Általános Szerződési Feltételek az Edenred utalványok megrendelésére, szállítására és elszámolására
(továbbiakban: „ÁSZF”)

Hatályos 2022.11.01
.

1. Szolgáltató: az Edenred Magyarország Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.).

2. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki Edenred utalványt rendel.

3. Utalvány(ok): a Szolgáltató által forgalmazott utalvány(ok).

4. Szolgáltatási díj: a Megrendelő által fizetendő, a mindenkori megrendelésben leadott Utalványok névértékére számított százalékos díj, amelynek mértéke a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött Szerződésben kerül meghatározásra.

5. Szállítási díj: a Megrendelő által megrendelt Utalványok kiszállítása kapcsán csomagonként felszámított díj, ideértve az esetleges ismételt szállítást is.

6. Szállítás: az a folyamat, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató közreműködésével kézhez kapja a megrendelt Utalványokat.

7. Szerződés: jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti, a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött Szerződés – Edenred utalvány szállítására.

1. Jelen ÁSZF tárgya az Edenred Utalványok megrendelésével, szállításával és elszámolásával kapcsolatos Megrendelői és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek rögzítése. Megrendelő kifejezetten a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szabályainak ismeretében adja le megrendelését. A jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés kizárólag a Megrendelő és a Szolgáltató (továbbiakban együtt: Felek, külön: Fél) által írásban kötött egyedi szerződésben lehetséges. Sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató nem minősül fogyasztónak.

2. A Megrendelő adatait, az utalványok típusonkénti számlázási, szállítási és egyéb feltételeit a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező Szerződés tartalmazza.

3. Felek az 1. számú melléklet szerinti Szerződést határozatlan időre kötik. A megállapodást bármelyik Fél bármikor a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondhatja (rendes felmondás). Rendes felmondás esetén a felmondási idő 90 nap, mely idő alatt a Felek kötelesek a mindenkori ÁSZF-ből fakadó kötelezettségeiknek eleget tenni, illetve megilletik őket a mindenkori ÁSZF-ben foglalt jogok.

4. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az Utalványok rendelkezésre bocsátásáért azok névértékén túl Szolgáltatási díjat számít fel, melynek mértéke a rendelt Utalványok összesített névértékének százalékában kerül meghatározásra, és azt a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Szerződés tartalmazza.

5. Felek rögzítik, hogy házhozszállítás esetén Szolgáltató Szállítási díjat számít fel. A Szállítási díj 5.000 Ft + áfa, mely csomagonként kerül felszámításra.
A Szállítási díj a megrendelt utalványok ellenértékének kifizetésével egyidejűleg esedékes.

6. Szolgáltató a Szolgáltatási díjat és a Szállítási díjat a mindenkori piaci ár, ill. a saját költségei változásának függvényében módosíthatja. Az alábbi mértéket meg nem haladó módosítás nem értelmezendő az ÁSZF módosításaként: (i) százalékos díj esetén 1 százalékponttal történő módosítás, (ii) az ingyenes vagy 0%-os díjak módosítása úgy történik, hogy a Szolgáltató egy induló díjat vezet be, amely nem lehet magasabb, mint a jelen ÁSZF szerint a bevezetést megelőző 1 évben meghatározott általános díjak vagy százalékok, illetve százalékos díj esetében nem lehet több, mint 3 százalék

