ügyfelek számára Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen mellékletet egyoldalúan módosítsa. Kibocsátó a mindenkor hatályos mellékleteket a www.edenred.hu honlapon teszi elérhetővé az Ügyfelek számára