7. Az Utalványok a rajtuk feltüntetett érvényességi határidőig válthatók be.

8. Megrendelő
8.1. vállalja, hogy utalvány megrendelését a Szolgáltató által biztosított online megrendelési felületen úgy adja le, hogy a megrendelés legkésőbb a kért szállítási időpont előtt 5 munkanappal a Szolgáltatóhoz megérkezzen.
8.2. vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét (megrendelt utalványok névértéke + Szolgáltatási díj + Szállítási díj, illetve áfa) átutalással egyenlíti ki a megrendelés leadása után kapott díjbekérő alapján. Megrendelő köteles a kapott díjbekérő alapján a megrendelés teljes ellenértékének utalásáról a kért szállítási időpont előtt 3 munkanappal gondoskodni. A Szolgáltató a megrendelt Utalványok összekészítését a megrendelés teljes ellenértékének a bankszámláján történő jóváírását követően kezdi meg.
8.3. gondoskodik arról, hogy az általa megjelölt szállítási időpontban az Utalványok átvételére feljogosított személy a szállítási helyként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben a szállítás napján az átvételre jogosult személyek nem tartózkodnak a szállítási címen, Megrendelő köteles az Utalványok átvételére feljogosított személy helyettesítéséről gondoskodni úgy, hogy (i) cégjegyzékben szereplő személy által (ii) vagy Megrendelő belső eljárásrendje szerint beszerzett jóváhagyás útján két tanúval ellátott meghatalmazással ad jogosultságot az Utalványok átvételére a helyettes(ek) részére. Amennyiben az Utalványokat Szolgáltató megbízottja a szállítási helyként megjelölt címen Megrendelőnek felróható okból nem tudja átadni, úgy Megrendelő az Utalványokra ismételt szállítást kérhet, mely esetben Szolgáltató jogosult külön Szállítási díjat felszámítani – az 5. pontban írtak figyelembevételével – függetlenül attól, hogy a meghiúsult szállítás alkalmával felszámíthatott-e Szállítási díjat vagy sem.
8.4. Az Utalványok kézhezvételét követő 30 napon belül köteles minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni az Utalványokat tartalmazó csomag tartalmát. A csomag tartalmának minőségi és mennyiségi vizsgálatával járó költségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő 30 napon belül nem él minőségi és/vagy mennyiségi kifogással, akkor a Szolgáltatónak a szerződésszerű és hibamentes teljesítését az adott leszállított Utalványokat tartalmazó csomag tekintetében elfogadta. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a 30 napon túl bejelentett kifogásokkal kapcsolatos költségeket a Megrendelő részére kiszámlázhatja
8.5. vállalja, hogy cégneve, székhelye, telefonszáma, bankszámlaszáma, adószáma, valamint a kapcsolattartója, ill. annak adataiban bekövetkező változásról a változás napjától számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Szolgáltatót nem terheli felelősség.
8.6 köteles az Utalványok felhasználóit igazolható módon tájékoztatni az Utalványok felhasználásának módjáról, őket érintő feltételekről, rendelkezésekről, az Utalványok lejáratáról, valamint az Utalvány használatára mint juttatásokra vonatkozó mindenkori hatályos adójogi szabályozásokról. Ennek elmaradásából a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9. Szolgáltató
9.1. vállalja, hogy a Megrendelő megrendelése alapján díjbekérőt állít ki, s azt úgy küldi meg Megrendelőnek, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési kötelezettségének határidőre eleget tudjon tenni.
9.2. köteles Megrendelőnek a jelen ÁSZF-ben rögzített módon és időben történő megrendelése alapján a megrendelt Utalványokat a kért határidőre készletéből összekészíteni, majd ezt követően a megadott szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a Szolgáltató készletből nem tudja kielégíteni a Megrendelő megrendelését és ezáltal a kiszállítás időpontja a kiegyenlítéstől számított 3 munkanapot meghaladja, akkor a Szolgáltató köteles a Megrendelővel a várható szállítási időpontról egyeztetni, amely esetben a késedelmes szállítás nem róható fel a Szolgáltatónak.
9.3. a Megrendelő írásbeli kérése alapján külön szolgáltatásként – a Megrendelő számára költség- és díjmentesen – vállalja, hogy az Utalványok ellopásával kapcsolatos hatósági megkeresés esetén a Megrendelő által megadott sorszámok alapján haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a lehetséges beváltóhelyek felderítése érdekében.
9.4. a Megrendelő írásbeli kérése alapján 30 napon belül jóváírja (visszatéríti) a tárgyévben fel nem használt Utalványok kezelési költséggel csökkentett névértékét, amennyiben azokat a Megrendelő a Szolgáltatónak visszaküldi oly módon, hogy azok legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a Szolgáltatóhoz beérkezzenek. A jóváírás kezelési költsége a névérték 6%-a + áfa, de minimum 3.000 Ft + áfa. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jóváírást kizárólag az Utalványok beolvasásának eredményével megegyező értékben hajt végre a Megrendelő részére. Utalványok visszaküldése esetén az Utalványok azonosításához elengedhetetlen a visszaküldött Utalványok tételes listázása. Teljes rendelés esetén ez történhet megrendelésszámmal, bontatlan borítékok esetén a borítékok fedlapján szereplő azonosítóval, bontott boríték esetén az Utalványokon található jegysorszámmal. Megrendelőnek a listát a 2. számú melléklettel egyidőben szükséges megküldenie a Szolgáltató felé. Tételes lista hiányában Szolgáltatónál elszámolási reklamáció nem kezdeményezhető. A Szolgáltató mindaddig megtagadhatja a jóváírást, ameddig a Megrendelő a visszaküldéssel és a visszaküldött Utalványokkal kapcsolatos dokumentációs kötelezettségét nem teljesíti.
9.5. köteles az Utalványokat díjmentesen cserélni, ha a cserére a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor. A Szolgáltató csereutalványt kizárólag az Utalványok beolvasásának eredményével megegyező értékben bocsát ki a Megrendelő számára. Lejárt, hamis vagy vonalkód alapján nem beolvasható utalványt a Szolgáltató érvényes utalványra nem cserél.
9.6. a Megrendelő által ki nem egyenlített megrendeléseket a megrendelést követő 30. nap után törli.
9.7. a Megrendelő által kiegyenlített, de még át nem vett megrendelések lemondása esetén kezelési költséget számít fel, melynek mértéke a megrendelés névértékének 6%-a + áfa, de minimum 3.000 Ft + áfa.

10. Ha Szolgáltató a megrendelt Utalványok szállításával legalább 3 munkanap késedelembe esik, feltéve hogy a Megrendelő a megrendelési és fizetési kötelezettségének a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tett eleget, és a késedelmet nem vis major okozta, valamint a késedelem a Szolgáltató ellenőrzési körén belül esik, továbbá a Megrendelő az Utalványokra a késedelmes teljesítés miatt nem tart igényt, úgy a Szolgáltató köteles az adott rendelés teljes ellenértékét Megrendelő erre vonatkozó írásos kérése alapján annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül átutalással visszafizetni.

11. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket postai küldeményként vagy személyes kézbesítéssel juttatják el a Felek mindenkori székhelyére. A Felek mindenkori székhelyére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ből fakadó bármely jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján rendezik.

13. Jelen ÁSZF 2022. 11. 01-jén lép hatályba. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF hatálybalépésének napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Megrendelő által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott megrendeléseket is, a módosított ÁSZF rendelkezései irányadóak.

14. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

A jelen ÁSZF-hez 2 darab melléklet tartozik, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi:

1. számú melléklet: Szerződés –  Edenred utalvány szállítására
2. számú melléklet: Kérelem utalványok jóváírására

Edenred utalvány szállítására vonatkozó szerződést IDE KATTINTVA töltheti le!

Kérelem utalványok jóváírására mellékletet IDE KATTINTVA töltheti le!